ارائة مدلی برای ثابت زمانی دریچه‌های یونی در نورون‌ها

سید حجت سبزپوشان؛ آزاده قجرجزی

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 267-282

چکیده
  ثابت زمانی مفهومی فیزیکی است که با استفاده از آن، معنا و مفهوم سرعت پاسخ‌دهی یا سرعت عکس‌العمل نتیجه می‌شود. یافته‌های تجربی، وابستگی سرعت حرکت دریچه­های یونی به ولتاژ غشا را نشان­داده ‌است. در این تحقیق، مدلی برای ثابت زمانی ولتاژ غشا در نورون­ ارائه­شده است. مدل پیشنهادی در این مقاله، ابتدا در قالب یک قضیه مطرح شده و سپس ...  بیشتر