نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

2 استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، قطب کنترل و پردازش هوشمند، دانشگاه تهران

10.22041/ijbme.2008.13433

چکیده

در این مقاله مدلی بر اساس رفتار نوشتاری انسان و به منظور یادگیری نوشتن حروف فارسی در اندازه های مختلف پیشنهاد شده است. این مدل با تقلید از یک حرف نوشته شده به وسیله انسان، اقدام به رونویسی آن می کند. تقلید شامل دو مرحله درک و عمل است. در مرحله درک، اطلاعات مورد نیاز برای تولید حرف از الگوی اصلی استخراج می شود و در مرحله عمل، مدل اقدام به تولید حرف به صورت مشابه با الگوی اصلی می کند. برای نوشتن مجدد یک حرف ابتدا آن را به اجزای تشکیل دهنده خود یا ضربه های نوشتاری تجزیه می کنیم. هر ضربه با تقریب تکه ای خطی به زیر بخش هایی تقسیم می شود. شیب و طول قدم هر یک از این زیر بخش ها به عنوان ویژگی های حرف نوشته شده در نظر گرفته می شوند و مدل با یادگیری این ویژگی ها نوشتن حرف را می آموزد. این ویژگی ها معرف رفتار نوشتاری انسان است. یادگیری در صورت توانمندی مدل در تولید مسیر به گونه ای که تمام نقاط روی آن، فاصله ای کمتر از یک میزان از پیش تعریف شده از مسیر اصلی را دارا باشد، تکمیل می شود. این میزان از پیش تعریف شده را عرض توجه می نامیم که نشان دهنده توجه بصری و معرف دقت فرد در طول مراحل یادگیری است. در مدل پیشنهادی توجه بصری تطبیقی استو با پیشرفت یادگیری کاهش می یابد. پس از پایان یادگیری، مدل توانایی تولید حروف فارسی در اندازه های مختلف و با استفاده از حافظه را داراست. به منظور بررسی عملکرد مدل از محاسبه همبستگی بین مسیر حرف تولید شده به وسیله مدل و مسیر الگوی اصلی استفاده می شود. نتایج حاصل حاکی از عملکرد بسیار خوب مدل در بین داده های مختلف فارسی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Behavioral Based Model for Describing Learning Farsi Characters

نویسندگان [English]

  • Maryam Naghibolhosseini 1
  • Fariba Bahrami 2

1 M.Sc student, Electrical and Computer Engineering School, Tehran University

2 Assistant Professor, Control and Intelligent Processing Center of Excellence (CIPCE), Electrical and Computer Engineering School, Tehran University

چکیده [English]

This paper proposes a model to learn Farsi handwriting in different sizes based on human behavior. This model copies a human handwritten character with imitation. The imitation includes two stages of perception and action. During the perception, the information that is needed in order to generate the character is extracted from the original pattern and during the action, the model generates a character similar to the original one. To rewrite a given character, first it is decomposed into the consecutive strokes. Each stroke is approximated by several linear subdivisions. We considered the slopes and lengths of these subdivisions as the features of a given handwriting. The model learns to write a character by learning to reproduce these features. These features are descriptive of the human handwriting behavior. The learning process becomes complete when all points of the character's trajectory have distance less than a specified distance with the original trajectory. This specified distance describes visual attention and is defined as the attention width. Attention width demonstrates the human accuracy during the different trials of learning. In our model, visual attention is adaptive and decreases as the learning progresses. After the completion of learning, Farsi letters with different sizes can be generated using only memory. In order to evaluate the performance of the model, the correlation between the original and simulated characters is used. The simulation results showed good performance of the model between different Farsi characters. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Writing modeling
  • Writing strokes
  • Behavior
  • Imitation
  • Memory