نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، گروه مهندسی پزشکی و فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 پژوهشگر فوق دکترا، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

10.22041/ijbme.2010.13302

چکیده

امواج اتواکوستیک امیشن از جمله اصـوات قابل اندازه‌گیری هستند که به‌وسیله حلزون و به‌ویژه سلول‌های مویی خارجی تولید شده و در مجرای گوش خارجی ثبت می‌شوند. سلول‌های مـویـی خـارجی در پاسخ بـه محـرک آکوستیکی و یا به‌صـورت خودبه‌خودی، نوعی انرژی مکانیکی را در حلـزون ایجـاد می‌کنند. این انرژی از طریق گوش میانی و پردة صماخ به سمت خارج انتقال می‌یابد و در مـجـرای شنـوایـی خـارجـی به‌صـورت سیگنـال آکـوستیکی قـابـل ثبت است. سیگنال اتواکوستیک امیشن را می‌توان درمـجـرای گـوش به‌وسیله یک میکروفن حساس با اغتشاش پائین کـه در پـروب مخصـوص جـای گـرفتـه است، آشکار ساخته و ثبت کرد. همان‌طور که بیان شد ﻣﻨشاء اصلی اتواکوستیک امیشن گوش داخلیست و گوش میانی مانند یک کانال ارتباطی، وظیفه ارسال پاسخ‌های اتواکوستیک امیشن از گوش داخلی به سمت خارج را ایفا می‌کند. به این ترتیب پاسخ نهایی ثبت شده در کانال گوش خارجی به شدت ﻣﺘﺄثر از تابع انتقال گوش میانی خواهد بود که در حد امکان باید اثر اعوجاجی را کاهش داد. در این مقاله، مدل گوش میانی مد نظر است و بنابراین بر اساس اندازه‌گیری‌های مختلف سعی می‌شود که مدل معکوس برای گوش میانی درنظر گرفته شود، سپس با استفاده از مشخصات این مدل مانند پاسخ فرکانس، یک فیلتر جبران‌ساز بر پاسخ ثبت شده نهایی اعمال می‌شود و در نتیجه براورد قابل قبولی از پاسخ اتواکوستیک امیشن تولید شده در گوش داخلی به‌دست می‌آید. نتایج مقایسه سیگنال تخمین زده شده با سیگنال ثبت شده نشان می‌دهد که ارزیابی بر پایه اتواکوستیک امیشن تخمین زده شده با توجه به کاهش اغتشاش و تشخیص آزمون‌های اشتباه، به پاسخ حقیقی سلول‌های مویی خارجی نزدیک‌تر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of Transient Evoked Otoacoustic Emission Based on Reverse Middle Ear Transfer Function

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Abolhassani 1
  • Yousef Salimpour 2
  • Parisa Rangraz 3

1 Associate Professor, Physics and Biomedical Engineering Group, Research center of Sciences and Techonologin in Medicine, Medical Science University of Tehran

2 Post Doc. Researcher, Research center of Sciences and Technology in Medicine, Medical Science University of Tehran

3 PhD Candidate, Biomedical Engineering Group, Science and Research Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

An otoacoustic emission is a low-level acoustic signal which is generated in cochlea. It could be recorded with a sensitive probe in the outer ear canal. OAEs are considered to be related to the amplification function of the cochlea. Outer hair cells are the elements that enhance cochlear sensitivity and frequency selectivity and hence act as the energy sources for amplification. Otoacoustic emission is transmitted through oval window to the outer ear canal, the distortion effects of middle ear and outer ear on the recorded signal are inevitable. Currently all clinical applications of otoacoustic emission are based on distorted measurement. For estimating the original otoacoustic emission produced in cochlea the middle ear and the outer ear effects must be compensated. The computational model of the auditory periphery is used to design a compensation filter for the estimation of the otoacoustic emission right after production and before entering the middle ear. Using Middle ear reverse transfer function and primary input signal Fourier transforms, OAE estimation before middle ear was obtained. The results of comparison of the estimated signal with the recorded one indicate that, due to the noise reduction and increase in reproducibility as a main criteria in hearing screening, the assessment based on the estimated otoacoustic emission is closer to the real response of the auditory system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Middle ear reverse transmission
  • Transient evoked otoacoustic emission
  • Auditory model
  • Estimation compensation
[1]      Bray P., Kemp, D. T., An advanced cochlear echo suitable for infant screening, Br. J. Audiol., 1987; 21: 191–204.
[2]      Hlawatsch F. and G. F. Boudreaux-Bartels, Linear and quadratic time frequency signal representations, IEEE Signal Processing Mag., 1992; 9: 21–67.
[3]      Whitehead M. L., Stagner B. B., Lonsbury-Martin B. L., and Martin G. K., Measurement of otoacoustic emissions for hearing assessment, IEEE Eng. Med. Biol., Mag., 1994; 13: 210–226.
[4]      Sisto R., Moleti A., On the frequency dependence of the otoacoustic emission latency in hypoacoustic and normal ear, J. Acoustic Soc. Am. 2002; 111: 297-308.
[5]      Avan P., Maat B., Dordain M., Wit H., Middle ear influence on otoacoustic emissions. I: Noninvasive investigation of the human transmission apparatus and comparision with model results, Hearing Research, 2000; 140: 180-201.
[6]      Dong W., Elizabeth S.O, Middle Ear Forward and Reverse transmission in Gerbil, J. neurophysiol, 2006; 95: 2951-2961.
[7]      Giguere C., Woodland P.C., A computational model of auditory periphery for speech and hearing research.I.Ascending path, J.Acoust.soc.Am, 1994; 95: 331-342.
[8]      Tagnola G. Grandori F., Ravazzani P., Time frequency distribution of click evocked otoacoustic emission, Hear. REs., 1997; 106: 112-122.
[9]      Kemp D.T., Stimulated acoustic emissions from within the human auditory system, J. Acoust. Soc.Amer. 1978; 64: 1386–1391.
[10]   Zheng L., Zhang Y-T.; Yang F-S; Ye D-T.; Synthesis and decomposition of transient-evoked otoacoustic emissions based on an active auditory model, Biomedical Engineering, IEEE Transactions on , 1999; 46: 1098 -1106.
[11]   Koike T., Wada H., Kobayashi T., Modeling of the human middle ear using finite-element method, J. Acoust.Soc. Am., 2002; 111: 1306-1317.
[12]   Giguere C., Woodland P. C., A computational model of the auditory periphery for speech and hearing research, I ascending path, J. Acoust. Soc. Amer., 1994; 95: 331–342.
[13]   Furst M., Lapid M., A cochlea model for acoustic emissions, J. Acoust. Soc. Amer. 1988; 84: 222–229.
[14]   Mallat S. G., A theory for multiresolution signal decomposition: The wavelet representation, IEEE Pattern Anal. Machine Intell., 1989; 11: 674–693.
[15]   Wit H. P., Dijk P.v, Avan P., Wavelet analysis of real and synthesised click evoked otoacoustic emissions, Hearing Res., 1994; 73: 141–147.