• یک پیش شماره اختصاصی doi برای فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی پزشکی زیستی خریداری شده است. برای تمامی مقالات که تاکنون انتشار داده شده است، کد اختضاصی doi خریداری شده است.
  • این امتیاز ویژه را به تمامی نویسندگان و دست اندرکاران مجله تبریک عرض می نماییم.