انتقال هدفمند دارو / دارورسانی هوشمند
1. اثر تغییر ترکیب شیمیایی بر رفتار رهایشی و مورفولوژی میکرواسفرهای پلی یورتان تهیه شده به روش تبخیر حلال

فریبا اورنگ؛ محمد رفیعی نیا

دوره -1، شماره 2 ، زمستان 1383، ، صفحه 173-179

چکیده
  میکرواسفرهای پلی یورتانی به منظور استفاده در سیستم های انتقال کنترل شده دارو، با روش تبخیر حلال و با استفاده از روغن کرچک، پلی کاپرولاکتون، هگزا متیلن دی ایزوسیانات (HMDI) و اتیلن دی آمین سنتز شدند. رفتار رهایش از میکرواسفرها با بهره گیری از رنگ برموکرسول پرپل مورد بررسی قرار گرفت. از روش های FTIR، SEM، میکروسکوپ نوری، دستگاه Dissolution و ...  بیشتر