نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیومکانیک، دانشکده‌ی علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، بخش مهندسی پزشکی، گروه مهندسی علوم زیستی، دانشکده‌ی علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22041/ijbme.2021.522904.1661

چکیده

امکان جایگزینی و یا ترمیم بافت آسیب‌دیده به واسطه‌ی علم پزشکی ترمیمی وجود دارد. بیش‌تر بافت‌های درون بدن برای تامین اکسیژن و مواد مغذی سلول‌های منفرد، به عروق خونی متکی هستند. برای رشد بافت با طولی بیش از 100-200 mm به دلیل محدودیت انتشار اکسیژن، به تشکیل عروق خونی جدید نیاز است که این محدودیت برای بافت‌های مهندسی شده نیز صدق می‌کند. بنابراین یکی از پیش‌نیاز‌های بافت برای زنده ماندن و رشد، وجود عروق است. یک روش برای رفع این محدودیت استفاده از کانال‌های ریزسیال است که به واسطه‌ی ایجاد لایه‌ای از سلول‌های اندوتلیال بر دیواره‌ی کانال و اعمال جریان به صورت برون‌تنی ایجاد می‌شود. در این مطالعه، کانال‌ها درون داربستی از جنس کلاژن نوع اول با تخلخل ۸۱% قرار گرفته و کانالی نیز با کاربرد تخلیه‌ی لنفاوی برای داربست در نظر گرفته شده است. هندسه‌ی کانال‌ جریان بر اساس قانون موری ایجاد شده است. تاثیر پارامتر‌هایی چون شعاع کانال تخلیه، اختلاف فشار کانال جریان، هدایت هیدرولیکی داربست و هدایت هیدرولیکی عروقی بر فشار میان‌دیواره‌ای و تنش برشی مورد بررسی قرار گرفته است. هم‌چنین تاثیر زاویه‌ی دوشاخگی بر تنش برشی ایجاد شده نیز مطالعه شده است. از روش اجزای محدود برای حل مساله استفاده شده است. در شبیه‌سازی روی یک رگ با قطر ۱۰۰ mm، حداکثر سرعت بینابینی برابر با 9-E50 m/s، حداکثر فشار بینابینی برابر با 3+E34/1 Pa و حداقل فشار میان‌دیواره‌ای برابر با 3+E49/1 Pa ارزیابی شده است. تنش برشی میانگین روی دیواره‌‌های رگ برابر با 10 dyn/cm2 به دست آمده است. هم‌چنین مشخص شده است که با کاهش فشار در خروجی کانال تخلیه، عایق‌بندی داخلی داربست از اختلاف فشار درون کانال جریان، کاهش هدایت هیدرولیکی عروقی، افزایش هدایت هیدرولیکی داربست و افزایش شعاع کانال تخلیه می‌توان فشار میان‌دیواره‌ای مثبت را ایجاد و حفظ کرد. نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند در ایجاد بافت قابل کاشت متشکل از شبکه‌ی عروقی و تخلیه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Numerical Modeling of Vascularized Microfluidic Scaffold with Artificial Lymphatic Drainage System

نویسندگان [English]

 • Milad Mahdinezhad Asiyabi 1
 • Bahman Vahidi 2

1 M.Sc. Student, Biomedical Engineering Department, Faculty of New Sciences and Technologies (FNST), University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Division of Biomedical Engineering, Department of Life Science Engineering, Faculty of New Sciences and Technologies (FNST), University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

It is possible to replace or repair damaged tissue with regenerative medicine. Most tissues in the body rely on blood vessels to supply oxygen and nutrients to individual cells. New blood vessels are essential to grow tissue longer than 100-200 mm due to limited oxygen delivery; This restriction also applies to engineered tissues. Therefore, one of the prerequisites for tissue survival and growth is the presence of vasculature. One way to overcome this limitation is to use microfluidic channels that are created by planting a layer of endothelial cells on the channel wall and applying in vitro flow. In this study, the channels were placed inside a type 1 collagen scaffold with 81% porosity, and a drainage channel was considered for the scaffold with lymphatic function. The geometry of the perfusion channel was based on Murray’s law. The effect of parameters such as drainage channel radius, perfusion channel pressure difference, scaffold hydraulic conductivity, and vascular hydraulic conductivity on transmural pressure and shear stress was investigated. The effect of the bifurcation angle on shear stress was also studied. The finite element method was used to solve the problem. In the simulation on a vessel with a diameter of 100 mm, the maximum interstitial velocity was 50E-9 m/s, the maximum interstitial pressure was 1.34E+3 Pa, and the minimum transmural pressure was 1.49E+3 Pa. The average shear stress on the vessel walls was 10 dyn/cm2. It was noted that reducing the pressure at the drainage channel outlet, the internal insulation of the scaffold from the pressure difference within the perfusion channel, reducing the vascular hydraulic conductivity, increasing the scaffold hydraulic conductivity, and increasing the radius of the drainage channel will create and maintain positive transmural pressure. The results of this study can be used in creating implantable tissue consisting of vascular network and drainage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scaffold
 • Regenerative Medicine
 • Microvascular Tissue Engineering
 • Murray’s Law
 • Pressure
 • Drainage
 1. Kang and J. Chang, "Channels in a porous scaffold: a new player for vascularization," (in eng), Regen Med, vol. 13, no. 6, pp. 705-715, Sep 2018, doi: 10.2217/rme-2018-0022.
 2. S. Lim, M. Baptista, S. Moon, T. B. F. Woodfield, and J. Rnjak-Kovacina, "Microchannels in Development, Survival, and Vascularisation of Tissue Analogues for Regenerative Medicine," Trends in Biotechnology, vol. 37, no. 11, pp. 1189-1201, 2019, doi: 10.1016/j.tibtech.2019.04.004.
 3. Rouwkema and A. Khademhosseini, "Vascularization and Angiogenesis in Tissue Engineering: Beyond Creating Static Networks," (in eng), Trends Biotechnol, vol. 34, no. 9, pp. 733-745, Sep 2016, doi: 10.1016/j.tibtech.2016.03.002.
 4. Ghaffari, R. L. Leask, and E. A. V. Jones, "Flow dynamics control the location of sprouting and direct elongation during developmental angiogenesis," Development, vol. 142, no. 23, pp. 4151-4157, 2015, doi: 10.1242/dev.128058.
 5. M. Tarbell, "Shear stress and the endothelial transport barrier," Cardiovascular Research, vol. 87, no. 2, pp. 320-330, 2010, doi: 10.1093/cvr/cvq146.
 6. Tien, "Tissue Engineering of the Microvasculature," Compr Physiol, vol. 9, no. 3, July 2019 2019, doi: 10.1002/cphy.c180037.
 7. L. Thompson et al., "Design principles for lymphatic drainage of fluid and solutes from collagen scaffolds," Journal of Biomedical Materials Research Part A, vol. 106, no. 1, pp. 106-114, 2018, doi: 10.1002/jbm.a.36211.
 8. F. Davies, A. Remuzzi, E. J. Gordon, C. F. Dewey, Jr., and M. A. Gimbrone, Jr., "Turbulent fluid shear stress induces vascular endothelial cell turnover in vitro," (in eng), Proc Natl Acad Sci U S A, vol. 83, no. 7, pp. 2114-7, Apr 1986, doi: 10.1073/pnas.83.7.2114.
 9. H. Wong, J. G. Truslow, A. H. Khankhel, K. L. Chan, and J. Tien, "Artificial lymphatic drainage systems for vascularized microfluidic scaffolds," (in eng), J Biomed Mater Res A, vol. 101, no. 8, pp. 2181-90, Aug 2013, doi: 10.1002/jbm.a.34524.
 10. S. Kinstlinger and J. S. Miller, "3D-printed fluidic networks as vasculature for engineered tissue," Lab on a Chip, vol. 16, no. 11, pp. 2025-2043, 2016.
 11. Tien, K. H. K. Wong, and J. G. Truslow, "Chapter 8 - Vascularization of Microfluidic Hydrogels," in Microfluidic Cell Culture Systems, C. Bettinger, J. T. Borenstein, and S. L. Tao Eds. Oxford: William Andrew Publishing, 2013, pp. 205-221.
 12. Sharma, D. Ross, G. Wang, W. Jia, S. Kirkpatrick, and F. Zhao, "Upgrading Prevascularization in Tissue Engineering: a Review of Strategies for Promoting Highly Organized Microvascular Network Formation," Acta Biomaterialia, vol. 95, 03/01 2019, doi: 10.1016/j.actbio.2019.03.016.
 13. A. Traore and S. C. George, "Tissue Engineering the Vascular Tree," (in eng), Tissue Eng Part B Rev, vol. 23, no. 6, pp, 505-514, Dec 2017, doi: 10.1089/ten.teb.2017.0010.
 14. M. Park et al., "Reconstruction of in vivo-like in vitro model: Enabling technologies of microfluidic systems for dynamic biochemical/mechanical stimuli," Microelectronic Engineering, vol. 203-20, pp. 6-24, 2019/01/01/ 2019, doi: 10.1016/j.mee.2018.10.010.
 15. G. M. van Dijk et al., "A new microfluidic model that allows monitoring of complex vascular structures and cell interactions in a 3D biological matrix," Lab on a Chip, 1039.10/D0LC00059K vol. 20, no. 10, pp. 1827-1844, 2020, doi: 10.1039/D0LC00059K.
 16. Morss Clyne, S. Swaminathan, and A. Díaz Lantada, "Biofabrication strategies for creating microvascular complexity," Biofabrication, vol. 11, no. 3, p. 032001, 2019, doi: 10.1088/1758-5090/ab0621.
 17. G. Truslow, G. M. Price, and J. Tien, "Computational design of drainage systems for vascularized scaffolds," Biomaterials, vol. 30, no. 26, pp. 4435-4443, 2009/09/01/ 2009, doi: 10.1016/j.biomaterials.2009.04.053.
 18. A. Galie, D.-H. T. Nguyen, C. K. Choi, D. M. Cohen, P. A. Janmey, and C. S. Chen, "Fluid shear stress threshold regulates angiogenic sprouting," Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 111, no. 22, pp. 7968-7973, 2014, doi: 10.1073/pnas.1310842111.
 19. W. Justin, R. A. Brooks, and A. E. Markaki, "Multi-casting approach for vascular networks in cellularized hydrogels," Journal of The Royal Society Interface, vol. 13, no. 125, p. 20160768, 2016/12/31 2016, doi: 10.1098/rsif.2016.0768.
 20. Y. Lee and S. J. Lee, "Murray’s law and the bifurcation angle in the arterial micro-circulation system and their application to the design of microfluidics," Microfluidics and Nanofluidics, vol. 8, no. 1, p. 85, 2009, doi: 10.1007/s10404-009-0454-1.
 21. F. Miguel, "Fluid flow in a porous tree-shaped network: Optimal design and extension of Hess–Murray’s law," Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, vol. 423, pp. 61-71, 2015/04/01/ 2015, doi: 10.1016/j.physa.2014.12.025.
 22. Apelblat, A. Katzir-Katchalsky, and A. Silberberg, "A mathematical analysis of capillary-tissue fluid exchange," (in eng), Biorheology, vol. 11, no. 1, pp. 1-49, Jan 1974, doi: 10.3233/bir-1974-11101.
 23. R. Levick, "Flow through interstitium and other fibrous matrices," (in eng), Q J Exp Physiol, vol. 72, no. 4, pp. 409-37, Oct 1987, doi: 10.1113/expphysiol.1987.sp003085.
 24. G. Truslow and J. Tien, "Perfusion systems that minimize vascular volume fraction in engineered tissues," Biomicrofluidics, vol. 5, no. 2, p. 022201, 2011, doi: 10.1063/1.3576926.
 25. W. Baish, P. A. Netti, and R. K. Jain, "Transmural coupling of fluid flow in microcirculatory network and interstitium in tumors," (in eng), Microvasc Res, vol. 53, no. 2, pp. 128-41, Mar 1997, doi: 10.1006/mvre.1996.2005.
 26. "COMSOL Multiphysics®," vol. v. 5.5., no. comsol.com, pp. COMSOL AB, Stockholm, Sweden.
 27. New Prospects of Vascular Medicine and Biology with a Multidiscipline Approach (Vascular Engineering, no. VI). Springer Japan, 2016, p. 401.
 28. Y. Tan, Z. Leung, and A. R. Wu, "Recreating Physiological Environments In Vitro: Design Rules for Microfluidic-Based Vascularized Tissue Constructs," Small, vol. 16, no. 9, 1905055, 2020, doi: 10.1002/smll.201905055.