بیومکانیک ستون مهره‌ها
1. اندازه گیری تجربی و شبیه سازی عددی راستای ستون مهره هنگام وضعیت خواب به پهلو و تعیین مقدار بهینه سفتی لازم برای هر جز تشک برای مردان

کریم لیل نهاری؛ ناصر فتورائی؛ محمد صالح گنجویان

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 161-170

چکیده
  هدف این مطالعه در دو بخش ،  بررسی عملکرد یک نوع جدید تشک با چیدمان سفارشی است .  در مرحله اول  راستای ستون مهره های مردان بر روی سطح سفت، نرم و تشک سفارشی چیدمان شده، استخراج و مورد مقایسه قرار گرفته است. در ابتدا پس از اخذ داده های ابعاد سنجی، از 25 داوطلب مرد خواسته شد تا بر روی  سطوح مذکور  بر اساس پروتکل از پیش تعیین شده ای، ...  بیشتر