برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی
بررسی عددی اثرات الاستیسیتة شریان بر تنش برشی دیواره و شاخص برش نوسانی در انشعاب کرونر چپ

سعید بهرامی؛ محمود نوروزی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 175-186

چکیده
  افزایش بیماری‌های قلبی-عروقی سبب شده است که محققان، بیشتر از پیش به بررسی جریان در عروق خونی بپردازند. در این مقاله، اثر الاستیسیتة دیوارة شریان بر پارامترهای همودینامیکی با در‌نظر گرفتن تعامل خون و دیوارة رگ بررسی شد. تنش برشی روی دیواره در زمان‌های متفاوت، تغییر می‌کند و به تنهایی قادر به بیان گرفتگی عروق نمی‌باشد؛ از این‌رو ...  بیشتر