الگوبرداری زیستی / زیست‌تقلیدی
مدل محیط پیوسته برای جریان اکتین _ مایسین

محمدرضا نیک منشی؛ بهار فیروزآبادی؛ محمدسعید سعیدی

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 97-105

چکیده
  ناحیه جلویی سلول تحت عنوان لملیپودیال به دو قسمت ب هنام های لملوم و لملیپودیوم، تقسیم بندی می شود. جریان های داخلی موجود در این ناحیه، نقشی اساسی در حرکات بیرونی سلولی ایفا م یکنند. در واقع، تعداد بسیار زیادی رشته های پروتئینی به نام اکتین در لملوم و لملیپودیوم سلول وجود دارد، که با پلیمرایز شدن در لبه جلویی سلول، موجب پیشروی آن می ...  بیشتر

بیومکانیک سلولی / مکانیک سلولی / مکانوبیولوژی
روشی برای آشکارسازی لبه بر مبنای مدل محاسباتی سلول ساده کورتکس اولیه بینایی

ناصر مهرشاد؛ محمد حسن قاسمیان یزدی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1386، ، صفحه 119-129

چکیده
  سلول های ساده کورتکس اولیه بینایی به قطعات لبه یا خط دارای جهت مشخص موجود در میدان دریافتشان پاسخ شدید می دهند. در این مطالعه، با استفاده از مدل محاسباتی این سلول ها، روش جدیدی برای آشکارسازی لبه ارایه شده است. در این روش، ابتدا پاسخ های مربوط به مدل محاسباتی سلول ساده در تعدادی جهت ترجیحی مختلف محاسبه می شود و سپس بردار گرادیان شدت ...  بیشتر