شناسایی خودکار مراحل خواب از سیگنال EEG تک‌کاناله با استفاده از تبدیل موجک گسسته و مدل ترکیبی الگوریتم کلونی مورچگان و شبکه‌ی عصبی مبتنی بر طبقهبند RUSBoost

سبحان شیخی‌وند؛ سحرانه قائمی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 209-222

چکیده
  طبقه‌بندی خودکار مراحل خواب به منظور تشخیص به موقع اختلالات و مطالعات مرتبط با خواب امری ضروری است. در این مقاله یک الگوریتم مبتنی بر EEG تک‌کاناله برای شناسایی خودکار مراحل خواب با استفاده از تبدیل موجک گسسته و مدل ترکیبی الگوریتم کلونی مورچگان و شبکه‌ی عصبی مبتنی بر طبقه‌بند RUSBoost ارائه شده است. سیگنال با استفاده از تبدیل موجک گسسته ...  بیشتر