بیوالکترومغناطیس
تاثیر میدان مغناطیسی ایستا با شدت 15 و 30 میلی تسلا بر روی چرخه سلولی در سلولهای مزانشیمی مغز استخوان رت القا شده با مواد تمایز دهنده سلولهای عصبی

رضا معصومی جهاندیزی؛ پرویز عبدالمالکی؛ سید جواد مولی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1390، ، صفحه 105-115

چکیده
  در این مقاله به تاثیر میدان مغناطیسی ایستا با شدتهای 15 و 30 میلی تسلا بر روی چرخه سلولی، سلولهای مزانشیمی مغز استخوان رت پرداخته شده است. سلولها بعد از کشت تحت تاثیر القاکننده های تمایز عصبی قرار گرفتند. القاء تمایز  و تابش دهی به مدت 2،4 و 6 ساعت صورت گرفت. یک گروه از سلولهای القا شده با مواد القاگر عصبی، تحت تابش میدان قرار گرفتند. در ...  بیشتر

مهندسی بافت
ارزیابی اثرات میدان الکترومغناطیس با شدت 5/1 تسلا بر شـــاخص‌های آزمون عملکرد و هیستومتری کبد در موش‌های صحرایی نر بالغ

جعفر آی؛ سعید سرکار؛ محمدعلی عقابیان

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 161-166

چکیده
  بررسی‌های مختلف نشان داده‌اند که میدان‌های الکترومغناطیسی قوی اثرات سوئی برسلامت انسان دارند. دستگاه MRIاز مهم‌ترین تجهیزاتیست که در پزشکی برای تشخیص در بیماری‌های مختلف استفاده می‌شود. اساس کار این دستگاه مبتنی بر امواج الکترومغناطیس است که امکان ایجاد نارسایی در دستگاه‌های مختلف بدن از جمله کبد می‌شود. بر این اساس در این مقاله ...  بیشتر