نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

3 دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، دانشگاه منچستر، کانادا

چکیده

بیماری آترواسکلروسیس، شایع­ترین بیماری قلبی عروقی است که در شریان­های بزرگ و یا متوسط اتفاق می­افتد. مهمترین پیامد این بیماری تشکیل پلاکت­های شریانی در مکان­هایی است که در آن‌جا علاوه بر آسیب شریانی، غلظت موادی نظیر  لیپوپروتئین­های با چگالی کم (LDL) افزایش یافته است. پلاکت­های ایجاد شده نه تنها مانع خون‌رسانی مناسب به بافت­های پایین دست پلاکت می­شوند بلکه در مراحل پیشرفته، پارگی و یا سایش پلاکت می­تواند موجب ایجاد لخته و نهایتا سکته‌ی قلبی یا مغزی شود. در این پژوهش به منظور بررسی دقیق‌تر نحوه‌ی انباشت لیپوپروتئین­های با چگالی کم در ناحیه‌ی مجرا و دیواره‌ی شریان کاروتید، به حل عددی انتقال جرم ذرات LDL با استفاده از مدل دیواره‌ی چند لایه و ضریب نفوذ وابسته به نرخ برش پرداخته شده است. دیواره‌های رگ به عنوان جسم متخلخل  و صلب فرض شده، و معادلات ناویر-استوکس، انتقال جرم و دارسی با درنظر گرفتن رفتار غیرنیوتنی خون در ناحیه‌ی مجرای شریان و لایه­های مختلف  دیواره‌ی رگ با  روش عددی  حل شده‌اند. در این مقاله تاثیر ثابت یا متغیر بودن ضریب نفوذ، تاثیر رفتار غیرنیوتنی خون، تاثیر رفتار غیرنیوتنی پلاسما و تاثیر فشار خون بر میزان انباشت ذرات LDL در ناحیه‌ی مجرا و لایه­های دیواره‌ی شریان کاروتید  مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دادند که متغیر بودن ضریب نفوذ در ناحیه‌ی مجرای شریان و نیز رفتار غیرنیوتنی پلاسما در ناحیه‌ی دیواره‌ی شریان می‌توانند تاثیر قابل ملاحظه‌ای در نتایج به‌دست آمده برای انباشت ذرات LDL  داشته باشند. هم‌چنین افزایش فشار خون نه تنها موجب انباشت بیشتر ذرات LDL در مرز بین خون و دیواره‌ی شریان­ بل‌که انباشت بیشتر این ذرات در لایه­های مختلف دیواره‌ی شریان­ می­شود که خود احتمال شکل‌گیری بیماری آترواسکلروسیس را افزایش می­دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Diffusion Coefficient on Low Density Lipoprotein Particles Mass Transport within a Carotid Artery with Multilayer Wall

نویسندگان [English]

  • Mohsen Rabbani 1
  • Mahmood Reza Sadeghi 1
  • Parisa Golmohammadi 2
  • Amin Deyranlou 3

1 Assistant Professor, Biomedical Engineering Department, Engineering Faculty, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 MSc Student, Biomedical Engineering Department, Engineering Faculty, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 PhD Student, Mechanical Engineering, University of Manchester, UK

چکیده [English]

The atherosclerosis disease is the most prevalent illness that occurs in large or medium size arteries. The most important consequence of this disease is creation of arterial platelets in places where in addition to artery damages; the density of materials such as low density lipoprotein (LDL) is being increased.  The produced platelets not only block appropriate blood delivery to downstream fibers but also in advanced stages, rubbing or tearing platelet could bring about clot and eventually heart or brain stroke. In this research, in order to review the procedure of LDLs accumulation within lumens and arterial wall, numerical simulation of LDL particles mass transport by using several layer model and diffusion coefficient depending on shear rate are used. Arteries’ walls are assumed to be porous and rigid. In this study, Navier–Stokes equations, mass transport, and Darsi have been solved by numerical methods with regarding to non-Newtonian behavior of blood in lumens and different layers of vessel’s wall. In this article, the impacts of diffusion coefficient being constant or variable, impact of non-Newtonian behavior of blood, impact of non-Newtonian behavior of plasma and impact of blood pressure on the amount of LDL accumulation in lumen and layers of carotid artery are reviewed. The results indicate that diffusion coefficient variation in arterial lumen and non-Newtonian behavior of plasma within the arterial wall could affect significantly on LDL accumulation. In addition, increasing blood pressure not only increases LDL accumulation on interface of blood and arterial wall but also increases the accumulation within arterial wall layers and consequently the artery is more susceptible to atherosclerosis development.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atherosclerosis
  • Low Density Lipoprotein (LDL)
  • Carotid Artery
  • Variable Diffusion Coefficient
[1]     D. Mozaffarian, E. J. Benjamin, A. S. Go, D. K. Arnett, M. J. Blaha, M. Cushman, S. R. Das, S. de Ferranti, J.-p. Després, and H. J. Fullerton, "Executive summary: Heart Disease and Stroke Statistics-2016 update: A report from the American Heart Association," Circulation, vol. 133, p. 447, 2016.
[2]     K. H. Keller, "Mass transport phenomena in biological systems," in Biomaterials, ed: Springer, 1969, pp. 103-118.
[3]     L. H. Back, J. R. Radbill, and D. W. Crawford, "Analysis of oxygen transport from pulsatile, viscous blood flow to diseased coronary arteries of man," Journal of biomechanics, vol. 10, pp. 763-774, 1977.
[4]     C. Tang, G. Wang, X. Xie, J. Tan, D. Wei, D. Lei, T. Yin, J. Huang, X. Zhang, and J. Qiu, "investigations on the effects of low-density in vivo and In vitro," 2013.
[5]     M. Prosi, P. Zunino, K. Perktold, and A. Quarteroni, "Mathematical and numerical models for transfer of low-density lipoproteins through the arterial walls: a new methodology for the model set up with applications to the study of disturbed lumenal flow," Journal of Biomechanics, vol. 38, pp. 903-917, 4// 2005.
[6]     S. Fazli, E. Shirani, and M. R. Sadeghi, "Numerical simulation of LDL mass transfer in a common carotid artery under pulsatile flows," Journal of Biomechanics, vol. 44, pp. 68-76, 1/4/ 2011.
[7]     A. Nematollahi, E. Shirani, I. Mirzaee, and M. R. Sadeghi, "Numerical simulation of LDL particles mass transport in human carotid artery under steady state conditions," Scientia Iranica, vol. 19, pp. 519-524, 6// 2012.
[8]     M. Khakpour and K. Vafai, "Critical assessment of arterial transport models," International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 51, pp. 807-822, 2008.
[9]     N. Sun, N. B. Wood, A. D. Hughes, S. A. M. Thom, and X. Yun Xu, "Effects of transmural pressure and wall shear stress on LDL accumulation in the arterial wall: a numerical study using a multilayered model," American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology, vol. 292, p. H3148, 2007.
[10] N. Yang and K. Vafai, "Low-density lipoprotein (LDL) transport in an artery – A simplified analytical solution," International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 51, pp. 497-505, 2// 2008.
[11] M. Khakpour and K. Vafai, "A comprehensive analytical solution of macromolecular transport within an artery," International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 51, pp. 2905-2913, 6// 2008.
[12] S. Karimi, M. Dadvar, H. Modarress, and B. Dabir, "A new correlation for inclusion of leaky junctions in macroscopic modeling of atherosclerotic lesion initiation," Journal of theoretical biology, vol. 329, pp. 94-100, 2013/07// 2013.
[13] S. Kenjereš and A. de Loor, "Modelling and simulation of low-density lipoprotein transport through multi-layered wall of an anatomically realistic carotid artery bifurcation," Journal of the Royal Society Interface, vol. 11, p. 20130941, 2014.
[14] A. Deyranlou, H. Niazmand, and M.-R. Sadeghi, "Investigation of effective parameters on accumulation of low-density lipoproteins based on the multilayer wall of the carotid artery," Modares Mechanical Engineering, vol. 14, pp. 27-36, 2014.
[15] A. Deyranlou, H. Niazmand, M.-R. Sadeghi, and Y. Mesri, "Non-Newtonian effects of blood on LDL transport inside the arterial lumen and across multi-layered arterial wall with and without stenosis," International Journal of Modern Physics C, vol. 27, p. 1650003, 2016.
[16] M. Iasiello, K. Vafai, A. Andreozzi, and N. Bianco, "Analysis of non-Newtonian effects on Low-Density Lipoprotein accumulation in an artery," Journal of biomechanics, vol. 49, pp. 1437-1446, 2016/06/14/ 2016.
[17] M. Iasiello, K. Vafai, A. Andreozzi, and N. Bianco, "Low-density lipoprotein transport through an arterial wall under hyperthermia and hypertension conditions – An analytical solution," Journal of biomechanics, vol. 49, pp. 193-204, 2016/01/25/ 2016.
[18] J. J. Bishop, A. S. Popel, M. Intaglietta, and P. C. Johnson, "Effect of aggregation and shear rate on the dispersion of red blood cells flowing in venules," American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology, vol. 283, p. H1985, 2002.
[19] S. Yadav, M. M. Reddy, and A. Singh, "Shear-induced particle migration in three-dimensional bifurcation channel," International Journal of Multiphase Flow, vol. 76, pp. 1-12, 2015.
[20] F. Yilmaz, A. I. Kutlar, and M. Y. Gundogdu, "Analysis of drag effects on pulsatile blood flow in a right coronary artery by using Eulerian multiphase model," Korea-Australia Rheology Journal, vol. 23, pp. 89-103, 2011.
[21] Y. H. Kim, P. J. VandeVord, and J. S. Lee, "Multiphase non‐Newtonian effects on pulsatile hemodynamics in a coronary artery," International journal for numerical methods in fluids, vol. 58, pp. 803-825, 2008.
[22] W. Cha and R. L. Beissinger, "Augmented mass transport of macromolecules in sheared suspensions to surfaces b. bovine serum albumin," Journal of colloid and interface science, vol. 178, pp. 1-9, 1996.
[23] W. Cha and R. L. Beissinger, "Macromolecular mass transport to a surface: effects of shear rate, pH, and ionic strength," Journal of colloid and interface science, vol. 177, pp. 666-674, 1996.
[24] D. Kim and R. L. Beissinger, "Augmented mass transport of macromolecules in sheared suspensions to surfaces," Journal of colloid and interface science, vol. 159, pp. 9-20, 1993.
[25] V. T. Turitto, A. M. Benis, and E. F. Leonard, "Platelet diffusion in flowing blood," Industrial & engineering chemistry fundamentals, vol. 11, pp. 216-223, 1972.
[26] T. Diller, B. Mikic, and P. Drinker, "Shear-induced augmentation of oxygen transfer in blood," Journal of biomechanical engineering, vol. 102, pp. 67-72, 1980.
[27] T. Diller and B. Mikic, "Oxygen diffusion in blood: a translational model of shear-induced augmentation," Journal of biomechanical engineering, vol. 105, pp. 346-352, 1983.
[28] A. Karnis, H. Goldsmith, and S. Mason, "The kinetics of flowing dispersions: I. Concentrated suspensions of rigid particles," Journal of colloid and interface science, vol. 22, pp. 531-553, 1966.
[29] E. A. Murphy, A. S. Dunne, D. M. Martin, and F. J. Boyle, "Oxygen Mass Transport in Stented Coronary Arteries," Annals of biomedical engineering, vol. 44, pp. 508-522, February 01 2016.
[30] D. M. Wootton, C. P. Markou, S. R. Hanson, and D. N. Ku, "A mechanistic model of acute platelet accumulation in thrombogenic stenoses," Annals of biomedical engineering, vol. 29, pp. 321-329, 2001.
[31] D. L. Bark Jr, "The hemodynamics during thrombosis and impact on thrombus growth," Georgia Institute of Technology, 2010.
[32] L. Ai and K. Vafai, "A coupling model for macromolecule transport in a stenosed arterial wall," International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 49, pp. 1568-1591, 2006/05/01/ 2006.
[33] N. Yang and K. Vafai, "Modeling of low-density lipoprotein (LDL) transport in the artery—effects of hypertension," International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 49, pp. 850-867, 2006/03/01/ 2006.
[34] B. M. Johnston, P. R. Johnston, S. Corney, and D. Kilpatrick, "Non-Newtonian blood flow in human right coronary arteries: steady state simulations," Journal of Biomechanics, vol. 37, pp. 709-720, 2004/05/01/ 2004.
[35] L. Dintenfass, "SOME OBSERVATIONS ON THE VISCOSITY OF PATHOLOGICAL HUMAN BLOOD PLASMA," Thrombosis et diathesis haemorrhagica, vol. 13, pp. 492-499, 1965/06// 1965.
[36] A. V. Shenoy, "Non-Newtonian Fluid Heat Transfer in Porous Media," in Advances in Heat Transfer. vol. Volume 24, T. F. I. James P. Hartnett and I. C. Young, Eds., ed: Elsevier, 1994, pp. 101-190.
[37] C. Graf and J.-P. Barras, "Rheological properties of human blood plasma—a comparison of measurements with three different viscometers," Cellular and Molecular Life Sciences, vol. 35, pp. 224-225, 1979.
[38] R. H. Christopher and S. Middleman, "Power-Law Flow through a Packed Tube," Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals, vol. 4, pp. 422-426, 1965/11/01 1965.
[39] F. Curry, "Mechanics and thermodynamics of transcapillary exchange," Handbook of physiology, vol. 4, pp. 309-374, 1984.
[40] X. Liu, Y. Fan, and X. Deng, "Effect of the endothelial glycocalyx layer on arterial LDL transport under normal and high pressure," Journal of Theoretical Biology, vol. 283, pp. 71-81, 8/21/ 2011.
[41] S. Chung and K. Vafai, "Effect of the fluid–structure interactions on low-density lipoprotein transport within a multi-layered arterial wall," Journal of Biomechanics, vol. 45, pp. 371-381.
[42] G. Karner, K. Perktold, and H. P. Zehentner, "Computational Modeling of Macromolecule Transport in the Arterial Wall," Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, vol. 4, pp. 491-504, 2001/01/01 2001.
[43] M. Dabagh, P. Jalali, and J. M. Tarbell, "The transport of LDL across the deformable arterial wall: the effect of endothelial cell turnover and intimal deformation under hypertension," American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology, vol. 297, p. H983, 2009.
[44] Y. Huang, D. Rumschitzki, S. Chien, and S. Weinbaum, "A Fiber Matrix Model for the Growth of Macromolecular Leakage Spots in the Arterial Intima," Journal of Biomechanical Engineering, vol. 116, pp. 430-445, 1994.
[45] Z. J. Huang and J. M. Tarbell, "Numerical simulation of mass transfer in porous media of blood vessel walls," The American journal of physiology, vol. 273, pp. H464-77, 1997/07// 1997.
[46] J. Hong, C. Fu, H. Lin, and W. Tan, "Non-Newtonian effects on low-density lipoprotein transport in the arterial wall," Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, vol. 189–190, pp. 1-7, 12// 2012.
[47] G. P. A. Michanetzis and Y. F. Missirlis, "Flow-dependent platelet behaviour in blood—material interactions," Journal of Materials Science: Materials in Medicine, vol. 7, pp. 29-33, 1996.
[48] A. L. Zydney and C. K. Colton, "Augmented solute transport in the shear flow of a concentrated suspension," Physicochemical hydrodynamics, vol. 10, pp. 77-96, 1988.
[49] E. C. Eckstein, D. G. Bailey, and A. H. Shapiro, "Self-diffusion of particles in shear flow of a suspension," Journal of Fluid Mechanics, vol. 79, pp. 191-208, 1977.
[50] W. Cha and R. L. Beissinger, "Evaluation of shear-induced particle diffusivity in red cell ghosts suspensions," Korean Journal of Chemical Engineering, vol. 18, pp. 479-485, 2001.
[51] K. Lee, N. Wood, and X. Xu, "Ultrasound image-based computer model of a common carotid artery with a plaque," Medical engineering & physics, vol. 26, pp. 823-840, 2004.
[52] S. Fazli, E. Shirani, and M. Sadeghi, "Numerical simulation of LDL mass transfer in a common carotid artery under pulsatile flows," Journal of biomechanics, vol. 44, pp. 68-76, 2011.
[53] A. Nematollahi, E. Shirani, I. Mirzaee, and M. Sadeghi, "Numerical simulation of LDL particles mass transport in human carotid artery under steady state conditions," Scientia Iranica, vol. 19, pp. 519-524, 2012.