انجمن مهندسی پزشکی ایران کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه تهران - دانشکده علوم و فنون نوین - گروه مهندسی پزشکی دانشگاه تهران - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - گروه مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی برق - گروه بیوالکتریک دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی مکانیک - گروه بیومکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده مهندسی برق - گروه مهندسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - گروه مهندسی پزشکی (بیوالکترونیک) دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی - گروه فیزیک پزشکی دانشگاه شاهد - دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند تبریز - دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان - دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - گروه مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - گروه الکترونیک و مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان - گروه مهندسی پزشکی دانشگاه نیشابور - دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی پزشکی پژوهشگاه مواد و انرژی - پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات - دانشکده علوم و فناوری های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده پزشکی - گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده فناوری های نوین پزشکی - گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - دانشکده پزشکی - گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی - پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی - گروه مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده فناوری های نوین علوم پزشکی