اعضای هیات تحریریه

سردبیر

ناصر فتورائی

بیومکانیک دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

nasserataut.ac.ir
02164542368

دبیر اجرایی

ملیکه نبئی

بیومکانیک استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

m_nabaeiataut.ac.ir

دبیر تخصصی

محمدرضا دلیری

بیوالکتریک استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

daliriatiust.ac.ir
02173225738

اعضای هیات تحریریه

حمید ابریشمی مقدم

بیوالکتریک استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

moghadamateetd.kntu.ac.ir

فریبا بهرامی

بیوالکتریک دانشیار؛ دانشگاه تهران

fbahramiatut.ac.ir

حمید بهنام

بیوالکتریک دانشیار؛ دانشگاه علم و صنعت ایران

behnamatiust.ac.ir

علی اصغر بهنام قادر

بیو مواد دانشیار؛ مرکز تحقیقات مواد و انرژی

behnamghaderatyahoo.com

محمد پویان

بیوالکتریک دانشیار، دانشگاه شاهد

pooyanatshahed.ac.ir

فرزاد توحیدخواه

بیوالکتریک استاد؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

towhidkhahataut.ac.ir

محمدتقی خراسانی

بیوالکتریک دانشیار؛ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

m.khorasaniatippi.ac.ir

محمدرضا دلیری

بیوالکتریک دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

daliriatiust.ac.ir
02173225738

حمید سلطانیان زاده

بیوالکتریک استاد؛ دانشگاه تهران

hszadehatut.ac.ir

محمدباقر شمس الهی

بیوالکتریک استاد؛ دانشگاه صنعتی شریف

mbshamsatsharif.ir

مهران صولتی هشجین

بیومتریال دانشیار؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

solatiataut.ac.ir

فرهنگ عباسی

بیومتریال استاد؛ دانشگاه صنعتی سهند تبریز

f.abbasiatsut.ac.ir

ناصر فتورائی

بیومکانیک دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

nasserataut.ac.ir

سید محمد فیروزآبادی

بیوالکتریک استاد؛ دانشگاه تربیت مدرس

pourmiratmodares.ac.ir

فرزان قالیچی

بیومکانیک استاد؛ دانشگاه صنعتی سهند تبریز

fghalichiatsut.ac.ir

مهدی نویدبخش

بیومکانیک استاد؛ دانشگاه علم و صنعت ایران

mnavidatiust.ac.ir

مدیر مسئول

سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی

بیوالکتریک استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

m.r.hashemigataut.ac.ir