نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی پزشکی- بیومکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی پزشکی- بیومکانیک، دکترای تخصصی بیومکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

3 استادیار گروه فیزیوتراپی، دکترای تخصصی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

عضلة مولتی‌فیدوس گردنی، یکی از عضله‌های عمقی اکستنسور گردن است که اختلال در عملکرد آن در افراد مبتلا به گردن­درد گزارش‌شده ‌است. با توجه به وجود محدودیت‌ها در  ثبت الکترومایوگرافی این عضله، در سال‌های اخیر از اولتراسوند برای درک چگونگی فعالیت آن استفاده‌شده‌ است. هدف این مطالعه، ارزیابی چگونگی تغییر ابعاد این عضله در شش جهت حرکتی مفصل شانه در افراد سالم و مبتلا به گردن­درد مزمن و همچنین ارائة مدل‌های پیش‌بینی‌کننده است. برای این منظور، رابطة  نیروی مفصل شانه در طول انقباض با تغییر بُعد قدامی-خلفی، بُعد جانبی، اندازه و نسبت ‌شکل عضلة مولتی‌فیدوس در ابتدا برای افراد و فعالیت‌ها و سپس با بلاک ‌کردن افراد در فعالیت‌ها به­صورت مجزا (مکان ویرگول ابهام دارد: آیا برای افراد در فعالیت های مجزا است یا اینکه جدا از هم ارزیابی شدند؟) با استفاده از روش رویة پاسخ ارزیابی شد. درنهایت با تقسیم‌بندی داده‌ها، مدل‌های پیش‌بینی‌کننده برای فعالیت ابداکشن در نیروی 50-0درصد از بیشترین انقباض ارادی فرد در افراد سالم و نیروی 100-50درصد در افراد مبتلا ارائه‌ شدند. بُعد قدامی-خلفی عضله، همبستگی بیشتری از سایر عامل‌ها با نیروی ایجادشده نشان ‌داد. مقدار «R2» برای بُعد قدامی-خلفی عضله قبل و بعد از تقسیم‌بندی داده در افراد سالم، به­ترتیب برابر با 552/0 و 66/0 و در افراد مبتلا، به­ترتیب برابر با 339/0 و 505/0 است. با توجه به ضریب همبستگی مدل‌ها و افزایش آن با تقسیم‌بندی داده‌ها، به‌نظر می‌رسد بررسی تغییر بُعد قدامی-خلفی این عضله در طی ابداکشن ایزومتریک شانه با نیروی 50-0 درصد از بیشترین انقباض ارادی فرد برای افراد سالم و 100-50 درصد برای افراد مبتلا به گردن­درد مزمن می‌تواند اطلاعات مفیدتری از چگونگی عملکرد آن ارائه‌ دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Cervical Multifidus Muscle Dimansions Change During the Shoulder Joint Activities using of Predictive Models

نویسندگان [English]

  • Sharare Kian-Bostanabad 1
  • Mahmoud Reza Azghani 2
  • Leila Rahnama 3

1 M.Sc، Department of Mechanical Engineering، Sahand University of Technology، Tabriz، Iran

2 Ph.D، Associate Professor in Biomechanics، Department of Mechanical Engineering، Sahand University of Technology، Tabriz، Iran

3 Ph.D، Assistant Professor in Physiology،University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences، Tehran، Iran

چکیده [English]

The cervical multifidus muscle is known as one of the deep neck extensor muscles that its dysfunction have been reported in people with neck pain.With regard to the limits on the evaluation of this muscle activity using electromyography, ultrasound was used to find out its function recently. The aim of this study is evaluation of this muscle dimansions change during six shoulder joint activities in healthy subjects and people with chronic neck pain and providing predictive models. So The relationship between strength of shoulder joint during contraction with the changes of anterior-posterior dimension, lateral dimension, shape ratio and size of the cervical multifidus muscle were assessed using of Response Surface Method in the first step for subjects and activities and then for activities with subject blocking. Finally, predictive models were provided for abduction activity in 0-50% of maximum voluntary contraction (MVC) for healthy subjects and 50-100% for patients with data clustering. The anterior-posterior dimension showed a higher correlation with the shoulder joint strength than other factors. R2 values for this dimension in healthy subjects before and after data clustering is 0.552 and 0.66 and in patients is 0.339 and 0.505 respectively. Given the models correlation coefficient and its enhance by data clustering, it seems that evaluation of anterior-posterior dimension of this muscle during isometric abduction activiy of shoulder joint with the sttrength of 0-50% MVC for healthy subjects and 50-100% for patients with neck pain can be provide useful information about its function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ultrasound
  • cervical multifidus muscle
  • muscle dimensions
  • predictive models
  • Response surface methodology
[1]     Jeusus FMR، Ferreira PH، Ferreira ML. “Ultrasonographic measurement of neck muscle recruitment: A preliminary investigation”. Journal of Manual & Manipulative Therapy, vol. 16, pp. 89-92, 2008
[2]     Rahnama L, Rezasoltani A, Khalkhali Zavieh M, Noori Kochi F, Akbarzadeh Baghban A. “The effects of isometric contraction of shoulder muscles on cervical multifidus muscle dimensions in healthy office workers”. Journal of Bodywork and Movement Therapies, vol. 18, pp. 383-389, 2014
[3]     Peolsson ALC، Peolsson MN، Jull GA، O´Leary SP. “Cervical muscle activity during loaded arm lifts in patients 10 years postsurgery for cervical disc disease”. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, vol. 36, pp. 292-299, 2013
[4]     Rezasoltani A، Ahmadipor A، Khademi-Kalantari K، Rahimi A.  “Preliminary study of neck muscle size and strength measurements in females with chronic non-specific neck pain and healthy control subjects”. Manual Therapy, vol. 15, pp. 400-403, 2010
[5]     Salavati M, Ekhbari B, Ebrahimi E, Ezzati K, Khah HH. “Association of ultrasonography findings with pain, range of motion, disability, and pressure pain threshold in subjects with upper trapezius myofascial pain syndrome”. Physical Treatments-Specific Physical Therapy Journal, vol. 4, pp. 221-227, 2015
[6]     Rezasoltani A, Ahmadipoor A, Khademi-Kalantari K, Javanshir K. “The sign of unilateral neck semispinalis capitis muscle atrophy in patients with chronic non-specific neck pain”. Journal of back and musculoskeletal rehabilitation, vol. 25, pp. 67-72, 2012
[7]     Park K-n، Kwon O-y، Choung S-d، Kim S-h. “Bilateral asymmetry of semispinalis capitis muscle thickness and neck motion during prone neck extension in subjects with unilateral posterior neck pain”. Journal of Physical Therapy Science, vol. 25, pp. 37-40, 2013
[8]     Ferreira PH، Ferreira ML، Nascimento DP، Pinto RZ، Franco MR، Hodges PW. “Discriminative and reliability analyses of ultrasound measurement of abdominal muscles recruitment”. Manual Therapy, vol. 16, pp. 463-469, 2011
[9]     Lee J-P، Wang C-L، Shau Y-W، Wang S-F. “Measurement of cervical multifidus contraction pattern with ultrasound imaging”. Journal of Electromyography and Kinesiology,vol. 19, pp. 391-397, 2009
[10] Fernandez-de-las-penas C، C.Albert-sanchis J، Buil M، C.benitez J، Alburquerque F. “Cross-sectional area of cervical multifidus muscle in females with chronic bilateral neck pain compared to controls”. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, vol. 38, pp. 175-178, 2008
[11]  آریمی ا, سمیه, سلطانی ر, سخایی, سیدیعقوب, خلخالی, و همکاران. "بررسی قرینگی ابعاد عضله مولتی فیدوس گردن در زنان مبتلا به گردن درد مزمن غیراختصاصی یکطرفه و سالم توسط اولتراسونوگرافی". توانبخشی نوین.دوره 7، شماره 1، صفحه 20-13
[12] Kiesel KB، Uhl TL، Underwood FB، Rodd DW، Nitz AJ. “Measurement of lumbar multifidus muscle contraction with rehabilitative ultrasound imaging”. Manual Therapy, vol. 12,pp. 161-166, 2007
[13] Mayoux-Benhamou M, Revel M, Vallee C. “Selective electromyography of dorsal neck muscles in humans”. Experimental Brain Research, vol. 113, pp. 353-360, 1997
[14] Hodges PW، Pengel LHM، Herbert RD، Gandevia SC. “Measurement of muscle contraction with ultrasound imaging”. Muscle & Nerve,vol. 27, pp. 682-692, 2003
[15] Chen X، Zheng Y-P، Guo J-Y، Zhu Z، Chan S-C، Zhang Z. “Sonomyographic responses during voluntary isometric ramp contraction of the human rectus femoris muscle European”. Journal of Applied Physiology, vol. 112, pp. 2603-2614, 2012
[16] Jun S، Yong-Ping Z، Qing-Hua H، Xin C. “Continuous monitoring of sonomyography، electromyography and torque generated by normal upper arm muscles during isometric contraction: Sonomyography assessment for arm muscles”. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 55, pp. 1191-1198, 2008
[17] Freilich RJ، Kirsner RLG، Byrne E. “Isometric strength and thickness relationships in human quadriceps muscle”. Neuromuscular Disorders, vol. 5, pp. 415-422, 1995
[18] Rezasoltani. A, Ylinen. J, Vihko V. “Isometric cervical extension force and dimensions of semispinalis capitis muscle”. Rehabilitation Research and Development, vol. 39, pp. 423-428, 2002
[19] Ando R, Saito A, Umemura Y, Akima H. “Local architecture of the vastus intermedius is a better predictor of knee extension force than that of the other quadriceps femoris muscle heads”. Clinical Physiology and Functional Imaging, vol. 35, pp. 376-382, 2015
[20] Strasser E, Draskovits T, Praschak M, Quittan M, Graf A. “Association between ultrasound measurements of muscle thickness, pennation angle, echogenicity and skeletal muscle strength in the elderly”. AGE, vol. 35, pp. 2377-2388, 2013
[21] Guo J-Y, Zheng Y-P, Xie H-B, Chen X.“Continuous monitoring of electromyography (EMG), mechanomyography (MMG), sonomyography (SMG) and torque output during ramp and step isometric contractions”. Medical Engineering & Physics, vol. 32, pp. 1032-1042, 2010
[22] McMeeken JM, Beith ID, Newham DJ, Milligan P, Critchley DJ. “The relationship between EMG and change in thickness of transversus abdominis”. Clinical Biomechanics, vol.19, pp. 337-342, 2004
[23] L. Whittaker J, Stokes M. “Ultrasound imaging and muscle function”. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, vol. 41, pp. 572-580, 2011
[24] Ishikawa M, Dousset E, Avela J, Kyröläinen H, Kallio J, Linnamo V, Kuitunen S, Nicol C, V. Komi P.  “Changes in the soleus muscle architecture after exhausting stretch-shortening cycle exercise in humans European”. Journal of Applied Physiology,vol. 97, pp. 298-306, 2006
[25] Bickerstaffe A, Beelen A, Zwarts MJ, Nollet F, van Dijk JP. “Quantitative muscle ultrasound and quadriceps strength in patients with post-polio syndrome”. Muscle & Nerve,vol. 51, pp. 24-29, 2015
[26] Moreau NG, Simpson KN, Teefey SA, Damiano DL. “Muscle architecture predicts maximum strength and is related to activity levels in cerebral palsy”. Physical Therapy, vol. 90, pp. 1619-1630, 2010
[27] Chi-Fishman G, Hicks JE, Cintas HM, Sonies BC, Gerber LH. “Ultrasound imaging distinguishes between normal and weak muscle”. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, vol. 85, pp. 980-986, 2004
[28] Ruiz-Muñoz M, Martín-Martín J, González-Sánchez M, Cuesta-Vargas AI. “Monitoring changes of the tibialis anterior during dorsiflexion with electromyography, sonomyography, dynamometry and kinematic signals”. Roa Romero LM (ed) XIII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing, vol. 41, pp. 1075-1078, 2013
[29] Kanehisa H, Ikegawa S, Fukunaga T. “Comparison of muscle cross-sectional area and strength between untrained women and men”. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, vol. 68, pp. 148-154, 1994
[30] Abe T, Counts BR, Barnett BE, Dankel SJ, Lee K, Loenneke JP. “Associations between handgrip strength and ultrasound-measured muscle thickness of the hand and forearm in young men and women”. Ultrasound in Medicine & Biology,vol. 41, pp. 2125-2130, 2015
[31] Jung DH, Lee WH, Kim SJ, Cynn HS. “Correlations between maximal isometric strength and the cross-sectional area of lumbrical muscles in the hand”. Physical theraphy korea,vol. 18, pp. 34-42, 2011
[32] Kian-Bostanabad S, Azghani M-R. “The relationship between electromyography and thickness change in the skeletal muscles”. submitted to Journal of Medical engineering and physics. 2016
[33] Dieterich AV, Pickard CM, Strauss GR, Deshon LE, Gibson W, McKay J. “Muscle thickness measurements to estimate gluteus medius and minimus activity levels”. Manual Therapy, vol. 19, pp. 453-460, 2014
[34] Lee J-P, Tseng W-YI, Shau Y-W, Wang C-L, Wang H-K, Wang S-F. “Measurement of segmental cervical multifidus contraction by ultrasonography in asymptomatic adults”. Manual Therapy,vol. 12, pp. 286-294, 2007
[35] Kian-Bostanabad S, Azghani M-r, Rahnama L. “The relationship between shoulder joint response with cervical multifidus muscle dimensions, Normative database”. Submited to Journal of Medical engineering and physics. 2016.
[36] Kristjansson E. “Reliability of ultrasonography for the cervical multifidus muscle in asymptomatic and symptomatic subjects”. Manual Therapy,vol. 9, pp. 83-88, 2004
[37] Arimi SA, Rezasoltani A, Sakhaei SY, Tabatabaei SM, Khalkhali M. “Reliability of ultrasonographic measurement of cervical multifidus muscle dimensions during isometric contraction of neck muscles”. Rehabilitation Medicine, vol. 1, pp. 36-44,2013
[38] Karimi N, Rezasoltani A, Rahnama L, Noori-Kochi F, Jaberzadeh S. “Ultrasonographic analysis of dorsal neck muscles thickness changes induced by isometric contraction of shoulder muscles: A comparison between patients with chronic neck pain and healthy controls”. Manual Therapy, vol. 22, pp. 174-178,2015
[39] Montgomery DC. “Design and analysis of experiments”. John Wiley & Sons, 2008