نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیومکانیک دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

2 استاد، گروه بیومکانیک دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

3 دانشیار، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز، تبریز

10.22041/ijbme.2016.15890

چکیده

لیگامنت پریودنتال یک بافت نرم فیبروزی است که بین دندان و استخوان آلوئولار قرار گرفته است. با توجه به اینکه این بافت نرم‌تر از بافت‌های مجاور اطراف است، حرکت دندان ناگزیر از پی حرکت این بافت نرم می‌باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه­ی رفتار مجموعه­ی پریودنتیوم مربوط به دندان‌های تک­­ریشه‌ای و دوریشه‌ای، در اثر اعمال بار‌های مختلف است. بدین منظور به کمک تکنیک تصویربرداری میکروسیتی، مدل‌سازی هندسی واقعی سه­بعدی دندان‌های اینسایزر و پرمولار انجام شده و با در نظرگرفتن خواص هایپرالاستیک لیگامنت پریودنتال، توزیع تنش و کرنش در اثر اعمال نیروهای مختلف بررسی شد. نتایج حاصل از شبیه‌سازی المان محدود بیانگر این نکته بود که جابجایی دندان تحت بارگذاری­های مختلف لزوما در جهت بار اعمالی نمی‌باشد. توزیع تنش نیز نشان داد که لیگامنت پریودنتال، تنش‌های وارده را جذب کرده و درنتیجه استخوان تنش کمتری را تحمل می­نماید. توزیع کرنش در لیگامنت پریودنتال و نیز تنش وارده به استخوان، نشان­دهنده‌ی توزیع یکنواخت‌تر نیرو در دندان‌ دو ریشه‌ای بود. مقایسه­ی بین نتایج نشان­دهنده‌ی تطابق نتایج این مطالعه با مطالعات گذشته می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Numerical Simulation of Stress Distribution in Periodontal Ligament of Incisor and Premolar

نویسندگان [English]

  • Mehran Ashrafi 1
  • Farzan Ghalichi 2
  • Behnam Mirzakouchaki 3

1 Ph.D Student, Mechanical Engineering Department, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran

2 Professor, Mechanical Engineering Department, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran

3 Associate Professor, School of Dentistry, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Periodontal ligament (PDL) is a soft fibrous tissuewhich is located between tooth and alveolar bone. Because the tissue is softer than the surrounding tissue, tooth movement is forced to follow the movement of the soft tissue. The goal of this study is comparison of periodentium related to single and two root teeth behavior with applying different loads. The modeling of the real 3D geometry of incisor and premolar periodentium is carried out using micro CT scan. PDL is considered as hyperelastic material and stress-strain distribution was investigated by applying different loads. The results of finite element simulation show that tooth displacement with different loading is not necessarily in direction of loading and also stress distribution show that PDL absorbs the stresses, consequently alveolar carry less stresses. Strain distribution in PDL and alveolar bone stress represents uniform distribution of force in two root tooth. The analogy of results shows the accommodation with pervious studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • periodontal ligament
  • incisor
  • premolar
  • finite element simulation
  • micro CT scan technique
[1]           A. Nanci, 2007, Ten Cate's Oral Histology: Development, Structure, and Function, Elsevier Health Sciences
[2]           C. Bourauel, D. Freudenreich, D. Vollmer, D. Kobe, D. Drescher, A. Jager, 1999, "Simulation of Orthodontic Tooth Movements. A Comparison of Numerical Models," Journal of Orofacial Orthopedics, 60(pp. 136–151.     
[3]           L. Qian, M. Todo, Y. Morita, Y. Matsushita K. Koyano, 2009, "Deformation Analysis of the Periodontium Considering the Viscoelasticity of the Periodontal Ligament," Dent Mater, 25(10), pp. 1285-92.
[4]    R. F. Viecilli, T. R. Katona, J. Chen, Jr, J. K. Hartsfield, W. E. Roberts, 2008, "Three-Dimensional Mechanical Environment of Orthodontic Tooth Movement and Root Resorption," American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 133(6), pp. 791. e11-791. e26.
[5]           P. Cattaneo, M. Dalstra, B. Melsen, 2009, "Strains in Periodontal Ligament and Alveolar Bone Associated with Orthodontic Tooth Movement Analyzed by Finite Element," Orthodontics & craniofacial research, 12(2), pp. 120-128.
[6]           Y. I. Nyashin, M. Y. Nyashin, 2000, "Biomechanical Modeling of Periodontal Ligament Behaviour under Various Mechanical Loads," Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2(pp. 67-74).
[7]           M. Pini, P. Zysset, J. Botsis, R. Contro, 2004, "Tensile and Compressive Behaviour of the Bovine Periodontal Ligament," Journal of Biomechanics, 37(pp. 111-119).
[8]           K. Andersen, H. Mortensen, E. Pedersen, B. Melsen, 1991, "Determination of Stress Levels andProfiles in the Periodontal Ligament by Means of an Improved Three-Dimensional Finite Element Model for Various Types of Orthodontic and Natural Force Systems," Journal of biomedical engineering, 13(4), pp. 293-303.
[9]           S. R. Toms, J. E. Lemons, A. A. Bartolucci, A. W. Eberhardt, 2002, "Nonlinear Stress-Strain Behavior of Periodontal Ligament under Orthodontic Loading," American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics, 122(2), pp. 174-179.
[10]         D. Wills, D. Picton, W. Davies, A Study of the Fluid Systems of the Periodontium in Macaque Monkeys," Archives of oral biology, 21(3), pp. 175-185.
[11]         T. S. Fill, J. P. Carey, R. W. Toogood, P. W. Major, 2011, "Experimentally Determined Mechanical Properties of, and Models for, the Periodontal Ligament: Critical Review of Current Literature," Journal of dental biomechanics, 2(1), pp.
[12]         A. Hohmann, C. Kober, P. Young, C. Dorow, M. Geiger, A. Boryor, F. M. Sander, C. Sander, F. G. Sander, 2011, "Influenceof Different Modeling Strategies for the Periodontal Ligament on Finite Element Simulation Results," American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 139(6), pp. 775-783.
[13]         J. Hazrati Marangalou, F. Ghalichi, B. Mirzakouchaki, 2009, "Numerical Simulation of Orthodontic Bone Remodeling," Orthodontic Waves, 68(2), pp. 64-71.
 [14]        C. S. Sanctuary, H. A. Wiskott, J. Justiz, J. Botsis, U. C. Belser, 2005, "In Vitro Time-Dependent Response of Periodontal Ligament to Mechanical Loading," Journal of Applied Physiology, 99(6), pp. 2369-2378.
[15]         C. Y. Wang, M. Z. Su, H. H. Chang, Y. C. Chiang, S. H. Tao, J. H. Cheng, L. J. Fuh, C. P. Lin, 2012, "Tension-Compression Viscoelastic Behaviors of the Periodontal Ligament," JFormos Med Assoc, 111(9), pp. 471-81.
[16]         J. Butler,S. S. Kohles, R. J. Thielke, C. Chen,  R. Vanderby, 1997, "Interstitial Fluid Flow in Tendons or Ligaments: A Porous Medium Finite Element Simulation," Medical and Biological Engineering and Computing, 35(pp. 742-746.
[17]         M. Bergomi, J. Cugnoni, M. Galli, J. Botsis, U. C. Belser, H. W. Wiskott, 2011, "Hydro-Mechanical Coupling in the Periodontal Ligament: A Porohyperelastic Finite Element Model," Journal of Biomechanics, 44(1), pp. 4-38.
[18]         M. Bergomi, J. Cugnoni, J. Botsis, U. Belser, H. Wiskott, 2010, "The Role of the fluid Phase in the Viscous Response of Bovine Periodontal Ligament," Journal of Biomechanical Engineering, 43(pp. 1146-1152.
[19]         A. Asundi, A. Kishen, 2000 "A Strain Gauge and Photoelastic Analysis of in Vivo Strain and in Vitro Stress Distribution in Human Dental Supporting Structures," Archives of oral biology, 45(7), pp. 543-550.
[20]         K. Komatsu, C. Sanctuary, T. Shibata, A. Shimada, J. Botsis, 2007, "Stress–Relaxation and Microscopic Dynamics of Rabbit Periodontal Ligament," Journal of biomechanics, 40(3), pp. 634-644.