فهرست اسامی داوران

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
Changiz Eslahchi Professor of algorithms in Bioinformatics Department of Computer Sciences, Shahid Behehsti University, Tehran, Iran
حامد آذرنوش پردازش تصاویر پزشکی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی، کنترل حرکت انسان، کنترل سیستم‌های زیستی / کنترل زیستی، کنترل هوشمند
محمود رضا آذغانی مدل‌سازی سیستم‌های اسکلتی عضلانی دانشیار گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی سهند
ساسان آزادی پردازش تصاویر پزشکی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی، شبکه عصبی / شبکه عصبی بیولوژیکی و مصنوعی، علوم اعصاب محاسباتی، کنترل سیستم‌های زیستی / کنترل زیستی، کنترل هوشمند، مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی، مهندسی عصبی عضلانی دانشگاه سمنان
داوود آسمانی پردازش تصاویر پزشکی Medical University of South Carolina
آزاده آصف نژاد بیومتریال / بیومواد / زیست‌ماده دانشکده علوم و فناوریهای پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
مسعودرضا آقابزرگی پردازش سیگنال‌های حیاتی دانشگاه یزد
مرتضی آنالویی
جعفر آی مهندسی بافت دانشیار، گروه مهندسی بافت، دانشکده فناوری نوین پزشکی و مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
رضا ابراهیم پور علوم اعصاب محاسباتی دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
حمید ابریشمی مقدم الگوبرداری زیستی / زیست‌تقلیدی، پردازش تصاویر پزشکی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی ابوئی مهریزی بیومکانیک دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
وحید ابوطالبی الگوبرداری زیستی / زیست‌تقلیدی، بیوالکتریک، پردازش سیگنال‌های حیاتی، فیزیک پزشکی / بیوفیزیک، مهندسی عصبی عضلانی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد، یزد، ایران
حسین احسانی بیومکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا احمدزاده الگوبرداری زیستی / زیست‌تقلیدی، پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال‌های حیاتی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی، شبکه عصبی / شبکه عصبی بیولوژیکی و مصنوعی دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
محمدمهدی احمدی ابزاردقیق پزشکی، بیوسنسور / حسگر زیستی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علیرضا احمدیان بیوالکتریک، بیوانفورماتیک / زیست‌داده‌ورزی، پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال‌های حیاتی، پزشکی از راه دور، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه فیزیک و مهندسی پزشکی
محمد علی احمدی پژوه آنالیز حرکت انسان، کنترل حرکت انسان، کنترل سیستم‌های زیستی / کنترل زیستی، کنترل هوشمند، مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی، مدل‌سازی سیستم‌های اسکلتی عضلانی، مهندسی توان‌بخشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی ازوجی بیوالکتریک، پردازش تصاویر پزشکی گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
علی استکی بیومکانیک بافت نرم / رفتار و خواص مکانیکی بافت نرم، دینامیک و سینماتیک زیستی، مدل‌سازی سیستم‌های اسکلتی عضلانی، مهندسی عصبی عضلانی
مهناز اسکندری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
میر علی اعتراف اسکوئی پردازش سیگنال‌های حیاتی استاد، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
پوریا اعتضادی فر پردازش تصاویر پزشکی گروه برق، دانشگاه امام حسین، تهران
فرشاد الماس گنج پردازش سیگنال‌های حیاتی، پردازش گفتار گروه بیوالکتریک، دانشکدة مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امطرکبیر، تهران، ایران
احسان امانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانیک، گروه تبدیل انرژی
عبدالله امیرخانی بیوالکتریک دانشگاه علم و صنعت ایران
رسول امیر فتاحی الگوبرداری زیستی / زیست‌تقلیدی، پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال‌های حیاتی، پردازش گفتار، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود امیری
علی ایمان‌پرست برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه زابل، زابل، ایران
رعنا ایمانی بیومتریال / بیومواد / زیست‌ماده استادیار دانشکده مهندسی پزشکی- گروه مهندسی بافت
یاسر بالغی پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال‌های حیاتی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی صنعتی بابل
فرید بحر پیما مهندسی توان‌بخشی دانشگاه تربیت مدرس
سارا براتی برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی، بیومکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شهریار برادران شکوهی الگوبرداری زیستی / زیست‌تقلیدی، اندازه‌گیری زیستی / زیست‌سنجی، اندام مصنوعی، بیوسنسور / حسگر زیستی، پردازش تصاویر پزشکی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، تکنولوژی‌های پوشیدنی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی گروه الکترونیک دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی بستان شیرین آنالیز حرکت انسان، ایمپلنت / طراحی و ساخت ایمپلنت، بیومکانیک استخوان، بیومکانیک بافت نرم / رفتار و خواص مکانیکی بافت نرم، بیومکانیک دندان، دستگاه‌های بیومکانیکی، کنترل حرکت انسان، مدل‌سازی حرکت انسان، مهندسی بافت
گلناز بغدادی بیوالکتریک، علوم اعصاب محاسباتی دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
مجتبی بندرآبادی بیوالکتریک، پردازش سیگنال‌های حیاتی University of Lausanne
شاهین بنکدار بیومتریال / بیومواد / زیست‌ماده انستیتوپاستور
علیرضا بهراد پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال‌های حیاتی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی دانشگاه شاهد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی برق الکترونیک
فریبا بهرامی ابزاردقیق پزشکی، بیوسنسور / حسگر زیستی، پردازش سیگنال‌های حیاتی، شبکه عصبی / شبکه عصبی بیولوژیکی و مصنوعی، علوم اعصاب محاسباتی، کنترل حرکت انسان، کنترل سیستم‌های زیستی / کنترل زیستی، کنترل هوشمند، مهندسی توان‌بخشی، مهندسی عصبی عضلانی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهدی بهروزی دانشگاه بوخوم آلمان
سعید بهزادی پور جراحی رباتیک، رباتیک در پزشکی / بیورباتیک
علی اصغر بهشتی شیرازی
زهرا بهمنی دهکردی علوم اعصاب محاسباتی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حمید بهنام ابزاردقیق پزشکی، اندازه‌گیری زیستی / زیست‌سنجی، اولتراسوند در پزشکی / سونوگرافی / اکوگرافی / پژواک‌نگاری / صوت‌نگاری، پردازش تصاویر پزشکی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی
علی اصغر بهنام قادر بیومتریال / بیومواد / زیست‌ماده، بیومکانیک بافت نرم / رفتار و خواص مکانیکی بافت نرم پژوهشگاه مواد و انرژی
رضا بوستانی الگوبرداری زیستی / زیست‌تقلیدی، بیوالکتریک، پردازش سیگنال‌های حیاتی دانشگاه شیراز
برهان بیگ زاده بیومکانیک استادیار / دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
مریم بیگ زاده بیوالکتریک استادیار/سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
حسین پارسایی ابزاردقیق پزشکی، الگوبرداری زیستی / زیست‌تقلیدی، پردازش سیگنال‌های حیاتی علوم پزشکی شیراز
علی پاشایی الگوبرداری زیستی / زیست‌تقلیدی، انتقال حرارت زیستی، بیومکانیک ریزسیالات / ریزسیالات زیستی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی، مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی، مهندسی داروسازی / زیست‌دارو
محمد پرنیان پور بیومکانیک، بیومکانیک شغلی، علوم اعصاب محاسباتی، مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.
سامان پروانه Philips Research North America
اسماعیل پورسعیدی هیئت علمی
مجید پولادیان ابزاردقیق پزشکی، بیوالکتریک دانشیار، پرتوپزشکی، دانشکده مهندسی پرتوپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
محمد پویان ابزاردقیق پزشکی، بیوالکتریک، پردازش سیگنال‌های حیاتی، سیستم‌های واسط مغز-رایانه، شبکه عصبی / شبکه عصبی بیولوژیکی و مصنوعی، علوم اعصاب محاسباتی، مهندسی عصبی عضلانی دانشگاه شاهد
بهرام تاروردیزاده بیومکاترونیک / مکاترونیک زیستی دانشگاه تهران
فرح ترکمنی آذر پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال‌های حیاتی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی
محمد تفضلی شادپور ایمپلنت / طراحی و ساخت ایمپلنت، بیومکانیک استخوان، بیومکانیک بافت نرم / رفتار و خواص مکانیکی بافت نرم، بیومکانیک دندان، بیومکانیک سلولی / مکانیک سلولی / مکانوبیولوژی، بیومکانیک قلب و عروق، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، داربست در مهندسی بافت / داربست زیستی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی، مهندسی بافت
مجتبی تقی پور بیومکانیک ریزسیالات / ریزسیالات زیستی دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف
هادی تقی زاده بیومکانیک، بیومکانیک بافت نرم / رفتار و خواص مکانیکی بافت نرم، بیومکانیک سلولی / مکانیک سلولی / مکانوبیولوژی، داربست در مهندسی بافت / داربست زیستی، مهندسی بافت استادیار مهندسی پزشکی بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مرتضی تمیزی فر اندازه‌گیری زیستی / زیست‌سنجی، بیومکانیک سلولی / مکانیک سلولی / مکانوبیولوژی
فرزاد توحیدخواه آنالیز حرکت انسان، ابزاردقیق پزشکی، کنترل حرکت انسان، کنترل سیستم‌های زیستی / کنترل زیستی، کنترل هوشمند، مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی، مدل‌سازی سیستم‌های اسکلتی عضلانی، مهندسی عصبی عضلانی
ملیحه ثابتی بیوالکتریک، پردازش سیگنال‌های حیاتی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
امین جانقربانی پردازش سیگنال‌های حیاتی دانشکده بیوفناوری، دانشگاه سمنان، ایران
مهران جاهد ابزاردقیق پزشکی، اندازه‌گیری زیستی / زیست‌سنجی، اندام مصنوعی، بیوسنسور / حسگر زیستی، پردازش سیگنال‌های حیاتی، تکنولوژی‌های پوشیدنی، جراحی رباتیک، رباتیک در پزشکی / بیورباتیک، مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی شریف
نادر جعفرنیا دابانلو بیوالکتریک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشکده علوم و فناوریهای پزشکی
رضا جعفری ابزاردقیق پزشکی، اندازه‌گیری زیستی / زیست‌سنجی، اندام مصنوعی، بیوسنسور / حسگر زیستی، پردازش سیگنال‌های حیاتی، تکنولوژی‌های پوشیدنی استادیار گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه خواجه نصیر طوسی
سجاد جعفری کنترل سیستم‌های زیستی / کنترل زیستی، کنترل هوشمند، مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی دانشگاه امیر کبیر دانشکده مهندسی پزشکی
محی الدین جعفری
آمون جم زاد بیوالکتریک استاد مدعو دانشکده فنی دانشگاه تهران
نیما جمشیدی بیومکانیک عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان/ دانشگاه اصفهان
جعفر جوادپور
الهه جویبار انتقال هدفمند دارو / دارورسانی هوشمند
حمیدرضا چابک NASA/JPL Scientist
مصطفی چرمی بیوالکتریک، پردازش تصاویر پزشکی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی دانشگاه زنجان
سپیده حاجی پور هیات علمی دانشگاه شریف
افرا حاجی زاده
فاطمه حدائقی بیوالکتریک Post-doctoral research in Computational Neuroscience at MINDS research group, Department of Electrical and Computer Engineering, Jacobs University, Bremen, Germany
ناهید حسن زاده بیومتریال / بیومواد / زیست‌ماده دانشگاه آزاد اسلامی
کامران حسنی
مهدی حسین زاده رباتیک در پزشکی / بیورباتیک iran University of Medical SciencesTehranIran دانشگاه علوم پزشکی ایران
غلامعلی حسین زاده دهکردی پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال‌های حیاتی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی
سید عابد حسینی دانشگاه آزاد اسلامی گروه برق
بابک حسینی خلج دانشگاه صنعتی شریف
مهرنوش حضرتی بیومکانیک سلولی / مکانیک سلولی / مکانوبیولوژی
معصومه حق بین نظرپاک بیومتریال / بیومواد / زیست‌ماده دانشگاه ...
سید آرش حق پناه آنالیز حرکت انسان، دینامیک و سینماتیک زیستی، کنترل حرکت انسان، مدل‌سازی حرکت انسان، مدل‌سازی سیستم‌های اسکلتی عضلانی دانشگاه شیراز، دانشکده مکانیک
نوشین حقیقی پور
علی خادم بیوالکتریک، علوم اعصاب محاسباتی، مهندسی عصبی عضلانی K. N. Toosi University of Technology
اسماعیل خان میرزا بیومکاترونیک / مکاترونیک زیستی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد باقر خدابخشی بیوالکتریک گروه مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان
عابد خراسانی بیوالکتریک علم و صنعت ایران
محمدتقی خراسانی بیوپلیمر / زیست‌بسپار عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر ایران
رضا خسروآبادی گروه مدلسازی
محمد رضا خسروی پردازش تصاویر پزشکی دانشکده مهندسی برق الکترونیک، دانشگاه شیراز-ایران
محمد علی خلیل زاده ابزاردقیق پزشکی، پردازش سیگنال‌های حیاتی، پزشکی از راه دور دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
محمدمهدی خلیل زاده پردازش تصاویر پزشکی گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه ازاد اسلانی مشهد
جعفر خلیل علافی بیوفلز / زیست‌فلز، بیومتریال / بیومواد / زیست‌ماده دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی سهند
رامین خواجوی بیوپلیمر / زیست‌بسپار، نانوبیومتریال عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران جنوب- رئیس قطب نانو واحد تهران جنوب
سبلان دانشور پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال‌های حیاتی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی دانشیار مهندسی پزشکی - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه تبریز
حامد داننده حصار پردازش سیگنال‌های حیاتی دانشگاه صنعتی سهند تبریز/ دانشکده مهندسی پزشکی
هادی دلاوری بیوالکتریک عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان
محمدرضا دلیری بیوانفورماتیک / زیست‌داده‌ورزی، پردازش تصاویر پزشکی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی، علوم اعصاب محاسباتی، مهندسی عصبی عضلانی
فهیمه سادات ذاکری پردازش تصاویر پزشکی دانشگاه قم
مریم ذکری شبکه عصبی / شبکه عصبی بیولوژیکی و مصنوعی، علوم اعصاب محاسباتی، کنترل حرکت انسان، کنترل سیستم‌های زیستی / کنترل زیستی، کنترل هوشمند، مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی صنعتی اصفهان
ایمان ذوالجناحی اسکویی دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
بابک رئیسی پزوهشگاه مواد وانرژی
رضا راجی مهر MIT آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
سعید راحتی قوچانی پردازش گفتار عضو هیأت علمی
حسین ربانی پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال‌های حیاتی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی
محسن ربانی بیومکانیک بافت نرم / رفتار و خواص مکانیکی بافت نرم، بیومکانیک ریزسیالات / ریزسیالات زیستی، بیومکانیک سلولی / مکانیک سلولی / مکانوبیولوژی، داربست در مهندسی بافت / داربست زیستی، مهندسی بافت گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سید محمود ربیعی دانشیار گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
شاهرخ رحمانی بیومکانیک دانشگاه ویکتوریا، کانادا
صادق رحمتی داربست در مهندسی بافت / داربست زیستی دانشیار، گروه بیومکانیک، دانشکده علوم و فناوریهای پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
محمد رحمتی
امیر رستگارنیا
مصطفی رستمی آنالیز حرکت انسان، بیومکانیک ستون مهره‌ها، جراحی رباتیک، دینامیک و سینماتیک زیستی، رباتیک در پزشکی / بیورباتیک، کنترل حرکت انسان، مدل‌سازی حرکت انسان، مهندسی توان‌بخشی دانشیار، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
آیسا رسولی بیومکانیک دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
سعید رشیدی آنالیز حرکت انسان، بیوالکتریک، کنترل حرکت انسان، کنترل سیستم‌های زیستی / کنترل زیستی، کنترل هوشمند، مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی آزادعلوم‌وتحقیقات‌تهران
مرضیه رضازاده مکانیک سیالات زیستی / سیالات بیولوژیکی گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی گلپایگان، دانشگاه صنعتی اصفهان، گلپایگان، کد پستی 87717-67498, ایران
احسان رضایت علوم اعصاب محاسباتی دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران
محمد رفیعی نیا انتقال هدفمند دارو / دارورسانی هوشمند دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
غلامرضا رکنی لموکی دانشگاه تهران
حسن رنجبر تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، فیزیک پزشکی / بیوفیزیک پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌‌ای
پریسا رنگرز اولتراسوند در پزشکی / سونوگرافی / اکوگرافی / پژواک‌نگاری / صوت‌نگاری، بیوالکتریک، پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال‌های حیاتی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی آزادعلوم‌وتحقیقات‌تهران
احسان روحانی مهندسی عصبی عضلانی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان.
غلامرضا روحی ارتز و پروتز، اندام مصنوعی، ایمپلنت / طراحی و ساخت ایمپلنت، بیومکانیک ارتوپدی، بیومکانیک استخوان، بیومکانیک دندان، بیومکانیک ستون مهره‌ها، مهندسی بافت
رضا ریاحی فر مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی پژوهشگاه مواد و انرژی
فاطمه زارع میرک آباد
محمد زارعی علوم اعصاب محاسباتی پژوهشگاه دانشهای بنیادی
فاطمه زارعیان جهرمی علوم اعصاب محاسباتی گروه مهندسی پزشکی دانشگاه علم و صنعت ایران
علی زمانیان نانوبیومتریال پژوهشگاه مواد و انرژِی
ساره زنده روح کرمانی علوم اعصاب محاسباتی، مهندسی پزشکی شناختی پژوهشکده علوم شناختی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران، ایران.
حامد ساجدی بیوالکتریک، پردازش سیگنال‌های حیاتی
مهرداد ساویز بیوالکترومغناطیس صنعتی امیرکبیر
سید حجت سبزپوشان پردازش سیگنال‌های حیاتی، جراحی رباتیک، رباتیک در پزشکی / بیورباتیک، علوم اعصاب محاسباتی، کنترل حرکت انسان، کنترل سیستم‌های زیستی / کنترل زیستی، کنترل هوشمند، مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی، مهندسی عصبی عضلانی دانشگاه علم و صنعت ایران
مصطفی سبزه کار بیوانفورماتیک / زیست‌داده‌ورزی گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی بیرجند
سعید ستایشی سیستم‌های تصویربرداری پزشکی گروه پرتو پزشکی-امیرکبیر
سیدمحمود سخایی پردازش سیگنال‌های حیاتی صنعتی بابل
شهیار سرآمد پردازش تصاویر پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی دانشگاه امیرکبیر
یاشار سرباز مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی تبریز
مریم سعادتمند هیات علمی - دانشکده مهندسی شیمی و نفت - دانشگاه صنعتی شریف
محمد سعید سعیدی انتقال حرارت زیستی، برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی، بیومکانیک ریزسیالات / ریزسیالات زیستی
مریم سعیدی فر MERC
سهیلا سلحشور کردستانی بیومتریال / بیومواد / زیست‌ماده، بیومکانیک سلولی / مکانیک سلولی / مکانوبیولوژی، مسائل معکوس در مهندسی پزشکی عضو هیئت علمی
حمید سلطانیان زاده پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال‌های حیاتی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی
هادی سلطانی زاده بیوالکتریک ایران،‌سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
عاطفه سلوک بیومتریال / بیومواد / زیست‌ماده هیات علمی/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمیدرضا سلیقه راد پردازش تصاویر پزشکی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی
عفت سلیمانی پردازش تصاویر پزشکی دانش آموخته دکتری فیزیک پزشکی- دانشگاه تربیت مدرس
میثم سلیمانی بیومکانیک Leibniz University Hannover, Hannover, Germany.
محمد علی سنجری بیوانفورماتیک / زیست‌داده‌ورزی، بیومکانیک، جراحی رباتیک، رباتیک در پزشکی / بیورباتیک، مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی، مدل‌سازی سیستم‌های اسکلتی عضلانی، مهندسی پزشکی بالینی / تکنولوژی تجهیزات پزشکی / تکنولوژی خدمات درمانی، مهندسی توان‌بخشی، مهندسی ورزش / بیومکانیک ورزش عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه ع پ ایران، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات توانبخشی.
مجید سیاوشی دانشگاه علم و صنعت
سیدعلی سیدصالحی بیوالکتریک، پردازش سیگنال‌های حیاتی، پردازش گفتار، شبکه عصبی / شبکه عصبی بیولوژیکی و مصنوعی صنعتی امیرکبیر
سیده زهره سیدصالحی شبکه عصبی / شبکه عصبی بیولوژیکی و مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
بهزاد سیفی بیومکاترونیک / مکاترونیک زیستی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد شالباف الگوبرداری زیستی / زیست‌تقلیدی، پردازش تصاویر پزشکی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی
وحید شالچیان علوم اعصاب محاسباتی، مهندسی عصبی عضلانی دانشگاه علم وصنعت ایران
سینا شامخی بیوالکتریک گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز ایران
سید وهاب شجاع الدینی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
شاهرخ شجاعی بیومکانیک گروه مهندسی پزشکی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سیده سمانه شجاعی لنگری پردازش تصاویر پزشکی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی hdvhk
محمد مهدی شرع پسند ابزاردقیق پزشکی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق پژوهشگاه استاندارد
مجتبی شریفی کنترل حرکت انسان دانشگاه شیراز
نسرین شعوری پردازش سیگنال‌های حیاتی گروه مهندسی پزشکی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
مهدی شفیعیان بیومکانیک آسیب و التیام، بیومکانیک بافت نرم / رفتار و خواص مکانیکی بافت نرم، بیومکانیک ستون مهره‌ها، تکنولوژی ایمنی خودرو، مهندسی بافت، مهندسی ورزش / بیومکانیک ورزش، مواد بیومکانیکی
محمد علی شکرگزار نانوبیوتکنولوژی / نانوبیولوژی انستیتو پاستورایران
محمدباقر شمس الهی پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال‌های حیاتی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی استاد/ دانشگاه صنعتی شریف
موسی شمسی پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال‌های حیاتی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی عضو هیئت علمی/ دانشگاه صنعتی سهند تبریز
زینب شنکایی فیزیک پزشکی، پزشکی، تربیت مدرس
پریسا شوشتری محقق پست‌دکترا، مؤسسه براد، متعلّق به دانشگاه ام‌ای‌تی‌ و دانشگاه هاروارد
علی شیخانی ابزاردقیق پزشکی، پردازش سیگنال‌های حیاتی
سعید شیری قیداری رباتیک در پزشکی / بیورباتیک هیات علمی گروه علوم کامپیوتر دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر
سروش صادق نژاد جراحی رباتیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پزشکی
خطیب الاسلام صدرنژاد بیومتریال / بیومواد / زیست‌ماده، بیومکانیک سلولی / مکانیک سلولی / مکانوبیولوژی، مسائل معکوس در مهندسی پزشکی
زهرا صفایی پور آنالیز حرکت انسان، ارتز و پروتز، بیومکانیک، دینامیک و سینماتیک زیستی، کنترل حرکت انسان، مدل‌سازی حرکت انسان، مهندسی توان‌بخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
معصومه صفخانی دانشگاه شهید رجایی
امین قاسم صفریان ابزاردقیق پزشکی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
مهران صولتی هشجین بیومتریال / بیومواد / زیست‌ماده دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فهیمه طباطبایی بیومتریال / بیومواد / زیست‌ماده هیئت علمی
سید فرهاد طباطبایی قمشه آنالیز حرکت انسان، ارتز و پروتز، بیومکانیک، بیومکانیک ستون مهره‌ها، دینامیک و سینماتیک زیستی، کنترل حرکت انسان، مدل‌سازی حرکت انسان، مهندسی توان‌بخشی Associated Professor of Ergonomics Department, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences (USWR),Tehran, Iran
رسول عابدی بیومکانیک گروه آموزشی بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران
سمیرا عباسی بیوالکتریک گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی همدان، همدان، ایران
عطااله عباسی پردازش سیگنال‌های حیاتی، علوم اعصاب محاسباتی، مهندسی عصبی عضلانی هیات علمی
فرهنگ عباسی
محمد عبدالاحد بیوالکتریک، بیوسنسور / حسگر زیستی، نانوبیوتکنولوژی / نانوبیولوژی دانشگاه تهران، دانشکده برق
فاطمه عبدالعلی پردازش تصاویر پزشکی گروه رادیولوژی و تصویربرداری تشخیصی، دانشگاه آلبرتا
عباس عرفانیان سیستم‌های واسط مغز-رایانه، شبکه عصبی / شبکه عصبی بیولوژیکی و مصنوعی، علوم اعصاب محاسباتی، مهندسی عصبی عضلانی
هاجر عطریان‌فر
مینا علاف زاده برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی، بیومکانیک ریزسیالات / ریزسیالات زیستی، بیومکانیک قلب و عروق
مرتضی علی اصغری
منصور علیزاده بیومکانیک دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران
مهران عمادی اندانی آنالیز حرکت انسان، علوم اعصاب محاسباتی، کنترل حرکت انسان، کنترل هوشمند، مدل‌سازی حرکت انسان، مهندسی عصبی عضلانی دانشگاه اصفهان
ابوذر غفا ری بیوالکتریک علم و صنعت ایران
عمادالدین فاطمی زاده الگوبرداری زیستی / زیست‌تقلیدی، پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال‌های حیاتی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی
محمد حسین فتحی استاد گروه پزوهشی بیومواد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
ناصر فتورائی الاستوگرافی پزشکی / ارتجاع‌نگاری زیستی، انتقال حرارت زیستی، برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی، بیومکانیک بافت نرم / رفتار و خواص مکانیکی بافت نرم، بیومکانیک ریزسیالات / ریزسیالات زیستی، بیومکانیک قلب و عروق، مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علیرضا فراست بیوانفورماتیک / زیست‌داده‌ورزی استاد گروه بیوتکنولوژِی دانشگاه قزوین
غلامرضا فراهانی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
محمد فرجلی عباسی بیوالکتریک Neuroscience Research Center, Institute of Neuropharmacology, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
علی فرجی دانشگاه تهران
رضا فرجی‌دانا بیوالکترومغناطیس استاد، قطب علمی سیستم‌های الکترومغناطیسی کاربردی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران
فرزام فرهمند اندام مصنوعی، بیومکانیک، بیومکانیک ارتوپدی، جراحی رباتیک، دینامیک و سینماتیک زیستی، رباتیک در پزشکی / بیورباتیک، مهندسی پزشکی بالینی / تکنولوژی تجهیزات پزشکی / تکنولوژی خدمات درمانی، مهندسی توان‌بخشی، مهندسی ورزش / بیومکانیک ورزش، مواد بیومکانیکی
امیرحسین فروزان پردازش تصاویر پزشکی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد
علی فلاح بیوالکتریک، پردازش سیگنال‌های حیاتی، شبکه عصبی / شبکه عصبی بیولوژیکی و مصنوعی، کنترل سیستم‌های زیستی / کنترل زیستی، کنترل هوشمند، مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ایران
رضا فوده سیستم‌های واسط مغز-رایانه دانشگاه علم و صنعت ایران
کاظم فولادی قلعه
سیدمحمد فیروزآبادی ابزاردقیق پزشکی، بیوالکترومغناطیس، علوم اعصاب محاسباتی، مهندسی عصبی عضلانی دانشگاه تربیت مدرس
فرامرز فیروزی
فرناز قاسمی پردازش سیگنال‌های حیاتی، علوم اعصاب محاسباتی، مهندسی عصبی عضلانی
مهدیه قاسمی اولتراسوند در پزشکی / سونوگرافی / اکوگرافی / پژواک‌نگاری / صوت‌نگاری، بیوالکترومغناطیس، پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال‌های حیاتی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، شبکه عصبی / شبکه عصبی بیولوژیکی و مصنوعی، علوم اعصاب محاسباتی گروه مهندسی برق، آزمایشگاه مهندسی پزشکی، دانشگاه نیشابور، نیشابور
علی قاضی زاده
فرزان قالیچی انتقال حرارت زیستی، برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی، بیومکانیک ریزسیالات / ریزسیالات زیستی، بیومکانیک قلب و عروق، مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی
مریم قربانی علوم اعصاب محاسباتی، مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی، مهندسی عصبی عضلانی فردوسی مشهد
سجاد قرقانی بیوانفورماتیک / زیست‌داده‌ورزی استادیار پژوهشگاه بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران
مجید قشونی پردازش سیگنال‌های حیاتی، مهندسی مغز و اعصاب استادیار، گروه مهندسی پزشکی، واحد مشهد، دانشگاه آزاداسلامی، مشهد، ایران
حامد قماشچی استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک و صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
آزاده قوچانی بیومکانیک ارتوپدی، بیومکانیک استخوان دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید کاتوزیان ایمپلنت / طراحی و ساخت ایمپلنت، بیومکانیک آسیب و التیام، بیومکانیک ارتوپدی، بیومکانیک استخوان، بیومکانیک ستون مهره‌ها
حمیدرضا کاتوزیان بیومکانیک اسکلتی عضلانی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زهرا کاوه وش پردازش تصاویر پزشکی گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
حمیدرضا کبروی
جهانشاه کبودیان پردازش گفتار عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر رازی کرمانشاه
سعید کرمانی بیوالکتریک گروه بیوالکتریک، فناوریهای نوین، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ایران
محمد عظیم کرمی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد رضا کرمی ملایی بیوالکتریک، پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال‌های حیاتی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی، کنترل حرکت انسان، کنترل سیستم‌های زیستی / کنترل زیستی، کنترل هوشمند دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مراد کریم پور بیومکانیک دانشکده مکانیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمدتقی کریمی بیومکانیک ارتوپدی گروه ارتوز و پروتز، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
علیرضا کریمیان تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی دانشگاه اصفهان
شهره کسایی دانشگاه صنعتی شریف
مهران کسری بیومکانیک بافت نرم / رفتار و خواص مکانیکی بافت نرم، بیومکانیک سلولی / مکانیک سلولی / مکانوبیولوژی، داربست در مهندسی بافت / داربست زیستی، مهندسی بافت
مهدی کفائی سیستم‌های تصویربرداری پزشکی گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی شاهرود
صدیقه کهریزی ارتز و پروتز، مدل‌سازی سیستم‌های اسکلتی عضلانی، مهندسی توان‌بخشی عضو هیات علمی /دانشکاه تربیت مدرس
محمد کیوان راد پردازش تصاویر پزشکی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی
فرزانه کیوان فرد تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی عضو هیات علمی گروه رایانش تصاویر پزشکی- دانشکده برق ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
هادی گرایلو دانشگاه شاهرود
فریبا گنجی بیوپلیمر / زیست‌بسپار دانشکده مهندسی شیمیگروه مهندسی زیست پزشکی
طه گودرزی استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پریسا گیفانی پردازش تصاویر پزشکی دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا لشکری پردازش سیگنال‌های حیاتی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
علی مالکی ابزاردقیق پزشکی، بیوالکتریک، پردازش سیگنال‌های حیاتی عضو هیات علمی
افسانه مجری انتقال حرارت زیستی، برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی، بیومکانیک، بیومکانیک ریزسیالات / ریزسیالات زیستی، بیومکانیک قلب و عروق، حس لامسه مصنوعی، مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مریم محبی بیوالکتریک عضو هیات علمی گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد محمدزاده پردازش تصاویر پزشکی
هدی محمدزاده پردازش سیگنال‌های حیاتی گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
بابک محمدزاده اصل بیوالکتریک، پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال‌های حیاتی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی گروه مهندسی پزشکی- دانشگاه تربیت مدرس
هدی محمدزاذه
زهرا محمدی بیومتریال / بیومواد / زیست‌ماده آزمایشگاه بیوسرامیک و ایمپلنت، گروه مهندسی علوم زیستی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران
محمدرضا محمدی پردازش تصاویر پزشکی گروه هوش مصنوعی و رباتیک، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
یوسف محمدی گروه آموزشی بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران
زینب محمودی بیوالکتریک Postdoc fellow- Technical University of Denmark- DTU Compute
ساسان محمودی
منیژه مختاری دیزجی تربیت مدرس
محمد حسن مرادی ابزاردقیق پزشکی، پردازش سیگنال‌های حیاتی
ناصر مزینی
علی مطیع نصرآبادی بیوالکترونیک / الکترونیک زیستی، پردازش سیگنال‌های حیاتی، سیستم‌های واسط مغز-رایانه، مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی دانشگاه شاهد
محسن معزی ابزاردقیق پزشکی گروه الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدشهرام معین الگوبرداری زیستی / زیست‌تقلیدی، پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال‌های حیاتی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی itrc.ac.ir
محمد حسین مقامی سیستم‌های واسط مغز-رایانه گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مطهره مقتدایی
بهادر مکی آبادی پردازش سیگنال‌های حیاتی علوم پزشکی تهران
فهیمه ممشلی بیوالکتریک Massachusetts General Hospital
نسیم منتظری قهجاورستان پردازش سیگنال‌های حیاتی محقق پسادکترا/دانشگاه صنعتی شریف
حسین منتظری کردی الگوبرداری زیستی / زیست‌تقلیدی، بیوالکتریک، پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال‌های حیاتی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی استادیار مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
اقبال منصوری بیوانفورماتیک / زیست‌داده‌ورزی، شبکه عصبی / شبکه عصبی بیولوژیکی و مصنوعی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهدی منصوری بیوالکتریک استاد مدعو/دانشگاه علم و صنعت
رسول مهدوی فر بیوالکتریک، پردازش تصاویر پزشکی دانشگاه شاهد
علیرضا مهری دهنوی
امین مهنام سیستم‌های واسط مغز-رایانه، علوم اعصاب محاسباتی استادیار
سعید موحد بیومکانیک
سید محمد رضا موسوی برق - الکترونیک
احمد مولودی بیومتریال / بیومواد / زیست‌ماده مدیر گروه پژوهشی مواد و متالورژی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی
مهدی میرزایی
سیده نغمه میری آشتیانی علم و صنعت ایران
محمد میکاییلی ابزاردقیق پزشکی، پردازش سیگنال‌های حیاتی شاهد
بابک ناصرشریف پردازش گفتار استادیار دانشگاه خواجه نصیر
سعید ناصری بیولوژی سلولی و مولکولی، نانوبیوتکنولوژی / نانوبیولوژی 1-دانشکده پزشکی/گروه پزشکی مولکولی/2- مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
سعید ناهیدی برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان پژوهشگر دانشکده فنی مهندسی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
ملیکه نبئی الگوبرداری زیستی / زیست‌تقلیدی، انتقال حرارت زیستی، برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی، بیومکانیک ریزسیالات / ریزسیالات زیستی، بیومکانیک قلب و عروق، مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی نجفی کنترل هوشمند دانشکده مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
محمد نجفی آشتیانی بیومکانیک گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
میلاد نریمانی بیومکانیک سلولی / مکانیک سلولی / مکانوبیولوژی صنعتی امیرکبیر
نادر نظافتی بیومتریال / بیومواد / زیست‌ماده پژوهشگاه مواد وانرژی
المیرا نظرشده بیوانفورماتیک / زیست‌داده‌ورزی گروه بیوانفورماتیک، دانشگاه تهران
فهیمه نظری مهر بیوالکتریک گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
وحید رضا نفیسی ابزاردقیق پزشکی، بیوالکتریک هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
نادیا نقوی مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی دانشگاه فردوسی مشهد
وهاب نکوکار دانشگاه شهید رجایی
هانیه نوجه دهیان هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فریدون نوشیروان راحت آباد بیوالکتریک، بیومکاترونیک / مکاترونیک زیستی، پردازش سیگنال‌های حیاتی، جراحی رباتیک، رباتیک در پزشکی / بیورباتیک، علوم اعصاب محاسباتی، کنترل حرکت انسان، کنترل سیستم‌های زیستی / کنترل زیستی، کنترل هوشمند، مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی، مهندسی عصبی عضلانی هیت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم‌ و تحقیقات‌ تهران
مهدی نویدبخش آنالیز حرکت انسان، الگوبرداری زیستی / زیست‌تقلیدی، بیومکانیک سلولی / مکانیک سلولی / مکانوبیولوژی، کنترل حرکت انسان، مدل‌سازی حرکت انسان، مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی، مسائل معکوس در مهندسی پزشکی، مهندسی ورزش / بیومکانیک ورزش
هانیه نیرومند اسکویی بیومکانیک، دینامیک و سینماتیک زیستی، مهندسی ورزش / بیومکانیک ورزش هیات علمی
محمد نیکخو بیومکانیک گروه تخصصی بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
عطاءالله هاشمی آنالیز حرکت انسان، انتقال حرارت زیستی، ایمپلنت / طراحی و ساخت ایمپلنت، بیومکانیک ارتوپدی، بیومکانیک استخوان، بیومکانیک بافت نرم / رفتار و خواص مکانیکی بافت نرم، بیومکانیک دندان، بیومکانیک ستون مهره‌ها، مهندسی بافت، مواد بیومکانیکی هیئت علمی
علیرضا هاشمی اسکویی بیومکانیک، پردازش سیگنال‌های حیاتی دانشگاه صنعتی سهند
زهره همنبرد سازمان انرژی اتمی ایران
محمد هادی هنرور بیومکانیک عضو هیأت علمی
بیژن وثوقی وحدت ابزاردقیق پزشکی، پردازش تصاویر پزشکی، تصویربرداری پزشکی / تصویرنگاری پزشکی، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی، علوم اعصاب محاسباتی، مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی، مهندسی عصبی عضلانی
بهمن وحیدی برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی، بیومکانیک استخوان، بیومکانیک ریزسیالات / ریزسیالات زیستی، بیومکانیک ستون مهره‌ها، بیومکانیک قلب و عروق، مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی دانشیار/دانشگاه تهران
منصور ولی پردازش گفتار خواجه‌نصیرالدین‌طوسی
عبدالحسین وهابی علوم اعصاب محاسباتی پژوهشگاه دانش های بنیادی پژوهشکده علوم شناختی
جواد یاوند حسنی
محمدرضا یزدانی بیوالکتریک دانشکده برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی دانشگاه شهاب دانش قم
سهیلا یغمایی برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی گروه زیست فناوری دانشکده مندسی شیمی ونفت دانشگاه صنعتی شریف
مهدی یوسفی آذر بیومکانیک، رباتیک در پزشکی / بیورباتیک دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
فرشته یوسفی ریزی پردازش تصاویر پزشکی گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه آزاد تهران جنوب
علی یونسی پردازش سیگنال‌های حیاتی گروه نوروساینس دانشگاه علوم پزشکی تهران