مقارن با عید سعید مبعث سال 94 سامانه جدید فصل نامه مهندسی پزشکی زیستی راه اندازی گردید.

با تغییر سامانه فصل نامه امکانات دریافت، بررسی، داوری و نمایش مقالات با کیفیت بهتری انجام خواهد گردید. پس از تکمیل این سامانه مقالات صرفاً از طریق این سامانه دریافت خواهد گردید و  دیگر روش ها برای دریافت و داوری مقالات حذف خواهند گردید. بدیهی است که تا رسیدن به آن موقعیت، دریافت  مقالات همزمان با سامانه جدید، به روش قبلی هم انجام می گردد.

خواهشمند است در راستای ارائه سرویس مناسب تر، نظرات خود را در این مورد در اختیار ما قرار دهید.