1. شناسایی خودکار مراحل خواب از سیگنال EEG تک کاناله با استفاده از تبدیل موجک گسسته و مدل ترکیبی الگوریتم کلونی مورچگان و شبکه عصبی مبتنی بر طبقه‌بند RUSBoost

سبحان شیخی وند؛ سحرانه قائمی

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 213-226

چکیده
  طبقه‌بندی کردن خودکار مراحل خواب به منظور تشخیص دادن به موقع اختلالات و مطالعات مرتبط با خواب امری ضروری است. در این مقاله الگوریتمی مبتنی بر EEG تک کاناله برای شناسایی خودکار مراحل خواب با استفاده از تبدیل موجک گسسته و مدل ترکیبی الگوریتم کلونی مورچگان و نیز شبکه عصبی مبتنی بر طبقه‌بند RUSBoost ارائه می‌شود. سیگنال با استفاده از تبدیل ...  بیشتر