هـدف از چـاپ و انتشـار مجله علمی - پژوهشی انجمن مهندسی پزشکی ایران به شرح زیر است:

 

       1- ثبت و نشر نتایـج تحقیقات در زمینه مهندسـی پـزشکـی

 

       2- کمک به ارتقـای سطح علمـی کنفـرانس‌هـای انجمـن مهندسی پزشکی ایران

 

       3- تلاش بـرای ورود و عضـویـت در بــانک‌هـای اطـلاعـاتـی و شبکه‌های اینترنتی بیـن‌المللی

 

       4- کمـک به ارتقـای سطـح پـژوهش و نهادینه کردن پژوهش در زمینه مهندسی پزشکی کشور

 

       5- انتشار "بـه مـوقع" یافته‌های جدید پژوهشی در زمینه مهندسی پزشکی به منظور گسترش مرزهای دانش

 

       6- تـلاش جهت ارائة ایده‌های نو به منظور رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور در زمینه مهندسی پزشکی

 

       7- ایجـاد بستـر مناسب جهـت ایجـاد ارتبـاط میان پژوهشگران و مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی مهندسی پزشکی

 

       8- اطـلاع رسـانی در زمینـه‌هـای پـژوهشـی تخصصی مهندسی پزشکی و کمک به جلوگیری از فعالیت‌های مشابه در کشور

 

مجله مهندسی پزشکی زیستی در مسیر رسالت بزرگ خود در جهت فراهم‌سازی محیط گفتگوی علمی برای دانشمندان و محققان مهندسی پزشکی کشورمان گام می‌نهد. امید است با مشارکت فعّال همه اساتید و محققان گرامی که با ارسال مقالات پرمحتوا و ارزشمند و همکاری صمیمانه در فرایند داوری، امکان انتشار مرتب و بی‌تأخیر و ارتقای کیفی مجله خود را فراهم می‌آورند این حرکت ارزنده تداوم یابد و به اهداف عالی و متعالی پیش‌بینی شده نزدیک گردد.