نویسنده = مصطفی رستمی
1. معرفی یک مدل جدید چند جاذب برای سیستم پایداری وضعی انسان با هدف دنبال کردن دینامیک‌های خودسازمانده

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-50

مهدی یوسفی آذر خانیان؛ سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی؛ مصطفی رستمی


3. پایداری و کنترل حرکت بدن انسان در طی اجرای حرکت تعادلی در ورزش ووشو

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 75-84

افسانه یاوری؛ مصطفی رستمی؛ علی استکی؛ علی تنباکوساز؛ مهدی یوسفی آذر


4. بررسی کاربرد بالینی صفحه سنجش نیروی عکس العمل زمین به منظور پیشگویی شدت بیماری و محدود کردن تشخیص افتراقی در راه رفتن اسبی

دوره 2، شماره 1، بهار 1387، صفحه 57-64

نیما جمشیدی؛ مصطفی رستمی؛ سیامک نجاریان؛ محمدباقر منهاج؛ محمد سعادت نیا؛ فیروز سلامی