نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق، پزشکی و مکاترونیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشکده مهندسی برق، پزشکی و مکاترونیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین، ایران

چکیده

در این پژوهش، یک طرح بازاریابی عصبی توسط پردازش سیگنالهای EEG انجام شده است که در آن میزان علاقمندی افراد جامعه به خرید یک کالای تزئینی نسبتاً لوکس ارزیابی شود. سیگنالهای مغزی 24 شرکت کننده در حین تماشای تصاویر سنگ های زینتی (که بر اساس معیارها و شاخص های ارزیابی متداول در امور اقتصادی، دارای مزیت نسبی در صادرات است) ثبت و پردازش می شود تا اطلاعات معناداری از فعالیت مغزی درگیر در فرآیند احساسی/دوست داشتن و تصمیم گیری/انتخاب به دست آید. سیگنالهای ثبت شده در فاز تحریک و انتخاب در چند مرحله برای حذف نویز ها و آرتیفکت ها پیش پردازش می شوند. سپس به منظور به دست آوردن نواحی فعال مغزی هنگام تماشای سنگ های ارزشمند، داده های 19-کاناله EEG توسط ابزارهای چندگانه پردازش شدند. نگاشت مغزی و آنالیز منطقه ای انجام شده فعالیت نواحی اکسیپیتال> فرونتال> لیمبیک بیش از سایر نواحی را نشان می دهد. ضمناً نیمکره چپ بیش از نیمکره راست فعالیت داشته است. در فاز بعدی، ویژگی غیرخطی آنتروپی تقریبی از سیگنالها استخراج شده و برای آموزش شبکه عصبی-فازی استفاده شد. شبکه نوروفازی به عنوان طبقه بند اتوماتیک جهت آموزش و پیش بینی انتخاب افراد به کار می رود. نتایج حاصل از این پردازش صحت 86.25% و دقت 87.4% در کلاسبندی سه گروهه (به دو گروه خوشایند و یک گروه ناخوشایند بر حسب انتخابهای کابران) را بیان می کند. در فاز نهایی، با استفاده از اطلاعات پرسشنامه ای به دست آمده از شرکت کنندگان بعد از جلسه ثبت، آنالیز آماری ناخودآگاه و خودآگاه افراد توسط آزمون t، آنالیز واریانس و رگرسیون انجام شده است. نتایج آزمون آماری حاکی از معناداری تفاوت بین شناخت خوشانیدی و ناخوشایندی در انتخاب بین گروه خانمها و آقایان و در انتخاب انواع سنگهاست. همچنین در آزمون آماری، نبود تفاوت معنادار بین انتخابهای خودآگاه و ناخودآگاه رد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Nonlinear EEG processing and statistical analysis in the study of preference and liking a product

نویسندگان [English]

  • Somayeh Raiesdana 1
  • Samaneh Safari 2

1 Faculty of Electrical, Biomedical and Mechatronics engineering, Qazvin branch, Islamic Azad university, Qazvin, Iran.

2 Department of Electrical, Biomedical and Mechatronics Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

In this study, a neuromarketing project was conducted via EEG signal processing in which the individuals’ interest for buying a relatively luxurious decorative product (which has a relative advantage in exports based on commonly evaluated criteria and indicators in economic) was evaluated. EEG signals of 24 participants during observing and selecting gemstone images were recorded and processed in order to analyze statistical significance of brain activity variations involved in the emotional (liking) and the decision making (choosing) processes. The recorded signals during the stimulation and selection phases were pre-processed in several steps to remove the existing noises and artifacts. Then, the 19-channel EEGs were processed via multiple tools to indicate active brain regions while watching gemstones. Brain mapping and regional analysis indicated that the occipital>frontal>limbic regions were more activated than other regions. Moreover, the left hemisphere has been more active than the right hemisphere. At the next step, nonlinear entropy feature of each signal segment was extracted to be used for training a neurofuzzy system which is an automatic classifier that learns to classify the individuals’ choices. The classification has resulted in 86.25% precision and 87.4% accuracy in a three-class classification task (including two pleasant selections and one unpleasant selection). At the final step, using a questionnaire filled by participants following the recording session, a number of statistical analyses were performed over the self-conscious and unconscious by means of statistical tools including t-test, analysis of variance and regression. The results of statistical tests indicated that there are significant differences for the cognition of liking or preferring among different choices and based on the selections made by women and men. Furthermore, the lack of existence of a significant difference between conscious and unconscious choices were rejected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EEG signal
  • Neuromarketing
  • Independent component analysis
  • Approximate Entropy
  • Neurofuzzy network
  • statistical analysis
  • Brain mapping