پردازش تصاویر پزشکی
1. تشخیص مناطق فعّال در تصاویر fMRI با استفاده از مدل‌های غیرخطی همرشتاین-وینر و NARMA

علی تعالیمی؛ عمادالدین فاطمی‌زاده

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 231-248

http://dx.doi.org/10.22041/ijbme.2010.13301

چکیده
  سیستم fMRIدر شناخت فعّالیت‌های عصبی کاربرد زیادی دارد. پاسخ مغز به آزمایش ترتیب داده شده از طریق سیگنال‌ها و تصاویر به دست آمده در خلال تصویربرداری fMRI، قابل بررسی است. مطالعات مختلف انجام شده بر روی سیگنال میزان اکسیژن دهی خون، رابطه غیرخطی بین تحریک اعمالی و پاسخ دریافت شده از نرون‌ها را نشان می‌دهد. در این مقاله، به بررسی روش‌های ...  بیشتر