پردازش تصاویر پزشکی
تفکیک غیرخطی تصاویر وزن دار مغزی به منظور تشخیص بیماری آلزایمر

میثم ترابی؛ عمادالدین فاطمی‌زاده

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1388، ، صفحه 213-225

چکیده
  در این مقاله روشی برای تشخیص بیماری آلزایمر پیشنهاد شده است که با استفاده از تحلیل تصاویر MR مغزی، شامل دو گروه وزن دار با T1 و وزن دار با T2، افراد بیمار را شناسایی می کند. با توجه به تفاوت های ماهیتی میان تصاویر وزن دار باT1 و وزن دار با T2، ویژگی های متفاوتی را از آنها استخراج نموده، سپس با بررسی مقادیر ویژه حاصل از این ...  بیشتر