دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 287-369 

مقاله کامل پژوهشی

1. ارائه الگوریتمی ترکیبی برای شبیه‌سازی برش بافت نرم با استفاده از روش اجزای محدود

صفحه 287-296

مرضیه سعیدی‌راد؛ حیدرعلی طالبی؛ محمد زارعی‌نژاد؛ محمدرضا دهقان


2. استخراج و بررسی سینرجی‌های سنکرون در طول حرکت‌های سریع رسندة دست

صفحه 297-310

ندا کبودوند؛ فرزاد توحیدخواه؛ بهزاد ایروانی؛ شهریار غریب‌زاده


5. تحلیل غیرخطی پایداری دینامیکی کمر در حین حرکات تکراری خم و راست‌ شدن تنه در دو راستای قرینه و غیرقرینه

صفحه 333-340

سمانه معینی سده؛ نوید ارجمند؛ محمدعلی سنجری؛ حمیدرضا مختاری‌نیا؛ مرتضی عسگری؛ محمد پرنیان‌پور


یادداشت کوتاه پژوهشی

8. سامانة پوشیدنی اندازه‌گیری حرکت انسان

صفحه 361-369

محمدایمان مخلص‌پور اصفهانی؛ امید زبیری؛ علی اکبری؛ بهزاد مشیری؛ محمد پرنیان‌پور