مدیر مسئول


سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی استاد


دانشکده مهندسی پزشکی


دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بیوالکتریک

 • m.r.hashemigaut.ac.ir
 • 98-21-64542370+
 • بیشتر

سردبیر


ناصر فتورائی دانشیار


دانشکده مهندسی پزشکی


دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بیومکانیک

دبیر تخصصی


محمدرضا دلیری استاد


دانشکده مهندسی برق


دانشگاه علم و صنعت ایران

بیوالکتریک

اعضای هیات تحریریه


حمید ابریشمی مقدم استاد


دانشکده مهندسی برق


دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

بیوالکتریک

 • moghadameetd.kntu.ac.ir
 • 98-21-84062229+
 • بیشتر

اعضای هیات تحریریه


فریبا بهرامی دانشیار


دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


دانشگاه تهران

بیوالکتریک

اعضای هیات تحریریه


حمید بهنام دانشیار


دانشکده مهندسی برق


دانشگاه علم و صنعت ایران

بیوالکتریک

اعضای هیات تحریریه


علی اصغر بهنام قادر دانشیار


مرکز تحقیقات مواد و انرژی

بیومتریال

اعضای هیات تحریریه


محمد پویان دانشیار


گروه مهندسی پزشکی


دانشکده فنی و مهندسی


دانشگاه شاهد

بیوالکتریک

اعضای هیات تحریریه


فرزاد توحیدخواه استاد


دانشکده مهندسی پزشکی


دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بیوالکتریک

اعضای هیات تحریریه


محمدتقی خراسانی دانشیار


پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

بیومتریال

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا دلیری استاد


دانشکده مهندسی برق


دانشگاه علم و صنعت ایران

بیوالکتریک

اعضای هیات تحریریه


حمید سلطانیان زاده استاد


دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


دانشگاه تهران

بیوالکتریک

اعضای هیات تحریریه


محمدباقر شمس الهی استاد


دانشکده مهندسی برق


دانشگاه صنعتی شریف

بیوالکتریک

اعضای هیات تحریریه


مهران صولتی هشجین دانشیار


دانشکده مهندسی پزشکی


دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بیومتریال

اعضای هیات تحریریه


فرهنگ عباسی استاد


دانشکده مهندسی پلیمر


دانشگاه صنعتی سهند

بیومتریال

اعضای هیات تحریریه


ناصر فتورائی دانشیار


دانشکده مهندسی پزشکی


دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بیومکانیک

اعضای هیات تحریریه


سیدمحمد پورمیرجعفری فیروزآبادی استاد


گروه فیزیک پزشکی


دانشکده علوم پزشکی


دانشگاه تربیت مدرس

بیوالکتریک

اعضای هیات تحریریه


فرزان قالیچی استاد


دانشکده مهندسی پزشکی


دانشگاه صنعتی سهند

بیومکانیک

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا کاتوزیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده‌ی مهندسی پزشکی

بیومکانیک

اعضای هیات تحریریه


مهدی نویدبخش استاد


دانشکده مهندسی مکانیک


دانشگاه علم و صنعت ایران

بیومکانیک

 • mnavidiust.ac.ir
 • 98-21-77240540-2933+
 • بیشتر

اعضای هیات تحریریه


عطاالله هاشمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده‌ی مهندسی پزشکی

بیومکانیک

مدیر اجرایی


ملیکه نبئی استادیار


دانشکده مهندسی پزشکی


دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بیومکانیک

کارشناس نشریه


بهروز مشکات کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بیومکانیک

 • meshkat.behroozgmail.com
 • 98-936-692-5628+
 • بیشتر