پردازش تصاویر پزشکی
آنالیز تصاویر چهره به منظور تشخیص خواب آلودگی

پونه روشنی تبریزی؛ رضا آقایی زاده ظروفی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1387، ، صفحه 247-266

چکیده
  تشخیص خواب آلودگی در موارد زیادی از جمله کاهش تصادفات جاده ای اهمیت دارد. در این مقاله، الگوریتم های جدیدی به منظور تعیین مکان مردمک ها و دایره های عنبیه، لب ها و تشخیص وضعیت باز و بسته بودن چشم ها ارائه می شود که در نهایت بر اساس آنالیز چهره (باز و بسته بودن چشم ها و دهان) میزان سطح خواب آلودگی فرد تعیین می شود. در بیشتر روش های مبتنی بر ...  بیشتر

مهندسی بافت
اثر فشار عمودی پیوسته، تکرار شونده و متناوب بر ویژگی های بیومکانیکی و بافت شناسی پوست خوکچه هندی

گیتی ترکمان؛ علی فلاح؛ محمود مفید؛ صدیقه غیاثی؛ قدمعلی طالبی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1386، ، صفحه 215-225

چکیده
  در این مطالعه از 22 خوکچه هندی نر از نژاد آلبینو 4 تا 6 ماهه به وزن 400 تا 450g استفاده شده است. فشار کنترل شده به وسیله ایندنتور کنترل شونده با کامپیوتر، بر پوست ناحیه برجستگی استخوان ران اندام عقبی حیوان اعمال شد. میزان فشار 291 mmHg بود که به مدت 3 ساعت در سه گروه به صورت پیوسته (3 ساعت)، تکرار شونده (دو دوره 90 دقیقه ای اعمال فشار ...  بیشتر