از ابتدای تیرماه 94، سایت قدیمی مجله پشتیبانی نخواهد شد و دسترسی به آن مسدود خواهد شد. لذا از تمامی نویسندگان و کاربران تقاضا می شود که به سایت جدید نقل مکان نموده و مقاله در دست داوری خود را وارد نمایند. این توصیه جهت اطمینان از پیگیر بموقع آنها از روند داوری است. به هیچ عنوان این مورد از سرگیری روند داوری نیست و داوری ها همانند قبل ادامه دارد.