آ

 • آبرون، سعید [1] دانشیار، گروه هماتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

 • آذرنوش، حامد [1] استادیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

 • آذریان، بهاره [1] آزمایشگاه پروتیین/شیمی‌مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، انستیتو پاستور ایران

 • آذغانی، محمود رضا [1] دانشیار، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

 • آذغانی، محمود رضا [1] دانشیار گروه مهندسی پزشکی- بیومکانیک، دکترای تخصصی بیومکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

 • آذغانی، محمود رضا [2] دانشیار گروه مهندسی پزشکی- بیومکانیک، دکترای تخصصی بیومکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

 • آراسته، عبدالله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • آزادزاده، وحید [1] کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیک، گروه کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد

 • آزادی، حمید [1] گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد - قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

 • آسمانی، داوود [1] استادیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

 • آسمانی، داوود [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

 • آسیایی، ساسان [1] استادیار، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • آقائی زاده ظروفی، رضا [1] آزمایشگاه کنترل و پردازش تصویر هوشمند، دانشکده مهندسی کامپیوتر و برق، دانشگاه تهران، تهران

 • آقائی‌نیا، حسن [1] دانشیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک)

 • آقابزرگی صحاف، مسعودرضا [1] استادیار گروه مخابرات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد

 • آقاجان، حمید [1] استادیار، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران / دانشیار، دانشکده‌ی مخابرات و پردازش اطلاعات، دانشگاه گنت، گنت، بلژیک

 • آقاجانی، عاطفه [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • آقاجانی، فرزانه [1] دندان‌پزشک مرکز تحقیقات دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • آقاجری، سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

 • آقایی‌زاده ظروفی، رضا [1] استاد، آزمایشگاه پردازش تصویر هوشمند، دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر و برق، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • آقایی زاده ظروفی، رضا [1] دانشیار، قطب کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

 • آقایی زاده ظروفی، رضا [1] دانشیار گروه برق و الکترونیک، دانشکده فنی‐مهندسی، دانشگاه تهران

 • آگین، زهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه علم و صنعت ایران، دپارتمان مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • آوری، حامد [1] کارشناس ارشد بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند

 • آی، جعفر [1] دانشیار، گروه مهندسی بافت، دانشکده فناوری نوین پزشکی و مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • آیت الهی، احمد [1] دانشیار، گروه برق، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • آیت الهی، احمد [1] دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده برق

 • آیینی، راشین [1] کارشناسی ارشد، گروه مهندسی کامپیوتر ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری

 • آیینی، فرایین [1] مربی، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

 • آیینی، فرایین [1] مربی، گروه مهندسی کامپیوتر، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری

ا

 • ابراهیم پور، رضا [1] دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

 • ابراهیم‌زاده، الیاس [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران / پژوهش‌گر پیش‌دکتری، مرکز تحقیقات ام‌آر سیمن، دانشگاه کلگری، آلبرتا، کانادا

 • ابراهیم زاده، عطاالله [1] استاد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، مازندران، ایران

 • ابراهیمی، سعید [1] دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد، یزد

 • ابراهیمی، فریده [1] دانشجوی دکترا، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه تهران

 • ابراهیمی حسینزاده، بهمن [1] دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی

 • ابریشمی مقدم، حمید [1] استاد، آزمایشگاه بینایی ماشینی و پردازش تصاویر پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 • ابریشمی مقدم، حمید [1] ﺍﺳﺘﺎﺩ، ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﭘﺰﺷﻜﻰ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﮤ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺮﻕ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻰ

 • ابریشمی مقدم، حمید [1] استاد گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 • ابریشمی مقدم، حمید [1] استاد، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

 • ابریشمی مقدم، حمید [1] دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 • ابریشمی مقدم، حمید [1] دانشیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

 • ابریشمی مقدم، حمید [2] دانشیار گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 • ابوئی، وحید [1] کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 • ابوالحسنی، محمد جواد [1] دانشیار، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • ابوالحسنی، محمدجواد [1] دانشگاه غلوم پزشکی تهران، گروه مهندسی و فیزیک پزشکی

 • ابوالحسنی، محمدجواد [1] دانشیار، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • ابوالحسنی، محمدجواد [1] دانشیار، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، گروه مهندسی پزشکی و فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • ابوطالبی، وحید [1] ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ، ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻳﺰﺩ

 • ابوطالبی، وحید [1] استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد

 • ابوطالبی، وحید [1] استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد، ایران

 • ابوطالبی، وحید [1] استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد

 • ابوطالبی، وحید [1] دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

 • ابوطالبی، وحید [2] دانشیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد، یزد

 • ابوطالبی، وحید [1] دانشیار گروه مخابرات، دانشکده مهندسی برق،دانشگاه یزد، یزد

 • ابوعلی، امید [1] دانشیار، بخش حرارت و سیالات، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 • ابونجمی، محمد [1] دانش آموخته دکترای مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی سیستم، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

 • احسانی، حسین [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • احمدزاده، ساناز [1] کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران

 • احمدلوی داراب، مجید [1] دانشجوی دکترا، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند

 • احمدلوی داراب، مجید [2] مربی گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند

 • احمدی، امیر مسعود [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • احمدی، تارا [1] کارشناس ارشد مهندسی پزشکی- بیومکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

 • احمدی، سید علی نقی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق و کامپیوتر، گروه مهندسی الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • احمدی، محمدمهدی [1] استادیار، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • احمدی، محمدمهدی [1] استادیار گروه بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • احمدی، میترا [1] استادیار، گروه مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران

 • احمدی آلاشتی، محمد [1] کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا-آیرودینامیک، دانشکده‌ی علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • احمدیان، علیرضا [1] دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشیار

 • احمدیان، علیرضا [1] دانشیار گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • احمدیان، علیرضا [2] دانشیار، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • احمدیان، علیرضا [1] دانشیار، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، مرکز تحقیقات علوم و تکن.ل.ژی در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • احمدیان، علیرضا [1] دانشیار گروه مهندسی و فیزیک پزشکی، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • احمدی تفتی، حسین [1] استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

 • اربابی، احسان [1] استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

 • ارجمند، نوید [1] استادیار، گروه بیومکانیک، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • ارجمند، نوید [1] دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

 • ارجمند، نوید [1] دانشیار، گروه بیومکانیک، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

 • اردکانی، محمد علی [1] دانشیار، گروه سیالات، پژوهشکده مکانیک، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

 • ارشاد، مرضیه [1] دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، کارشناسی ارشد

 • ازوجی، مهدی [1] گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 • استکی، علی [1] استاد، گروه مهندسی و فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 • استکی، علی [1] استاد، گروه مهندسی و فیزیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 • استکی، علی [1] دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه مهندسی و فیزیک پزشکی

 • استکی، علی [1] دانشیار گروه مهندسی و فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 • اسکارپیس، لیزا [1] بخش جراحی مغزواعصاب،بیمارستان هنریفورد،دیترویت

 • اسکندری، امیر حسین [1] دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، آزمایشگاه بیومکانیک

 • اسکویی، مهوش [1] استادیار بخش میکروب شناسی، انستیتو پاستور ایران

 • اسلامی، محمدرضا [1] استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 • اسلامی، محمدرضا [1] استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • اسلامی راد، سیده زهرا [1] استادیار، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم

 • اسماعیل پور، جمال [1] مربی گروه برق، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بوکان

 • اشرف‌زاده، فرح [1] استاد، گروه مغز اطفال، بیمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد

 • اشرفی، مهران [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

 • اشرفی، مهران [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیومکانیک دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

 • اشرفی خوزانی، مهتاب [1] دانشگاه علوم پزشکی ایران

 • اصغری، محسن [1] دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، عضو هیئت علمی

 • اصغری اسکوئی، محمدرضا [1] استادیار، گروه هوش مصنوعی و محاسبات نرم، دانشکده‌ی علوم ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

 • اعظمی، محمود [1] دکترا، گروه مهندسی بافت و سلول درمانی، دانشکده علوم پزشکی پیشرفته، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • افتخاری، مهدی [1] دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

 • افتخاری یزدی، پوپک [1] استادیار گروه جنین شناسی، مرکز تحقیقات علوم سلولی جهاد دانشگاهی، پژوهشکده رویان

 • افشاری، الناز [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • افضلی، مریم [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، دانشکده برق، طبقه چهارم، اتاق 402، دانشگاه صنعتی شریف

 • اکبرزاده توتونچی، محمدرضا [1] گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

 • اکبری، سحر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • اکبری، علی [1] کارشناسی ارشد، آزمایشگاه پژوهشی عصبی اسکلت عضلانی و تکنولوژی پوشیدنی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • اکرم، اسداله [1] استادیار، دانشکده مهندسی سیستم، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

 • الحسینی همدانی، برهان [1] کارشناسی ارشد بیومکانیک، آزمایشگاه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • الله‌وردی، آرمین [1] گروه رادیولوژی، دانشکده‌ی علوم پزشکی ساری، دانشگاه علوم پزشکی مازندارن، ساری

 • الماس‌گنج، فرشاد [1] دانشیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی‌ پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک ایران)

 • الماس‌گنج، فرشاد [1] دانشیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

 • الماس‌گنج، فرشاد [1] دانشیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

 • امداد، همایون [1] استاد، بخش حرارت و سیالات، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 • امیدوار، امیر [1] استادیار، گروه تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی شیراز

 • امیدی، مهدی [1] استادیار، گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام

 • امیری، محمود [1] دانشجوی دکترا (بیوالکتریک)، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

 • امیری، مینا [1] دانش‌آموختة کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

 • امین احمدی، بهنام [1] کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

 • امینی، زهرا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد

 • امینی، لادن [1] دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، قطب علمی کنترل و پردازش عوشمند مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، پژوهشکده علوم شناختی

 • امینیان، عالیه [1] کارشناس ارشدگروه بیومتریال، آزمایشگاه نانوبیومتریال، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)

 • اهورایی، آزاده [1] واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 • اورنگ، فریبا [2] دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه بیومتریال

 • ایرانیان پور حقیقی، مرجان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق، پزشکی و مکاترونیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

 • ایرانی راد، رضا [1] مرکز مشاوره بیماری‌های گوارش و کبد تهران

 • ایروانی، بهزاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • ایزدی، فرزاد [1] دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

 • ایلوخانی، ملیکا [1] کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، گروه بیومتریال، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • ایمان پرست، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • ایمانی، رعنا [1] دانشجوی دکترا، گروه بیومواد، آزمایشگاه مهندسی بافت، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ب

 • بابائی، سحر [1] ﺩﺍﻧﺸﺠﻮی ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﺭﺷﺪ، ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﮤ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺮﻕ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ

 • بابااوغلی، امیر [1] گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

 • باباجانی فرمی، عباس [1] استادیار، دانشکده آناتومی و نوروبیولوژی- دانشگاه مرکز علوم بهداشت تنسی– ممفیس - امریکا

 • بابلی، مهران [1] کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی

 • بادانگیز، آذر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • بارانی، زهره [1] دانشگاه علم پزشکی تهران، بیمارستان امام خمینی، مرکز رشد فناوری لوازم و تجهیزات پزشکی

 • باغبان اسلامی‌نژاد، محمدرضا [1] استاد، پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی جهاددانشگاهی، مرکز تحقیقات علوم سلولی، گروه سلول‌های بنیادی و زیست شناسی تکوینی

 • باغبانی، رسول [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • باقری، فاطمه [1] کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی،دانشکده مهندسی برق،دانشگاه علم وصنعت ایران

 • باقری، مجید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکاترونیک، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

 • باقری، مهدی [1] دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

 • باقری باغان، مریم [1] دانشجوی دکتری پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد

 • باقری روچی، مهدی [1] کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

 • بامداد، مهدی [1] استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

 • بانکی کشکی، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • بانکی کشکی، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • باهوش کازرونی، رضا [1] استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

 • بخشی، فرهاد [1] دانشجوی دکترای گروه بیومتریال، آزمایشگاه نانوبیومتریال، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)

 • بخشی تفتی، احسان [1] کارشناسی ارشد بیومکانیک، آزمایشگاه مهندسی قلب و عروق، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • بدیع، کامبیز [1] دانشیار، مرکز تحقیقات مخابرات ایران

 • برج‌خانی، مهدی [1] ﺩﺍﻧﺸﺠﻮی ﺩﻛﺘﺮی، ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻴﻮﺍﻟﻜﺘﺮﻳﮏ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩﻫﺎی ﻓﻨﻰ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ - ﻣﺮﺑﻰ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺮﻕ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

 • برج‌خانی، مهدی [1] دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی ارومیه

 • برج‌خانی، هادی [1] ﺩﺍﻧﺸﺠﻮی ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰﺍﺭﺷﺪ، ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﮏ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺮﻕﻭﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩﻫﺎی ﻓﻨﻰ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 • برشان، محمد [1] دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین، گروه نانوبیوتکنولوژی

 • برهان، شکوفه [1] دانشجوی دکتری مهندسی مواد، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی

 • برویس، سها [1] دانشکده فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران.

 • بریمانی، سهراب [1] ﺩﺍﻧﺸﺠﻮی ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﺭﺷﺪ، ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻴﻮﺍﻟﻜﺘﺮﻳﮏ، ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﻴﻮﻟﻮﮋﻳﻜﻰ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﮤ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﭘﺰﺷﻜﻰ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ

 • بلباسی، سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد تبریز، تبریز

 • بلوری، بهرام [1] استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

 • بندگانی، حدیث [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی

 • بنی هاشم، سید یاشار [1] دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فنی بوئین زهرا، بوئین زهرا، قزوین، ایران.

 • بنی هاشم، علی [1] دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده دندانپزشکی، گروه پریودونتیکس

 • بهبهانی، سرور [1] دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 • بهرامی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، گروه مکانیک، دانشکدهمهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

 • بهرامی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

 • بهرامی، فریبا [1] استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

 • بهرامی، فریبا [1] استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، قطب کنترل و پردازش هوشمند، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

 • بهرامی، فریبا [1] استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، قطب کنترل و پردازش هوشمند، دانشگاه تهران

 • بهرامی، فریبا [1] دانشیار، آزمایشگاه کنترل حرکت و علوم اعصاب محاسباتی، قطب علمی پردازش هوشمند و کنترل، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران

 • بهرامی، فریبا [1] دانشیار، گروه مهندسی پزشکی، آزمایشگاه موتورکنترل و علوم اعصاب، قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

 • بهرامیان، فرشاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 • بهرا می نسب، مرجان [1] استادیار گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

 • بهزادفر، ندا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، قطب علمی و کنترل پردازش هوشمند، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

 • بهزادفر، ندا [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 • بهزادی‌پور، سعید [1] دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

 • بهزادی پور، سعید [1] دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

 • بهمنش، مهرداد [1] دانشیار گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس

 • بهنام، حمید [1] استادیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • بهنام، حمید [1] استادیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران،

 • بهنام، حمید [1] استادیارگروه گروه مهندسی پزشکی،دانشکده مهندسی برق،دانشگاه علم وصنعت ایران

 • بهنام، حمید [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • بهنام، حمید [1] دانشیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • بهنام، حمید [1] دانشیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • بهنام‌قادر، علی‌اصغر [1] استادیار، پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی

 • بهنام‌قادر، علی‌اصغر [1] استادیار، پژوهشگاه مواد و انرژی، گروه بیومواد

 • بهنام‌قادر، علی‌اصغر [1] استادیار، گروه بیومواد، پژوهشگاه مواد و انرژی

 • بهنیا، سهراب [1] گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

 • بهنیا، فریدون [1] استادیار، گروه مخابرات، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

 • بوستانی، رضا [1] دانشگاه شیراز

 • بوستانی، رضا [1] دانشیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

 • بیکی، بهاره [1] دانش‌آموختة کارشناسی ارشد، شرکت فناوری بن یاخته‌های رویان (بانک خون و بند ناف رویان)

 • بیگ‌زاده، برهان [1] استادیار، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • بی‌نیاز، عباس [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، آزمایشگاه پردازش تصویر هوشمند، دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر و برق، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • بینیاز، عباس [1] کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، بیوالکتریک، دانشگاه صنعتی سهند

پ

 • پاک، فاطمه [1] همکار طرح، گروه بیوالکتریک، پژوهشکده مهندسی برق و فناوری اطلاعات، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران

 • پاکروان، منیژه [1] کارشناس رادیولوژی، بخش تصویربرداری بیمارستان امام خمینی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

 • پرتو دزفولی، محسن [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی پزشکی بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • پرستش، فاطمه [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

 • پرنیان‌پور، محمد [1] استاد، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه هنیانگ، انسان، کره جنوبی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • پرنیان‌پور، محمد [1] استاد، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

 • پرنیان‌پور، محمد [1] استاد مدعو، آزمایشگاه پژوهشی عصبی اسکلت عضلانی و تکنولوژی پوشیدنی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • پرنیان‌پور، محمد [1] استاد مدعو دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف استاد دانشکده اطلاعات و مهندسی صنایع، دانشگاه هانیانگ - آنسان

 • پرنیان‌پور، محمد [1] استاد مدعو، گروه بیومکانیک، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • پرنیان‌پور، محمد [1] دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، عضو هیئت علمی

 • پرنیان پور، محمد [1] استاد مدعو، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

 • پرنیان پور، محمد [1] دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

 • پرویز، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومواد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • پژوهان، محمدرضا [1] گروه مهندسی کامپیوتر، پردیس فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

 • پورحسن‌زاده، فاطمه [1] دانشجوی دکتری، گروه بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • پورحسن‌زاده، فاطمه [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی دانشگاه علم و صنعت ایران، دپارتمان مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • پورحسن‌زاده، فاطمه [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک ، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • پورحسن‌زاده، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • پورحسن زاده، فاطمه [1] دانشجوی دکترا، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • پورحسن زاده، فاطمه [1] دانشجوی دکتری مهندسی برق، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • پوردانیال، مهدی [1] کارشناس ارشد بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • پورعسگری، فرزانه [1] دکترای بیوشیمی، عضو هیئت علمی شرکت فنآوری بن یاخته

 • پولادیان، پگاه [1] کارشناسی مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

 • پولادیان، مجید [1] دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

 • پولادیان، مجید [1] دانشیار، پرتوپزشکی، دانشکده مهندسی پرتوپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

 • پیروی، حبیب اله [1] استاد مرکز تحقیقات نانوپزشکی و مهندسی بافت، بیمارستان آیت‌الله طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ت

 • تابان‌فر، زهرا [1] دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • تحریری، محمد رضا [1] دانشجوی دکترا، گروه بیومواد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • تحسری، علی [1] مدیر عامل، شرکت دانش بنیان آتیلا ارتوپد، تهران، ایران

 • ترابی، میثم [1] کارشناس ارشد، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

 • ترکمان، گیتی [1] دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه فیزیوتراپی

 • ترکمان، گیتی [1] دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

 • ترکمان، گیتی [1] دانشیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

 • ترکمان‏ رحمانی، عادل [1] استادیار دانشکده مهندسی‏ کامپیوتر-دانشگاه علم و صنعت ایران

 • ترمه، مهدیه [1] 'گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران،

 • تشکری زاده، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • تعالیمی، علی [1] کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

 • تفضلی شادپور، محمد [1] استاد، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • تفضلی شادپور، محمد [1] استادیار، آزمایشگاه مهندسی قلب و عروق، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • تفضلی شادپور، محمد [1] استادیار گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • تفضلی شادپور، محمد [1] دانشیار، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • تفضلی شادپور، محمد [1] دانشیار، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک ایران)

 • تقی زاده، هادی [1] آزمایشگاه مکانیک بافت، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران. صندوق پستی 51335/1996

 • تن، تائو [1] پژوهش‌گر پسادکتری، دانشکده‌ی رادیولوژی و پزشکی هسته‌ای، مرکز پزشکی دانشگاه رادبود، نایمخن، هلند

 • تنباکوساز، علی [1] دانشجوی دکتر مهندسی پزشکی بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات)

 • توابی، امیرحسین [1] دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد

 • توحیدخواه، فرزاد [1] ﺍﺳﺘﺎﺩ، ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻴﻮﺍﻟﻜﺘﺮﻳﮏ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﭘﺰﺷﻜﻰ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ

 • توحیدخواه، فرزاد [1] استاد، گروه بیوالکتریک، ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • توحیدخواه، فرزاد [1] دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • توحیدخواه، فرزاد [1] دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی

 • توحیدخواه، فرزاد [1] دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشکده مهندسی پزشکی، استاد

 • توحیدخواه، فرزاد [1] دانشیار، آزمایشگاه سایبرنتیک و مدلسازی سیستم های بیولوژیکی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • توحیدخواه، فرزاد [1] دانشیار دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • توحیدخواه، فرزاد [1] دانشیار، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک)

 • توحیدخواه، فرزاد [5] دانشیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • توحیدخواه، فرزاد [1] دانشیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

 • توکلی، جهانگیر [1] استادیار، دانشکده فیزیک، دانشگاه رایرسون

 • توکلی، جهانگیر [1] استادیارگروه گروه فیزیک ،دانشگاه رایرسون

 • توکلی، هدی [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شاهد

 • توکلی نجف آبادی، مریم [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد، یزد

ث

ج

 • جان‌احمدی، مهیار [1] استاد، مرکز تحقیقات علوم اعصاب و گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 • جان‌احمدی، مهیار [1] دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی

 • جانقربانی، امین [2] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • جانملکی، محسن [2] مربی، مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 • جاهد، مهران [1] استادیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

 • جزلائیان، محمد [1] کارشناس ارشد مهندسی برق، گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • جعفرزاده، بهروز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه بیومکانیک، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

 • جعفرنژاد، میلاده [1] کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی پزشکی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 • جعفرنیادابانلو، نادر [1] دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده برق دانشگاه لیدز، دانشکده الکترونیک و برق

 • جعفری، امیرهمایون [1] استادیار گروه مهندسی پزشکی، مرکز تحقیقات بیومدیکال ورباتیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • جعفری، امیرهمایون [1] دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی

 • جعفری، امیرهمایون [1] دانشیار، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - مرکز تحقیقات فناوری‌های بیومدیکال و رباتیک پزشکی، بیمارستان امام خمینی، تهران

 • جعفری، امیرهمایون [1] North Kargar street, Borhani alley

 • جعفری، رضا [1] ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ، ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﭘﺰﺷﻜﻰ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﮤ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺮﻕ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻰ

 • جعفری، رضا [1] استادیار گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه خواجه نصیر طوسی

 • جعفری، سجاد [1] استادیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

 • جعفری، مینا [1] کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

 • جعفریانی، هادی [1] کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 • جلایر، نیکتا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، پرتوپزشکی، دانشکده مهندسی پرتوپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

 • جلیلی، ساسان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومواد، آزمایشگاه مهندسی بافت، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • جلیلی، محمد مهدی [1] عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد

 • جمشیدی، نیما [1] دانشجوی دکترای بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • جوقه‌دوست، صدیقه [1] مدرس، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

 • جوهری‌مجد، وحید [1] دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی کنترل

چ

ح

 • حاج لطفعلیان، مصطفی [1] محقق - هسته علمی سامانه های پشتیبان در توسعه سلامت

 • حاج نوروزی، اباذر [1] گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد

 • حاجی ابراهیم تهرانی، فاطمه [1] دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

 • حاجیان، رضا [1] ﺩﺍﻧﺸﺠﻮی ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﺭﺷﺪ، ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻴﻮﺍﻟﻜﺘﺮﻳﮏ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﭘﺰﺷﻜﻰ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ

 • حاجی بزرگی، مهدیه [1] دانشجوی کارشناسی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی

 • حاجی حسنی، مجتبی [1] کارشناس ارشد، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

 • حاجی‌زاده، مریم [1] دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیومکانیک، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

 • حاجی زاده، مریم [1] کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

 • حاجی‌مقصودی، امید [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، بخش مهندسی پزشکی، دانشگاه تمپل، فیلادلفیا، ایالات متحده‌ی آمریکا

 • حافظی اردکانی، مسعود [1] استادیار، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی

 • حبیب‌نژاد کورایم، محرم [1] استاد، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • حبیبی سوها، یوسف [1] کارشناس ارشد، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • حجتی، سید هانی [1] دانشجوی دکتری مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، مازندران، ایران

 • حجتی امامی، شهریار [1] استادیار، گروه بیومواد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • حداد سلیمانی، زهرا [1] کارشناس ارشد، گروه مکانیک، دانشکده فنی-مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

 • حسین‌زاده، سیمزر [1] دانشیار، دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

 • حسین‌زاده، غلامعلی [1] ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ، ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻴﻮﺍﻟﻜﺘﺮﻳﮏ، ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 • حسین‌زاده، غلامعلی [1] ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ، ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﭘﺰﺷﻜﻰ، ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩﻫﺎی ﻓﻨﻰ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ، - ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ، ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﺩﺍﻧﺶﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎﺩی

 • حسین‌زاده، غلامعلی [1] دانشیار گروه مهندسی پزشکی، قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران. پژوهشکده علوم شناختی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM)

 • حسین‌زاده، غلامعلی [1] قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده برق و کامپیوتر، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران - گروه پردازش سیگنال و تصویر، پژوهشکده علوم شناختی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی

 • حسین‌نژاد، علیرضا [2] استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • حسینی، زهرا السادات [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

 • حسینی، زهرا السادات [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

 • حسینی، سید عابد [1] مربی، گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

 • حسینی، فریده السادات [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • حسینی آراء، رضا [1] استادیار، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه پیام نور، تهران

 • حسینی ثانی، سید کمال [1] استادیار گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • حسینی دستگردی، زینب [1] دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ارومیه

 • حسینی نسب، سید حامد [1] دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک

 • حصارکی، سعید [1] استادیار پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی

 • حصارکی، سعید [1] استادیار، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی

 • حصارکی، سعید [1] استادیار، گروه بیومواد، پژوهشگاه مواد و انرژی

 • حصارکی، سعید [1] استادیار، گروه سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی

 • حصارکی، سعید [1] استادیار، گروه فناوری، پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی

 • حصارکی، سعید [1] دانشیار، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی

 • حضرتی، الهام [1] کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیومکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

 • حضرتی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکئه مهندسی پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 • حقایق، مجید [1] کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • حق بین نظرپاک، معصومه [1] دکترای بیومواد، عضو هیئت علمی پژوهشکده فناور یهای نو، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • حق‌پناهی، محمد [1] دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک

 • حق‌پناهی، محمد [1] دانشیار آزمایشگاه تحقیقاتی بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • حق‌پناهی، محمد [1] دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • حق‌پناهی، محمد [1] دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • حق‌پناهی، محمد [1] دانشیار،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • حق‌پناهی، محمد [1] دانشیار گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • حق‌پناهی، محمد [1] دانشیار، گروه تخصصی بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • حقی پور، سیامک [1] استادیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 • حقیقی، بهنود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی فردوسی مشهد

 • حقیقی‌پور، نوشین [1] بانک سلولی ایران، انیستیتو پاستور ایران

 • حیدرشناس، محمد حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد،‌گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

 • حیدری، زهرا [2] استاد، بخش بافت شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 • حیدری، سید حمیدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • حیدری شیرازی، کورش [1] دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

 • حیدری نژاد، حمید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق، گروه کنترل، دانشگاه صنعتی همدان، همدان

خ

 • خادم، علی [1] ﺩﺍﻧﺸﺠﻮی ﺩﻛﺘﺮی، ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﭘﺰﺷﻜﻰ، ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩﻫﺎی ﻓﻨﻰ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 • خادم، علی [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی پزشکی، قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

 • خادم، علی [1] K. N. Toosi University of Technology

 • خادم، علی [1] استادیار، آزمایشگاه ثبت داده‌های زیست‌پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 • خاقانی، معصومه [1] کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشکده مواد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

 • خالصی، حامد [1] دانش‌آموختة کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند

 • خالصی، حامد [1] کارشناس ارشد بیومکانیک، دانشگاه صنعتی سهند

 • خالوزاده، حمید [1] دانشیار گروه کنترل، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 • خامه‌چیان، طاهره [1] دانشیار، گروه پاتولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 • خانی، محمد مهدی [1] دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک ایران)

 • خبیری، حمید [1] کارشناس ارشد مهندسی پزشکی- بیومکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

 • خدابخشی، محمد رضا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک، گروه دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم‌و‌صنعت ایران، تهران

 • خراسانی، محمد تقی [1] دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران،

 • خراسانی سرچشمه، عابد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق

 • خزایی، علی [1] استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه بجنورد– بجنورد، ایران

 • خضری، مهدی [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 • خطیبی راد، سعیده [1] دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی

 • خلیل‌زاده، محمدعلی [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 • خلیل‌زاده، محمدعلی [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

 • خلیل‌زاده، محمدعلی [1] پژوهشکده پردازش هوشمند علائم دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه مهندسی پزشکی

 • خلیل زاده، محمد علی [1] دانشیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد

 • خلیل زاده، محمد علی [1] دانشیار، گروه مهندسی پزشکی، واحد مشهد، دانشگاه آزاداسلامی، مشهد، ایران

 • خلیل زاده، محمدعلی [1] گروه مهندسی پزشکی، واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد

 • خلیل‌علافی، جعفر [3] دانشیار، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته و فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند

 • خلیلی، ویدا [2] دانشجوی دکتری مهندسی مواد، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته و فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند

 • خلیلیان، مرتضی [1] دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • خندان، وحید [1] دانشجو کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

 • خنیوه، سپیده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان

 • خوشکارشلمانی، اصغر [1] دانش آموخته کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

 • خیاطی، رسول [1] دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد

 • خیری، فرشاد [1] دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ارومیه

د

 • داداشی، نسیم [1] دانشجوی دکترا، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • داسار، فرزانه [1] گروه مهندسی پزشکی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

 • دانش پرور، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دپارتمان مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • داننده حصار، حامد [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی، تهران

 • داننده حصار، حامد [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

 • داودی، راحله [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • داودی، سعیده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • داودی، مهرداد [1] دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

 • داودی، مهرداد [1] کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

 • داوودآبادی فراهانی، سعید [1] کارشناس ارشد، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی‌سینا

 • درهمی، ولی [1] گروه مهندسی کامپیوتر، پردیس فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

 • دلاوری، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

 • دلاوری، هادی [1] استادیار، گروه کنترل، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی همدان، همدان

 • دلداری، آرین [1] کارشناس ارشد مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • دلیری، ایوب [1] کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • دلیری، محمدرضا [1]

 • دلیری، محمدرضا [1] استاد، گروه مهندسی پزشکی بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • دلیری، محمدرضا [1] استاد، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • دلیری، محمدرضا [1] دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت، تهران

 • دلیری، محمدرضا [1] دانشیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • دلیری، محمدرضا [1] دانشیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • دلیری، محمدرضا [1] دانشیار گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • دلیری، محمدرضا [1] دانشیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • دلیری جوپاری، مرتضی [1] مرکز تحقیقات مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی

 • ده‌تقی‌زاده، مهلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ریاضی کاربردی، دانشکده‌ی علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

 • دهقان، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

 • دهقان، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • دهقان هامانی، ایرج [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

 • دهقانی بیدگلی، زهره [1] دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

 • دوائی مرکزی، امیر حسین [1] استاد، گروه دینامیک، ارتعاشات و کنترل، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • دوروشی، مریم [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 • دوست‌محمدی، علی [1] استادیار،گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی-مهندسی، دانشگاه شهرکرد

 • دیرانلو، امین [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، دانشگاه منچستر، کانادا

ذ

ر

 • رئیس‌دانا، سمیه [1] استادیار، دانشکده‌ی مهندسی برق، پزشکی و مکاترونیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین

 • رئیس‌دانا، سمیه [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی مهندسی برق، پزشکی و مکاترونیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین، ایران

 • راجی، سید حمید [1] استادیار گروه ارتودنسی، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 • رازی، محمد [1] استادیار، گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

 • راشدی، احسان [1] دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • ربانی، حسین [1] استادیار، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی

 • ربانی، محسن [1] دانشجوی دکترا، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • ربانی، محسن [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

 • ربیعی، سید محمود [1] استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی

 • ربیعی، محمد [1] دانشیار دانشکده مهندسی پزشکی، گروه بیومتریال ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • ربیعی، محمد [1] دانشیار، گروه بیومواد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 • ربیعی، محمد [1] دانشیار، گروه بیومواد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • رجایی، سید محمد [1] استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • رجبی پور، علی [1] استادیار، دانشکده مهندسی سیستم، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

 • رجبی منور، کلثوم [1] دانش آموخته کارشناسی، سرامیک، شرکت پردیس پژوهش فناوران، مرکز بیوتکنولوژی پارک علم و فناوری یزد

 • رحمانی، پریسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، بخش حرارت و سیالات، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 • رحیم‌پور، علیرضا [1] دانش‌آموختة کارشناسی ارشد، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

 • رحیمی، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • رحیمیان، سیاوش [1] استادیارگروه فیزیک ،دانشگاه رایرسون

 • رخشان، حامد [1] کارشناس ارشد، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • رستمی، مصطفی [1] دانشیار گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • رستمی، مصطفی [1] دانشیار، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

 • رستمی، مصطفی [1] دانشیار، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • رستمی، مصطفی [1] دانشیار، گروه بیومکانیک، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

 • رسولی، آیسا [1] دانشجوی دکترا، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • رشیدی، سعید [4] مربی، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 • رشیدی، لادن [1] استادیار، گروه غذایی و کشاورزی، پژوهشکده غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، کرج

 • رشیدی، محمد [1] کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 • رضائی، سحر [1] دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، تهران

 • رضائی، علیرضا [1] استادیار، گروه مهندسی سیستم و مکاترونیک، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران

 • رضائیان، محمدرضا [1] ﺩﺍﻧﺸﺠﻮی ﺩﻛﺘﺮی، ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻴﻮﺍﻟﻜﺘﺮﻳﮏ، ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 • رضازاده، مجتبی [1] استادیار گروه جنین شناسی، مرکز تحقیقات علوم سلولی جهاد دانشگاهی، پژوهشکده رویان

 • رضاعی، سید مهدی [1] استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک ایران)

 • رضاعی، سید مهدی [1] استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

 • رضایی، آیت‌اله [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد

 • رضایی، نادر [1] استادیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

 • رضایی پژند، جلیل [1] دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

 • رضایی طلب، فریبرز [1] گروه عصب شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

 • رضایی مقدم، یاسر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

 • رضوانی اردکانی، سمیرا [1] گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه قم، قم، ایران

 • رفیعی، علی [1] استادیار بخش برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

 • رفیعی نیا، محمد [1] دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه بیومتریال

 • رمضانی، محمدمهدی [1] کارشناس ارشد، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

 • رمضانی باجگیران، شهریار [1] دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی، دانشکده‌ی مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

 • رمضانی سعادت آبادی، احمد [1] دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

 • رمضانی سعادت آبادی، احمد [1] دانشیار گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

 • رنگرز، پریسا [1] دانشجوی دکترا، گروه مهندسی پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 • رهنما، لیلا [2] استادیار گروه فیزیوتراپی، دکترای تخصصی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

 • رهنمای مشتاق، پریسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومواد، آزمایشگاه مهندسی بافت، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • روحانی، سید مجتبی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گناباد

 • روحی، غلامرضا [1] استادیار، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه اتاوا

 • روشنعلی، فریده [1] پزشک، فوق متخصص قلب و عروق بیمارستان دی ، تهران

 • روشنی تبریزی، پونه [1] کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، قطب کنترل و پردازش هوشمند، دانشکئه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

 • روغنی یزدی، مهدیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • ریاحی عالم، نادر [1] استاد گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

 • ریاحی عالم، نادر [1] دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، تهران

 • ریاحی عالم، نادر [1] دانشیار گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • رییسی نجفی، احمد [1] دانش آموخته دکترا دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ز

 • زاده‌کافی، علی [1] دانشجوی دکتری، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • زارع، امین [1] مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه مهندسی کامپیوتر

 • زارع، سید حمید [1] دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

 • زارع، علیرضا [1] پژوهشگاه لیزر، سازمان انرژی اتمی ایران

 • زارع، مهرنوش [1] کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند

 • زارع ده‌آبادی، محمد سعید [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

 • زارع مایوان، حسن [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • زارع میرک‌آباد، فاطمه [1] استادیار، دانشکده‌ی ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • زارعی‌نژاد، محمد [1] استادیار، پژوهشکده فناوری های نو، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • زارعی‌نژاد، محمد [1] استادیار پژوهشکده فناوری‌های نو، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

 • زارعی‌نژاد، محمد [1] استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک ایران)

 • زاهدی، ادموند [1] دانشیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف. پروه الکترونیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه ملی مالزی

 • زاهدی، ادموند [1] دانشیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی شریف

 • زاهدی، ادموند [1] دانشیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

 • زاهدی حقیقی، سیده سعیده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

 • زبردست، هلگا [1] دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ارومیه

 • زبیری، امید [1] کارشناسی ارشد، آزمایشگاه پژوهشی عصبی اسکلت عضلانی و تکنولوژی پوشیدنی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • زرگری مرندی، رامتین [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • زمانیان، علی [1] دانشیار، گروه بیومواد، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیش‌رفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج

س

 • ساتو، یوشینوبو [1] استاد، دانشکده‌ی تحصیلات تکمیلی علوم اطلاعات، موسسه‌ی علم وتکنولوژی NAIST، نارا، ژاپن

 • ساجدی، حامد [1] دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده برق، مرکز تحقیقات الکترونیک

 • ساداتی، سیده تهمینه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • سازگارنیا، آمنه [1] دانشیار، گروه فیزیک پزشکی، مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی، پژوهشکده بوعلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 • سالاریان، مهرناز [1] دانشجوی دکترا، دانشگاه وسترن آنتاریو

 • سالاریه، حسن [1] دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

 • سالم، محیا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد، یزد

 • سالمی، هدا [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی (بیومتریال)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مهندسی پزشکی،

 • سامانی، فاضل [1] دانش‌آموختة کارشناسی ارشد،گروه سلول‌های بنیادی و توسعة زیستی، مرکز تحقیقات علوم سلولی، پژوهشگاه رویان

 • ساویز، مهرداد [1] محقق پسادکتری، آزمایشگاه بیوالکترومغناطیس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

 • سبزپوشان، سید حجت [1] استادیار، دپارتمان مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • سبزپوشان، سید حجت [1] استادیار دپارتمان مهندسی پزشکی دانشگاه علم وصنعت ایران، دپارتمان مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • سبزپوشان، سید حجت [1] استادیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • سبزپوشان، سید حجت [2] استادیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • سبزپوشان، سید حجت [1] استادیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • سبزپوشان، سید حجت [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • سبزپوشان، سید حجت [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • سبزپوشان، سید حجت [2] استادیار،گروه مهندسی پزشکی،دانشکده مهندسی برق،دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران

 • ستاره دان، سید کمال‌الدین [1] دانشیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشگاه تهران

 • ستاری نایینی، وحید [1] استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

 • سجادی، مهدی [1] کارشناسی ارشد، مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • سخایی، سید محمود [1] استادیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

 • سخایی، سیدمحمود [1] دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پزشکی

 • سخایی، سیدمحمود [1] استادیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل

 • سربلوکی، محمدنبی [1] دکترای پلیمر، عضو هیئت علمی مرکز پژوهشی زیس تمواد، دانشگاه تهران

 • سرداری‌پور، ندا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، آزمایشگاه بینایی ماشینی و پردازش تصاویر پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 • سرکار، سعید [1] دانشیار، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • سریانی، محسن [1] دانشیار، گروه هوش‌مصنوعی ، دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • سزاوار، امیر [1] دانشجوی دکتری مهندسی مخابرات، گروه مخابرات، دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند، بیرجند

 • سعادتمند، مریم [1] استادیار، دانشکده‌ی مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

 • سعادتمند، مریم [1] هیات علمی - دانشکده مهندسی شیمی و نفت - دانشگاه صنعتی شریف

 • سعادت نیا، محمد [1] استادیار گروه مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 • سعیدی، حسن [1] دانشگاه علوم پزشکی ایران، دپارتمان ارتوپدی فنی

 • سعیدی، محمدسعید [1] استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • سعیدی، محمدسعید [1] استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

 • سعیدی، محمدسعید [1] استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • سعیدی، محمدسعید [1] استادگروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • سعیدی، مریم [1] دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، گروه بیوالکتریک

 • سعیدی‌راد، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته رباتیک، گروه مستقل رباتیک، دانشکده مهندسی رباتیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • سقائی نوش‌آبادی، زهرا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • سکوت، محمدسجاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • سلامی، فیروز [1] کارشناس ارشد بیومکانیک واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مهندسی پزشکی

 • سلطانی، نوید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • سلطانیان‌زاده، حمید [1] استاد، قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران - پژوهشگر ارشد، پژوهشکده‌ی علوم شناختی، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، تهران - پژوهشگر ارشد، موسسه‌ی پزشکی هنری فورد، دیترویت، میشیگان، ایالات متحده‌ی آمریکا

 • سلطانیان‌زاده، حمید [1] استاد، قطب علمی و کنترل پردازش هوشمند، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران. عضو پژوهش‌های بنیادی علوم، مرکز تحقیقات نظری فیزیک و ریاضی و آزمایشگاه تجزیه و تحلیل تصویر، بخش رادیولوژی، هنری فورد، دیتریویت، آمریکا

 • سلطانیان‌زاده، حمید [1] ﺍﺳﺘﺎﺩ، ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻴﻮﺍﻟﻜﺘﺮﻳﮏ، ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 • سلطانیان‌زاده، حمید [1] استاد گروه بیوالکتریک، قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، طبقه پنجم، دانشگاه تهران. پژوهشگر ارشد موسسه پزشکی فورد آمریکا، آزمایشگاه تحلیل تصاویر پزشکی، موسسه پزشکی فورد آمریکا، دیترویت، میشیگان

 • سلطانیان‌زاده، حمید [1] استاد، گروه بیوالکتریک، قطب علمی و کنترل پردازش هوشمند، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

 • سلطانیان‌زاده، حمید [1] دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، قطب علمی کنترل و پردازش عوشمند مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، پژوهشکده علوم شناختی موسسه پزشکی فورد آمریکا

 • سلطانیان‌زاده، حمید [1] قطب علمی کنترل وپردازش هوشمند،دانشکده برق وکامپیوتر،دانشگاه تهران،تهران ،ایران. آزمایشگاه تحلیل تصاویر،بخش رادیولوژی،بیمارستان هنریفورد،دیترویت،میشیگان، آمریکا

 • سلطانیان‌زاده، حمید [1] استاد، قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران / پژوهش‌گر ارشد، موسسه‌ی پزشکی هنری فورد، دیترویت، میشیگان، آمریکا

 • سلطانیان زاده، حمید [1] استاد، ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﺮدازش ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران - استاد، پژوهشکده علوم شناختی، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، تهران - استاد، موسسه پزشکی فورد آمریکا، دیترویت، میشیگان، ایالات متحده آمریکا

 • سلطانی زاده، هادی [1] ایران،‌سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 • سلگی، راضیه [1] گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

 • سلیقه راد، حمیدرضا [1] دانشیار گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

 • سلیمان‌خانی، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • سلیمانی، رضا [1] مربی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار

 • سلیمانی، غزاله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

 • سلیمانی، مریم [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • سلیمانیان زاد، صبیحه [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • سلیم‌پور، یوسف [1] پژوهشگر فوق دکترا، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • سلیمیان ریزی، فرشته [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد، یزد

 • سلیمی قادی، بیتا [1] گروه کامپیوتر، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل

 • سنجری، محمدعلی [1] استادیار، مرکز تحقیقات توان‌بخشی و دانشکده توان‌بخشی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران

 • سهرابی، صبا [1] کارشناس ارشد بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • سولو، گیزلا [1] استادیار، گروه توان‌بخشی و سلامت، دانشکده فیزیوتراپی، دانشگاه اتاگو، نیوزیلند

 • سیدصالحی، سید علی [1] استادیار دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • سیدصالحی، سیدعلی [1] دانشیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • سیروس آذر، محمد [1] دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ارومیه

 • سیری، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • سیری، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • سیف علی هرسینی، جلیل [1] مربی گروه برق، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

 • سیفی، بهزاد [1] 2دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • سیفی، بهزاد [1] دانشجوی دکتری بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)

ش

 • شاکری، سعید [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • شاکری، سعید [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

 • شالباف، احمد [1] استادبار، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی

 • شالچیان، وحید [1] استادیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • شالچیان، وحید [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • شالچیان، وحید [1] استادیار گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • شالچیان، وحید [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • شالچیان، وحید [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی مهندسی برق ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • شالچیان، وحید [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • شامحمدی، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، بخش حرارت و سیالات، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 • شامخی، سینا [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • شامخی، سینا [1] استادیار، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

 • شاملو، امیر [1] دانشیار، گروه تبدیل انرژی، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

 • شاه آبادی، محمود [1] دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران

 • شاه حسینی، هادی شهریار [1] دانشیار، گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • شاهسون پور، نینا [1] گروه مهندسی پزشکی، واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد

 • شاهقلیان، غضنفر [1] هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و مرکز تحقیقاتی ریز شبکه های هوشمند

 • شاه محمدی، انعام اله [1] کارشناس رادیولوژی، بخش تصویربرداری بیمارستان ولایت قزوین، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین

 • شایان، مهدیس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه بیومتریال ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • شایان، مهدیس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومواد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • شایق بروجنی، فرزانه [1] استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه پیام نور، اصفهان

 • شجاع الدینی، سید وهاب [1] دانشیار مهندسی پزشکی، پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران

 • شجاعی، شاهرخ [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 • شجاعی فرد، مریم [1] مرکز قلب و عروق بیمارستان شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

 • شرافت، احمدرضا [1] استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

 • شرافت، احمدرضا [1] استاد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

 • شرافت، سید احمدرضا [1] استاد، گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 • شرفی، علی اکبر [1] دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه رادیولوژی

 • شریعت زاده، محمد [1] استادیار، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • شریفی، علی محمد [1] استاد، مرکز تحقیقات علوم داروئی رازی و گروه فارماکولوژی، مرکز تحقیقات سلولی ملکولی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • شریفی، گیو [1] دانشیار گروه جراحی اعصاب، بیمارستان لقمان حکیم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

 • شریفی، مجتبی [1] دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

 • شریفیان، هانی [1] دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشکده مهندسی پزشکی، کارشناسی

 • شعوری، نسرین [1] دانش آموخته دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

 • شعوری، نسرین [1] دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 • شفائی، راحله [1] کارشناس ارشد گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • شفیع‌خانی، سجاد [1] گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - مرکز تحقیقات فناوری‌های بیومدیکال و رباتیک پزشکی، بیمارستان امام خمینی، تهران

 • شفیع خانی، سجاد [1] گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

 • شفیعی، سیده سارا [1] دانشجوی دکترا، گروه بیومواد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • شفیق، محمد [1] دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران

 • شکرگزار، محمدعلی [1] دانشیار، بانک سلولی ایران، انیستیتو پاستور ایران،

 • شکرگزار، محمدعلی [1] دانشیار، بانک ملی سلول ایران، انستیتو پاستور ایران

 • شکفته، یاسر [1] دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • شکفته، یاسر [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی‌ پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک ایران)

 • شکوهیان، محمدرضا [1] دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

 • شکی، حسین [1] دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، گروه بیوتکنولوژی

 • شمس، سید محمد [1] قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده برق و کامپیوتر، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران - گروه پردازش سیگنال و تصویر، پژوهشکده علوم شناختی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی

 • شمس کلاهی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک تهران)

 • شمسی، فاطمه [1] کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 • شمسی، موسی [1] آزمایشگاه علوم اعصاب محاسباتی، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی سهند. استادیار مهندسی پزشکی، بیوالکتریک، دانشگاه صنعتی سهند

 • شمشیرساز، مهناز [1] دانشیار پژوهشکده فناوری‌های نو، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

 • شنکائی، زینب [1] پژوهشگر فرادکتری، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 • شهاب، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • شهوازیان، محمد شهاب [1] دانشجوی مقطع دکتری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد

 • شهیدی، نیلوفر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پزشکی،دانشکده مهندسی برق،دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران

 • شوشتری، پریسا [1] کارشناس ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

 • شیخائی، صمد [1] ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ، ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﮏ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩﻫﺎی ﻓﻨﻰ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 • شیخان، منصور [1] استادیار گروه مخابرات، دانشکدة فنی و مهندسی، واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی

 • شیخانی، علی [1] استادیار، دانشکده مهندسی پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 • شیخ‌پور، راضیه [1] گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

 • شیخ حسنی، علیرضا [1] دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 • شیخ زین الدین، محمود [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • شیخ مهدی مسگر، عبدالرضا [1] دانش آموخته دکترا، گروه بیومواد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • شیخ مهدی مسگر، عبدالرضا [2] دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی

 • شیخ مهدی مسگر، عبدالرضا [1] دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک

 • شیخی‌وند، سبحان [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 • شیخی‌وند، سبحان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز، تبریز

 • شیرازی، علیرضا [1] گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

 • شیران، محمد باقر [1] دانشیار، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • شیرین‌پور، سینا [1] دانشجوی کارشناسی مهندسی برق، آزمایشگاه بیوالکترومغناطیس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

ص

 • صابرپور، فرناز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پزشکی بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • صابری، هوشنگ [1] دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشیار

 • صابری موحد، فرید [1] استادیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشکده‌ی علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

 • صاحبی کوزه کنان، رضا [1] مهندسی پزشکی(بیومکانیک) دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز، ایران

 • صادق نژاد، ناصر [1] گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه نوشیروانی بابل. بابل، ایران.

 • صادقی، حیدر [1] استاد، گرایش بیومکانیک ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران

 • صادقی، سحر [1] دانشجوی دکتری ، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان

 • صادقی، قاسم [1] گروه مهندسی پزشکی، مرکزتحقیقات علوم اعصاب محاسباتی، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران

 • صادقی، محمدتقی [1] ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ، ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻳﺰﺩ

 • صادقی، محمدتقی [1] استادیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد،یزد

 • صادقی، محمدتقی [1] استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد

 • صادقی، محمدتقی [1] استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد

 • صادقی، محمدتقی [1] استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد، ایران

 • صادقی، محمودرضا [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

 • صادقی بجستانی، قاسم [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، آزمایش‌گاه سیستم‌های سیبرنتیکی، دانشکده‌ی مهندسی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد

 • صادقی مهر، محسن [1] استادیار، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی‌سینا

 • صادقی مهر، محسن [1] استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا

 • صالحی امینی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • صباحی، هادی [1] قطب علمی کنترل وپردازش هوشمند،دانشکده برق وکامپیوتر،دانشگاه تهران

 • صداقت نژاد، احسان [1] دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، آزمایشگاه بیومکانیک

 • صدرنژاد، سیدخطیب الاسلام [1] دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد

 • صدری، سعید [1] دانشیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • صدری، مریم [1] دانشجوی دکتری بیوفیزیک، گروه بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس

 • صدقی، علیرضا [1] دانشجوی دکترا، دانشکده‌ی محاسبات، دانشگاه کوئینز، کینگستون، کانادا

 • صدیقی، امیرسعید [1] استادیار دانشگاه شهید بهشتی، بیمارستان شهدای تجریش

 • صدیقی، امیرسعید [1] استادیار، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

 • صدیقی، امیرسعید [1] مرکز تحقیقات جراحی اعصاب کاربردی، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

 • صدیقی، سمانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

 • صفایی پور، زهرا [1] استادیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 • صفری، سمانه [1] کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی مهندسی برق، پزشکی و مکاترونیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین، ایران

 • صفری واریانی، علی [1] دانشیار، گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 • صنیعی، نامدار [1] استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی

 • صوفی کریمی، هیوا [1] دانشجوی دکترای مهندسی برق، گروه الکترونیک، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران

 • صولتی هشجین، مهران [1] استادیار دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • صولتی هشجین، مهران [1] استادیار، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • صولتی هشجین، مهران [1] دکترای گروه بیومتریال، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)

 • صیادی، حسن [1] استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

ض

 • ضیافتی باقرزاده، سید امیر [1] گروه مهندسی پزشکی، واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد

ط

ع

 • عابدی، اشکان [1] دانشجوی کارشناسی مهندسی برق، آزمایشگاه بیوالکترومغناطیس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

 • عابدی، رسول [1] دانشجوی دکترا، گروه بیومکانیک، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • عابدی، محسن [1] دانشجوی دکتری مهندسی مهندسی مکانیک،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 • عازمی، قاسم [1] استادیار، گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

 • عباد، مهتاب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی-بیومکانیک، دانشکده‌ی علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • عباسی، حامد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پزشکی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 • عباسی، حسن [1] دانشجوی دکتری مهندسی برق ، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

 • عباسی، سمیرا [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی همدان، همدان

 • عباسی، عطااله [1] آزمایشگاه علوم اعصاب محاسباتی، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی سهند. استادیار مهندسی پزشکی، بیوالکتریک، دانشگاه صنعتی سهند

 • عبدالصالحی، مهدی [1] دانشجوی دکتری ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 • عبدالعلی، فاطمه [1] دانش آموخته‌ی دکتری مهندسی پزشکی، آزمایشگاه پردازش تصویر هوشمند، دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر و برق، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • عبدالعلی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • عبداللهی، مسعود [1] دانشکده مهندسی صنایع و سیستم، دانشگاه روچستر، نیویورک، آمریکا.

 • عبدالمالکی، پرویز [1] دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 • عبدالمالکی، پرویز [1] دانشیار، گروه بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس

 • عبدالمالکی، پرویز [1] دانشیارگروه بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس

 • عبدخدایی، محمدجعفر [1] دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا

 • عبدی کردلر، هانیه [1] کارشناسی مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

 • عربگری صومعه سفلی، محدثه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

 • عرشی، احمدرضا [1] دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه بیومکانیک

 • عرشی، احمدرضا [1] دانشیاردانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • عرفانیان امیدوار، عباس [1] دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق، گروه مهندسی پزشکی، آزمایشگاه کنترل سیستم‌های عصبی-عضلانی

 • عرفانیان امیدوار، عباس [1] دانشیار، آزمایشگاه کنترل سیستم‌های عصبی-عضلانی، گروه مهندسی پزشکی، مرکز فناوری عصبی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • عرفانیان امیدوار، عباس [1] دانشیار، آزمایشگاه کنترل عصبی- عضلانی، مرکز فناوری عصبی ایران، دانشکدة مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • عرفانیان امیدوار، عباس [1] دانشیار، گروه مهندسی پزشکی، آزمایشگاه سیستم‌های واسط مغز-کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق، مرکز فناوری عصبی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • عرفانیان امیدوار، عباس [1] دانشیار مهندسی پزشکی بیوالکتریک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق

 • عزیزی، شهلا [1] دانش‌آموختة کارشناسی ارشد، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران

 • عسگرزاده تبریزی، کریم [1] دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی

 • عسگری، مرتضی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • عصمتی، ابراهیم [1] دانشیار، گروه رادیوتراپی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

 • عطایی، غلامرضا [1] مربی، گروه پیراپزشکی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل

 • عطایی، محمد [1] دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

 • عظیمی، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

 • عقابیان، محمدعلی [1] دانشیار، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • عقابیان، محمدعلی [1] مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، دانشکده فیزیک پزشکی، دانشگاه تهران، تهران

 • عکافی، احسان [1] دانش‌آموختة کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شاهد

 • علیرضایی، جواد [1] دانشیار، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه رایرسون

 • علیرضایی، جواد [1] دانشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه رایرسون

 • علیرضایی، جواد [1] دانشیار، مرکز تحقیقات غلوم و تکنولوژی در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • علیرضایی علویجه، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه سمنان ، سمنان

 • علیزاده، علی محمد [1] استادیار، مرکـز تحقیـقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

 • علیزاده، مسعود [1] استادیار، گروه فناوری، پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی

 • علیزاده، منصور [1] استادیار، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • علیزاده ثانی، زهرا [1] استادیار، مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی شهید رجائی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

 • علیزاده ثانی، زهرا [1] استادیار، مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • علیزاده فرد، فرشته [1] دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • علی همتی، زکیه [1] کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی -مهندسی بافت، دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین

 • عمادی اندانی، مهران [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

غ

 • غازانشاهی، نسرین [1] دکترا، پژوهشکده برق و کامپیوتر، گروه مهندسی پزشکی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

 • غریب‌زاده، شهریار [1] دانشیار دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • غریب‌زاده، شهریار [1] دانشیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • غفاری راد، حامد [1] دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک ایران)

 • غفوری، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه یزد

 • غلامی، عباس [1] کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، گروه تبدیل انرژی، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

 • غنودی، علیرضا [1] مربی، گروه مهندسی کامپیوتر، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری

 • غیاثی، صدیقه [1] کارشناس ارشد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

 • غیبی، نعمت الله [1] مرکز تحقیقات سلولی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

ف

 • فاطمی، زهراسادات [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • فاطمی، فاطمه [1] مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی ، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

 • فاطمی، مریم [1] گروه مهندسی پزشکی دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران

 • فاطمی‌زاده، عمادالدین [1] استادیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

 • فاطمی‌زاده، عمادالدین [1] استادیار گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی شریف

 • فاطمی‌زاده، عمادالدین [2] استادیار گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

 • فاطمی‌زاده، عمادالدین [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

 • فتحی، علیرضا [1] استاد‌یار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل

 • فتحی، محمدحسین [1] استاد، گروه پژوهشی بیومواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان. استاد، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 • فتحی، محمدحسین [1] دانشیار، گروه بیومواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • فتورائی، ناصر [1] آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک سیالات بیولوژیکی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • فتورائی، ناصر [1] آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک سیالات زیستی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

 • فتورائی، ناصر [1] استادیار، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • فتورائی، ناصر [1] دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی، آزمایشگاه سیالات بیولوژیکی

 • فتورائی، ناصر [1] دانشیار، دانشکدة مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک)

 • فتورائی، ناصر [1] دانشیار، دانشکده مهندسی پزشکی، آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک سیالات بیولوژیکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • فتورائی، ناصر [1] دانشیار دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • فتورائی، ناصر [1] دانشیار، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • فتورائی، ناصر [1] دانشیار، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)

 • فتورائی، ناصر [2] دانشیار، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

 • فتورائی، ناصر [1] دانشیار گروه بیومکانیک (استاد راهنما)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران (پلی تکنیک)، دانشکده مهندسی پزشکی

 • فتورائی، ناصر [2] دانشیار، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • فتورائی، ناصر [2] دانشیار، گروه بیومکانیک، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • فتورایی، ناصر [2] دانشیار، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • فخاری زواره، علیرضا [1] دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده شیمی

 • فراخور سقین‌سرا، سپیده [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • فرامرزی، محمد [1] دانشیار، بخش گوش و حلق و بینی، دانشکده‌ی جراحی سر و گردن، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • فرجاد پزشک، عباس [1] دکتری بیومکانیک ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران

 • فرجامی، یعقوب [1] استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه قم

 • فرجی‌دانا، رضا [1] استاد، قطب علمی سیستم‌های الکترومغناطیسی کاربردی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

 • فرزادی، ارغوان [1] کارشناس ارشدگروه بیومتریال، آزمایشگاه نانوبیومتریال، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)

 • فرزانه، محمد رضا [1] استادیار بخش رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 • فرسادزاده، بابک [1] مدرس، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

 • فرسی، حسن [1] استاد، گروه مخابرات، دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند، بیرجند

 • فرسی، فریما [1] دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد

 • فرشته، زینب [1] دانشجوی دکتری مهندسی نانومواد، گروه پژوهشی بیومواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • فرشیدفر، سارا سادات [1] کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • فرمان زاد، فرهاد [1] استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • فرمند، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

 • فرهپور، نادر [1] دانشیار، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات، دانشگاه بوعلی‌سینا

 • فرهپور، نادر [1] دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات، دانشگاه بوعلی سینا

 • فرهمند، فرزام [1] استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • فرهمند، فرزام [1] استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

 • فرهمند، فرزام [1] استاد، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

 • فرهمند، فرزام [1] استاد، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • فرهمند، فرزام [1] دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی

 • فرهنگ دوست، خلیل [1] دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

 • فروزان، امیرحسین [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

 • فروزنده، فرزاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی

 • فریبرز، شهریار [1] استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • فلاح، علی [1] گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

 • فلاح، علی [1] استادیار گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • فلاح، علی [4] استادیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • فلاح، علی [1] استادیارمهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • فلاح، علی [2] دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی

 • فلاح، علی [1] ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ، ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻴﻮﺍﻟﻜﺘﺮﻳﮏ، ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﻴﻮﻟﻮﮋﻳﻜﻰ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﮤ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﭘﺰﺷﻜﻰ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ

 • فلکی، علی [1] دانشجوی دکترا، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • فنایی شیخ‌الاسلامی، طاهره [1] استادیار، گروه مهندسی الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • فهیمی هنزایی، فرناز [1] کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • فوده، رضا [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • فیاض، حامد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه هوش‌مصنوعی، دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • فیروزآبادی، بهار [1] استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • فیروزآبادی، بهار [1] استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

 • فیروزآبادی، بهار [1] استاد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • فیروزآبادی، بهار [1] استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • فیروزآبادی، سید محمد [3] استاد، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

 • فیروزآبادی، سید محمد [1] استاد، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 • فیروزآبادی، سید محمد [2] استاد، گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

 • فیروزآبادی، سید محمد [1] دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه فیزیک پزشکی

 • فیروزآبادی، سید محمد [1] دانشگاه تربیت مدرس، گروه فیزیک پزشکی

 • فیروزآبادی، سید محمد [1] دانشیار گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

 • فیروزآبادی، سیدمحمد [1] استاد، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 • فیروزآبادی، سیدمحمد [1] دانشگاه تربیت مدرس

 • فیروزآبادی، محمد [1] استاد، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 • فیروزمند، محمد [1] استادیار، گروه بیوالکتریک، پژوهشکده مهندسی برق و فناوری اطلاعات، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران

 • فیروز نیا، کاووس [1] دانشیار گروه رادیولوژی، بخش تصویربرداری بیمارستان امام خمینی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

 • فیروزی، فرامرز [1] استادیار گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

 • فیروزی، فرامرز [1] دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی، آزمایشگاه سیالات بیولوژیکی

ق

 • قائمی، سحرانه [1] دانشیار، گروه مهندسی کنترل، دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 • قاسمی، پژمان [1] دانشجوی دکترا، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

 • قاسمی، حسین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • قاسمی، رضا [1] گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه قم، قم، ایران

 • قاسمی، فرناز [1] استادیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • قاسمی، فرناز [1] استادیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

 • قاسمی، فرناز [1] گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

 • قاسمی، مهدیه [1] استادیار، گروه مهندسی برق، آزمایشگاه مهندسی پزشکی، دانشگاه نیشابور، نیشابور

 • قاسمی، مهدیه [1] استادیار، گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه نیشابور، نیشابور

 • قاسمیان یزدی، محمد حسن [1] استاد دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

 • قاسمی تحریر، فرزانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی زیست ‌پزشکی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 • قالیچی، فرزان [1] استاد،گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند

 • قالیچی، فرزان [1] استاد، گروه بیومکانیک دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

 • قالیچی، فرزان [2] استاد، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

 • قالیچی، فرزان [1] استاد، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

 • قالیچی، فرزان [2] استاد، گروه بیومکانیک، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

 • قالیچی، فرزان [1] استاد، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند

 • قالیچی، فرزان [1] دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی برق، گروه مهندسی پزشکی

 • قالیچی، فرزان [1] دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند

 • قالیچی، فرزان [3] دانشیار گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند

 • قالیچی، فرزان [1] دانشیار، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند

 • قانعی، علی [1] دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

 • قجرجزی، آزاده [2] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی پزشکی،دانشکده مهندسی برق،دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران

 • قدسی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

 • قدسی اثناعشری، تینا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • قربانی، فرناز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

 • قرشی، سید علی [1] استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی

 • قره نازی فام، مینا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • قریشی، سعید [1] دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده دندانپزشکی

 • قشونی، مجید [2] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، واحد مشهد، دانشگاه آزاداسلامی، مشهد، ایران

 • قشونی، مجید [1] مربی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 • قضاوی، سجاد [1] کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی‌ - بیومکانیک، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

 • قلی پور پیوندی، رضا [1] استادیار، گروه فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

 • قلی پورسمرغاوه، مجتبی [1]

 • قماشچی، حامد [1] استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک و صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

 • قماشچی، حامد [1] دانشجوی دکترای بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

 • قمی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

 • قناتی، فائزه [1] دانشیار گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس

 • قناتی، فائزه [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • قنبرزاده، افشین [1] استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران،

 • قندهاریون، حسنا [1] کارشناس ارشد، آزمایشگاه سیستم‌های واسط مغز-کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق، مرکز فناوری عصبی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • قوامی، بهنام [1] استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

ک

 • کاتوزیان، حمیدرضا [1] دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی

 • کاتوزیان، حمیدرضا [1] دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی

 • کارگر، رومینا [1] دانش‌آموخته کارشناسی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 • کارگرنوین، محمدحسین [1] دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک

 • کاظم زاده، روزبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومواد، پژوهشگاه مواد و انرژی

 • کاظمی، کامران [1] استادیاردانشکده مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی شیراز

 • کاظمی، کامران [1] استادیار، گروه مهندسی برق (مخابرات)، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی شیراز

 • کاظمی راد، سیاوش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • کافیه، راحله [1] کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 • کامیابی، عطااله [1] دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

 • کاوه وش، زهرا [1] استادیار ، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

 • کاویانی مقدم، مهری [1] دانش‌آموخته دکتری، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

 • کبروی، حمیدرضا [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران

 • کبروی، حمیدرضا [1] دانشجوی دکترا، آزمایشگاه کنترل سیستم‌های عصبی-عضلانی، گروه مهندسی پزشکی، مرکز فناوری عصبی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • کبروی، حمیدرضا [1] گروه مهندسی پزشکی، واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد

 • کبودوند، ندا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • کبیر، احسان اله [1] استاد، گروه الکترونیک، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده برق و کامپیوتر

 • کچاریان، آرمن [1] استاد، مرکز طبی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • کدخدا محمدی، عبدالرحیم [1] مربی گروه برق، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بوکان

 • کرامتی، کیوان [1] دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

 • کرمانی، سعید [1] استادیار، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 • کرمانی، علی [1] دانشجوی دکتری مهندسی برق-الکترونیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • کرمرضایی، امیرحسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر، خمینی‌شهر

 • کرمی، محسن [1] مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، بیمارستان سینا

 • کریم زاده، ماه منیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران

 • کریمی، حسین [1] دانشیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم سلامت، دانشگاه شارجه

 • کریمی، محمد مهدی [1] قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده برق و کامپیوتر، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران

 • کسری، مهران [1] دانشیار، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • کشتکار، محسن [1] کارشناسی مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

 • کمالی، سیده سارا [1] دانشکده مهندسی شیمی و نفت - دانشگاه صنعتی شریف

 • کهربا، فرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

 • کهریزی، صدیقه [1] استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشگاه تربیت مدرس

 • کهزاد، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات ایلام

 • کهزاد، سوسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • کوچکی، مجتبی [1] کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

 • کوزه‌گر، احسان‌اله [1] دانشجوی دکتری، گروه هوش‌مصنوعی، دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • کوهی‏ مقدم، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی‏ کامپیوتر گرایش هوش ‏مصنوعی و رباتیک-دانشگاه علم و صنعت ایران

 • کیان، شراره [1] کارشناس ارشد مهندسی پزشکی- بیومکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

 • کیان بستان آباد، شراره [1] کارشناس ارشد مهندسی پزشکی- بیومکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

 • کیان بستان اباد، شراره [1] کارشناس ارشد مهندسی پزشکی- بیومکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

 • کیخسروی، ادیب [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، دپارتمان مهندسی پزشکی، دانشگاه ویسکانسین- مدیسن

 • کیهانیان، حنانه [1] کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل

 • کیوان‌فرد، فرزانه [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

گ

 • گرایلی، غزاله [1] گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

 • گرب، راینهارد [1] استاد گروه بیوفیزیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه پیکاردی

 • گرب، راینهارد [1] استاد،گروه بیوفیزیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه پیکاردی

 • گرگین زاده، علی [1] کارشناس ارشد بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • گلدوزیان، لیلی سادات [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

 • گل سرخ تبار امیری، مهدی [1] گروه کامپیوتر، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل

 • گل‌محمدی، پریسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

 • گل‌نیا، زهرا [1] کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • گلی ملک آبادی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • گنجویان، محمد صالح [1] دانشیار گروه ارتوپدی (استاد مشاور)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، فوق تخصص جراحی ستون فقرات

 • گنجی، فریبا [1] استادیار گروه مهندسی زیست ‌پزشکی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 • گنجی، فریبا [1] استادیار، گروه مهندسی زیست‌پزشکی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 • گندمکار، زیبا [1] دانش‌آموختة کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، بیوالکتریک، آزمایشگاه موتورکنترل و علوم اعصاب، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

 • گودرزی، زهره [1] دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی

 • گویا، علی [1] استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • گویا، علی [1] دانشکده‌ی مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه شفیلد، شفیلد، انگلستان

 • گیتی، معصومه [1] دانشگاه تربیت مدرس

 • گیتی، معصومه [1] دانشگاه تهران، دانشکده پزشکی، بخش رادیولوژی

 • گیتی، معصومه [1] دانشیار، گروه رادیولوژی بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • گیتی، معصومه [1] دانشیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • گیتی، معصومه [1] دانشیار گروه رادیولوژی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • گیفانی، پریسا [1] کارشناس ارشد، آزمایشگاه پردازش تصاویر پزشکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • گیفانی، پریسا [1] گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

ل

 • لشکری، امیراحسان [1] دکتری مهندسی پزشکی، پژوهشکده مهندسی برق و فناوری اطلاعات، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران

 • لشکری، صالح [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات، تهران

 • لشگری، مصطفی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند

 • لطیف، علی محمد [1] دانشیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد

 • لوکس، کارو [1] دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، قطب علمی کنترل و پردازش عوشمند مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، پژوهشکده علوم شناختی

 • لیل نهاری، کریم [1] دانشجوی مقطع دکتری تخصصی بیومکانیک، مربی و عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده مهندسی پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

م

 • ماستری فراهانی، هدی [1] کارشناس ارشد بیومکانیک، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • مالکی، علی [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی دانشگاه سمنان، سمنان

 • مالکی، علی [4] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان

 • مالکی، علی [1] ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﮤ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﭘﺰﺷﻜﻰ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﻤﻨﺎﻥ

 • مالکی، علی [1] ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ، ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﭘﺰﺷﻜﻰ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﮤ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﻤﻨﺎﻥ

 • مالکی، علی [1] دانشجوی دکترای بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • مالکی، علی [1] گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

 • مالکی، مرتضی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق و کامپیوتر، گروه مهندسی الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • مبشری، مصیب [1] دانشجوی دکتری، فیزیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 • مبینی، صهبا [1] دانشجوی دکتری تخصصی بیومتریال، آزمایشگاه نانوبیومتریال، دانشکده مهندسی‌پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • مجری، افسانه [1] دانشجوی دکترای بیومکانیک، آزمایشگاه مهندسی قلب و عروق، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • مجری، افسانه [1] استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 • مجری، افسانه [1] استادیار، گروه تبدیل انرژی، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 • محبی، مریم [1] استادیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی، تهران

 • محبی، مریم [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

 • محبی نژاد، ایمان [1] کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • محلوجی‌فر، علی [1] دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پزشکی

 • محلوجی‌فر، علی [1] دانشیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

 • محلوجی‌فر، علی [1] دانشیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

 • محلوجی‌فر، علی [1] دانشیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 • محلوجی‌فر، علی [1] دانشیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

 • محلوجی‌فر، علی [1] دانشیار،گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

 • محلوجی‌فر، علی [1] دانشیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 • محمدزاده، هدی [1] استادیار، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

 • محمدزاده اصل، بابک [1] دانشجوی دکترای تخصصی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

 • محمدزاده اصل، بابک [1] دانشیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 • محمدزاده اصل، بابک [1] دانشیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 • محمدزاده اصل، بابک [1] گروه مهندسی پزشکی- دانشگاه تربیت مدرس

 • محمد علیخانی، سمیه [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • محمدعلی نژاد، سجاد [1] گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم. ایران.

 • محمد ولیئی، محسن [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد،مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

 • محمدی، حسین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، بیومواد، شرکت پردیس پژوهش فناوران، مرکز بیوتکنولوژی پارک علم و فناوری یزد

 • محمدی، راحله [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

 • محمدی، راحله [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

 • محمدی، زهرا [1] دانشگاه علم و صنعت ایران

 • محمدی، زهرا [1] دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک

 • محمدی، زهرا [1] دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک

 • محمدی، زینب سادات [1] دانشگاه تربیت معلم

 • محمدی، سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

 • محمدی، سامان [1] دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه واترلو، کانادا

 • محمدی، کریم [1] استاد، گروه الکترونیک، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران

 • محمدی، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

 • محمدی، محمدرضا [1] استاد، مرکز تحقیقات روانپزشکی بیمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • محمدی، یوسف [1] دانشجوی دکترا، گروه بیومکانیک، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • محمدیان، امین [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک)

 • محمدی مقدم، مجید [1] دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 • محمودی، فریبرز [1] استادیار، دانشکده کامپیوتر و فن‏آوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

 • محمودی، مهرک [1] دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی

 • محمودیان، مسعود [1] دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، گروه فارماکولوژی

 • مختاریان، علی [1] استادیار، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر، خمینی‌شهر

 • مختاری دیزجی، منیژه [1] استاد، فیزیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 • مختاری دیزجی، منیژه [1] استاد، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

 • مختاری دیزجی، منیژه [1] دانشیار گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

 • مختاری‌نیا، حمیدرضا [1] استادیار، گروه اورگونومی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 • مخلص‌پور اصفهانی، محمدایمان [1] کارشناسی ارشد، آزمایشگاه پژوهشی عصبی اسکلت عضلانی و تکنولوژی پوشیدنی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • مراتب، حمید رضا [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

 • مرادخانی، حسام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • مرادخانی، مهدی [1] کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، بیومکانیک، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

 • مرادی، محمد حسن [1] استاد ، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • مرادی، محمد حسن [2] استاد، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • مرادی، محمدحسن [1] استاد، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • مرادی، محمدحسن [1] استاد، گروه بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • مرادی، محمدحسن [2] دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی

 • مرادی، محمدحسن [1] دانشیار دانشکده مهندسی پزشکی، آزمایشگاه ابزار دقیق و پردازش سیگنال‌های بیولوژیکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • مرادی، محمدحسن [1] دانشیار دانشکده مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • مرادی، محمدحسن [1] دانشیار، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • مرادی، محمدحسن [1] دانشیار گروه بیوالکتریک، دانشکدة مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • مرادی، نگین [1] استادیار، گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 • مرتضوی، سید محمدجواد [1] دانشجوی دکتری، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

 • مردانبگی، دیاکو [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک، دانشکدۀ مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • مرصوصی، مهدی [1] کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 • مزدیسنا، سیاوش [1] کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

 • مسائلی، پدارم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • مستغاثی، بابک [1] دانشجوی دکتری، گروه بیومواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • مسیبی، مهدیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گروه تبدیل انرژی، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

 • مشایخان، شهره [1] گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

 • مشایخی شمس، امین [1] دانشکده برق، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

 • مشکات، بهروز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی

 • مشگینی، سعید [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز، تبریز

 • مشیری، بهزاد [1] استاد، آزمایشگاه اوتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

 • مصطفی، عباس [1] دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • مضطرزاده، فتح اله [1] استاد دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • مضطرزاده، فتح اله [1] استاد دانشکده مهندسی پزشکی، گروه بیومتریال ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • مضطرزاده، فتح اله [1] استاد، گروه بیومواد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 • مضطرزاده، فتح اله [3] استاد، گروه بیومواد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • مضطرزاده، فتح اله [1] دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی

 • مطیع نصرآبادی، علی [1] استادیار دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه شاهد

 • مطیع نصرآبادی، علی [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی، دانشگاه شاهد

 • مطیع نصرآبادی، علی [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد

 • مطیع نصرآبادی، علی [1] دانشیار، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه شاهد

 • مطیع نصرآبادی، علی [1] دانشیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شاهد

 • مظفری، محدثه [1] کارشناس، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • مظفری‌لقا، مرجان [1] دکتری مهندسی پزشکی، آزمایشگاه بین‌رشته‌ای ابن‌سینا، دانشکده‌ی فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

 • مظفری‌نیا، رضا [1] دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه مالک اشتر

 • معتمدی، سید احمد [1] دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده برق

 • معرفت، مهدی [1] دانشیار، گروه مکانیک، دانشکده فنی-مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

 • معرفت، مهدی [1] دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

 • معرفت، مهدی [1] دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

 • معصومی جهاندیزی، رضا [1] دانشجوی دکترای بیوفیزیک، گروه بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس

 • معظمی گودرزی، علی [1] استاد‌یار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل

 • معین، محمدشهرام [1] استادیار گروه سامانه‌های چند رسانه‌ای، پژوهشکده فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران

 • معین زاده، منصور [1] دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه ایلینویز

 • معینی سده، سمانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • مغربی، مرتضی [1] دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی

 • مفید، محمود [1] دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، دانشکده پزشکی، گروه علوم تشریح

 • مفید، محمود [1] مربی گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

 • مقاری، حمیدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

 • مقیمی، سحر [1] دانشجوی دکترای تخصصی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

 • مقیمی، علی [1] دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی

 • مقیمی، مهدی [1] استادیار، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • مقیمی‌راد، الهه [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 • مک لرنون، دزموند [1] دانشگاه لیدز، دانشکده الکترونیک و برق

 • مکی آبادی، بهادر [1] دانشجوی دکترای مرکز پردازش سیگنال‌های دیجیتال، دانشگاه کاردیف

 • ملاحسینی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، بخش مهندسی پزشکی، گروه مهندسی علوم زیستی، دانشکده‌ی علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران

 • ملاک‌زاده، محمدرضا [1] استادیار، گروه بیومکانیک، دانشکدۀ مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • ملاک‌زاده، محمدرضا [1] عضو هیأت علمی و استادیار گروه مهندسی پزشکی- بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • ملایی، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • ملک‌فر، رسول [1] دانشیار، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس

 • ملکی بالاجو، سمیه [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

 • ملکی بالاجو، سمیه [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

 • ملکی‌قلعه، حسین [2] دانش‌آموختة کارشناسی ارشد مهندسی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی،مرکز تحقیقات مواد پیشرفته و فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند

 • منزوی، عباس [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران

 • منصوربقایی، شهاب [1] دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • منصوری‌نژاد، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم وصنعت ایران

 • منهاج، محمدباقر [1] استاد گروه کنترل، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • منوچهری، محمدسجاد [1] دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی

 • منوچهری، محمدعلی [1] کارشناس ارشد مخابرات، دانشکده مهندسی برق،دانشگاه یزد، یزد

 • مهاجرانی، سرور [1] کارشناسی ارشد مهندسی برق-الکترونیک، گروه برق، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • مهدوی، سید ربیع [1] گروه فیزیک پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران

 • مهدی نوازمقدم، روح اله [1] دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • مهرجو، مهری [1] استادیار، گروه مهندسی مخابرات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • مهرشاد، ناصر [1] استادیارگروه الکترونیک و مخابرات، دانشکدة مهندسی، دانشگاه بیرجند

 • مهری دهنوی، علیرضا [1] دانشیار گروه مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 • مهنام، امین [1] استادیار گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

 • مهنام، امین [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

 • مهنام، امین [1] دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی

 • مهنام، امین [1] دانشیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

 • مهوری، جعفر [1] استاد، گروه داخلی اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران / مرکز تحقیقات علوم اعصاب اصفهان، اصفهان، ایران

 • موافقی، امیر [1] استادیار، پژوهشگاه علوم و فنون هسه‌ای، پژوهشکده تحقیقات و توسعه راکتورها و شتاب دهنده‌ها

 • موحد، سیدمحمدصادق [1] دانشیار، دانشکده‌ی فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

 • موسوی، زهره [1] دانشجوی دکتری مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز

 • موسوی، سید جواد [1] گروه تحقیقاتی آرتریت و اختلالات اسکلتی عضلانی، دانشگاه سیدنی

 • مولائی، ملیحه [1] آزمایشگاه کنترل و پردازش تصویر هوشمند، دانشکده مهندسی کامپیوتر و برق، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • مولائی، مهدی [1] کارشناس ارشد ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • مولی، سید جواد [1] دانشیارگروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس

 • مومن زاده، سیروس [1] دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 • مومن مهربانی، بهرام [1] کارشناس ارشد، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • مومنی، مریم [1] دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 • مومنی، مریم [1] دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

 • میران‌بیگی، محمدحسین [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

 • میران‌بیگی، محمدحسین [1] دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • میران‌بیگی، محمدحسین [1] دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • میران‌بیگی، محمدحسین [1] دانشیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس

 • میران‌بیگی، محمدحسین [1] دانشیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

 • میران بیگی، محمدحسین [1] دانشیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 • میرباقری، علیرضا [1] استادیار، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات فناوری‌های بیومدیکال و رباتیک (RCBTR)، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • میرجلیلی، علیرضا [1] کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد، یزد، ایران

 • میرزائی، مجید [1] دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • میرزاده، حمید [1] دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 • میرزاکوچکی، بهنام [1] دانشیار، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز، تبریز

 • میرزاکوچکی، بهنام [1] دانشیار، گروه اورتودنسی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی

 • میرزاکوچکی، بهنام [1] دانشیار، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز، تبریز

 • میرزاکوچکی، ستار [1] دانشیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • میری، مجتبی [1] دانشیار گروه جراحی مغز و اعصاب بیمارستان امام خمینی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

 • میری، ملیحه [1] ﺩﺍﻧﺸﺠﻮی ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﺭﺷﺪ،ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻳﺰﺩ

 • میری‌پور فرد، بهنام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا

 • میکائیلی، محمد [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی، دانشگاه شاهد

 • میکلسن، تام [1] بخش جراحی مغزواعصاب،بیمارستان هنریفورد،دیترویت

ن

 • ناجی، محسن [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول

 • نادری، پیمان [1] کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک ایران)

 • نادری، داوود [1] استادیار، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی‌سینا

 • نادری، داوود [1] استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا

 • نادری، نسیم [1] دانشیار، گروه قلب و پیوند قلب، قلب و عروق شهید رجایی، مرکز پزشکی و پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران,ایران

 • ناصرالاسلامی، بهمن [1] دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی زیست، دانشگاه استراتکلاید

 • ناظم، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • ناظمی، آفرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان

 • ناهیدی، سعید [2] کارشناس ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • نبئی، ملیکه [1] استادیار، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • نجار اعرابی، بابک [1] استاد، قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • نجاریان، سیامک [1] استاد دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 • نجاریان، سیامک [1] استاد گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • نجاریان، سیامک [1] دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی، آزمایشگاه سیالات بیولوژیکی

 • نجف زاده، سجاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 • نجفی، محمدبهادر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

 • نجفی آشتیانی، مائده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه هوش مصنوعی و محاسبات نرم، دانشکده‌ی علوم ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

 • نجفی آشتیانی، محمد [1] استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده‌ی علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 • نراقی، مهیار [1] استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک ایران)

 • نریمانی، رویا [1] مدرس، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • نریمانی، رویا [1] مدرس، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • نژادقلی، ایثار [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • نساجیان، محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • نصیرائی‌مقدم، عباس [1] استادیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

 • نصیرایی مقدم، عباس [1] استادیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

 • نصیرایی مقدم، عباس [1] استادیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

 • نظافتی، نادر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومواد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • نظر پور، کیانوش [1] استادیار گروه علوم رفتاری مغز، دانشگاه بیرمنگام

 • نظری، محمد [1] گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

 • نظری نسب، داریوش [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

 • نعمتی، علی [1] دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

 • نفیسی، وحید رضا [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، پژوهشکده برق و کامپیوتر، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

 • نفیسی، وحید رضا [1] سازمان پژوهش‌های علمی- صنعتی ایران، پژوهشکده برق و کامپیوتر، استادیار

 • نقره آبادی، امین رضا [1] دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

 • نقوی، نادیا [1] استادیار، گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • نقوی، نادیا [1] استادیار گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • نقوی، نادیا [1] استادیار، گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • نقیب الحسینی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

 • نقیبی، سیده سمیه [1] دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی. گروه بیوالکتریک

 • نکوکار، وهاب [1] دانشجوی دکتری، آزمایشگاه کنترل عصبی- عضلانی، مرکز فناوری عصبی ایران، دانشکدة مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • نمکی، عرفان [1] کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

 • نوجه دهیان، هانیه [1] استادیار، گروه مواد دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

 • نوحی، یاشار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور مشهد

 • نوروزی، محمد رضا [1] دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • نوروزی، محمود [1] دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

 • نوروزیان، مریم [1] دانشیار، مرکز تحقیقات روانپزشکی بیمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • نوزادمکوندی، دانیال [1] دانشجوی دکتری بیوالکتریک، گروه بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 • نوسودی، نسیم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومواد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • نوشیروان راحت‌آباد، فریدون [1] استادیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 • نوعی سرچشمه، علیرضا [1] گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد

 • نویدبخش، مهدی [1] استاد، گروه مکانیک، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • نویدبخش، مهدی [1] استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • نویدبخش، مهدی [1] استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • نویدبخش، مهدی [2] دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • نوین، کامبیز [1] استادیار گروه رادیوتراپی، بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

 • نیرومند اسکوئی، هانیه [1] دانشیار، گروه بیومکانیک، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

 • نیرومند اسکویی، هانیه [1] استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند

 • نیرومند اسکویی، هانیه [1] استادیار گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند

 • نیرومند اسکویی، هانیه [1] استادیار، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند

 • نیرومند اسکویی، هانیه [1] دانشیار، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

 • نیرومند اسکویی، هانیه [1] هیات علمی

 • نیکبخت، فرناز [1] استادیار، گروه و مرکز تحقیقات فیزیولوژی، انشگاه علوم پزشکی ایران

 • نیک‌پی، احمد [1] دانشیار، گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 • نیکخو، محمد [2] استادیار، گروه تخصصی بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 • نیکخو، محمد [1] دانشجوی دکترای آزمایشگاه تحقیقاتی بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • نیکخو، محمد [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران انستیتو مهندسی پزشکی، دانشگاه ملی تایوان، تایپه، تایوان

 • نیک منشی، محمدرضا [1] کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

و

 • واشقانی فراهانی، ابراهیم [1] استاد گروه مهندسی زیست ‌پزشکی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 • والوا، فابریس [1] دانشیار، گروه نوروفیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه پیکاردی

 • والوا، فابریس [1] دانشیارگروه نوروفیزیولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه پیکاردی

 • وانگ، جا لین [1] استاد، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه هنیانگ

 • وثوقی، رضا [1] گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران - مرکز تحقیقات فناوری‌های بیومدیکال و رباتیک پزشکی، بیمارستان امام خمینی، تهران

 • وثوقی وحدت، بیژن [1] استادیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

 • وحیدی، بهمن [1] استادیار، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

 • وحیدی، بهمن [1] استادیار مهندسی پزشکی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

 • وحیدی، بهمن [1] استادیار مهندسی پزشکی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین

 • وحیدی، بهمن [1] استادیار مهندسی پزشکی، گروه مهندسی علوم زیستی، بخش مهندسی پزشکی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

 • وحیدی، بهمن [1] دانشجوی دکترای بیومکانیک، آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک سیالات بیولوژیکی و دینامیک سیالات محاسباتی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • وحیدی، بهمن [1] دانشجوی دکترای بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • وحیدی، بهمن [1] دانشیار، بخش مهندسی پزشکی، گروه مهندسی علوم زیستی، دانشکده‌ی علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران

 • وحیدی، بهمن [1] دانشیار، بخش مهندسی پزشکی، گروه مهندسی علوم زیستی، دانشکده‌ی علوم وفنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • وطن پرست، ربابه [1] کارشناس ارشد، گروه ارتوپدی فنی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

 • وظیفه‌دوست صالح، علی [1] دانش آموخته‌ی دوره‌ی دکتری، گروه مهندسی پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

 • ولی، منصور [1] خواجه‌نصیرالدین‌طوسی

 • ولی‌، منصور [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 • ولی‌زاده، گلاره [1] مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی ، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

ه

ی

 • یاحقی، عفت [1] استادیار، گروه فیزیک، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

 • یاریان، محدثه [1] دانش‌آموختة کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک ایران)

 • یاوری، افسانه [1] دانش‌آموختة کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات)

 • یزدان بخش، پدرام [1] کارشناس ارشد مهندسی برق-کنترل، دانشگاه فردوسی

 • یزدان پناه، محمد جواد [1] گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

 • یزدان پناه اردکانی، کهیار [1] مهندسی پزشکی(بیومکانیک)، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز ،ایران

 • یزدچی، محمدرضا [1] استادیار گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان

 • یزدچی، محمدرضا [1] دانشیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

 • یزدی، حمیدرضا [1] جراح زانو و استادیار گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • یگانه، علی [1] دانشیار، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران

 • یوسفی آذر، مهدی [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

 • یوسفی آذر خانیان، مهدی [1] دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیومکانیک، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

 • یوسفی رضایی، توحید [1] استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز، تبریز

 • یوسفی ریزی، فرشته [1] کارشناس ارشد، گروه مهندسی و فیزیک پزشکی، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • یوسفی قره باغی، فرزاد [1] کارشناس ارشد، گروه بیومواد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • یوسفی نجف‌آبادی، محمدرضا [1] ﺩﺍﻧﺸﺠﻮی ﺩﻛﺘﺮی، ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﭘﺰﺷﻜﻰ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﮤ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺮﻕ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻰ

 • یونسی، علی [1] استادیار، گروه علوم اعصاب، دانشکده‌ی فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

M