مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی
مدل سه بعدی برای کفی کفش بیماران دیابتی و بررسی نقش ماده سیلیکون ژل در تحلیل تنش و کرنش به روش اجزای محدود

زهره بارانی؛ محمد حق‌پناهی؛ حمیدرضا کاتوزیان؛ حسن سعیدی

دوره -1، شماره 2 ، بهمن 1383، ، صفحه 111-116

چکیده
  یکی از عوارض مهم و شایع در بیماری دیابت، زخم کف پای این افراد است که در اثر توزیع نامناسب فشار در کف پا اتفاق افتاده و در نهایت منجر به قطع پای بیماران می گردد. ب طور کلی، تحقیقات صورت گرفته در زمینه کفی های طبی در سطح یک مدلسازی دو بعدی و در قسمت محدودی از کفی بوده است. این مدل ها برای برسی توزیع تنش در کل کفی کافی نبوده و نیاز به یک مدل ...  بیشتر