بیوانفورماتیک / زیست‌داده‌ورزی
استنتاج مجموعة پیش‌بینی کننده در شبکة تنظیم کنندة ژن مبتنی بر الگوریتم‌جستجوی گرانشی و تابع برازندگی میانگین آنتروپی شرطی

مینا جعفری؛ بهنام قوامی؛ وحید ستاری نایینی

دوره 9، شماره 4 ، بهمن 1394، ، صفحه 375-386

چکیده
  استنتاج شبکة تنظیم‌کنندة ژن (GRN) با استفاده از داده­های بیان ژن، برای درک وابستگی و نحوة تنظیم ژن‌ها، درک فرآیندهای زیست­شناسی، نحوة رخداد فرآیندها و همچنین جلوگیری از وقوع برخی فرآیندهای ناخواسته (بیماری)، حائز اهمیت است. ساخت صحیح GRN، نیازمند استنتاج صحیح مجموعة پیش­بینی­کننده­ است. به‌طور کلی، مهم‌ترین محدودیت برای ...  بیشتر