بر اساس مصوبه انجمن مهندسی پزشکی زیستی و تایید هیئت تحریریه فصلنامه مهندسی پزشکی زیستی، دسترسی به متن کامل مقالات برای عموم فراهم شد. امید است، با این اقدام، نشر دانش مهندسی پزشکی به زبان فارسی اندکی سهولت یابد.