نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیومکانیک، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 استاد، گروه بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه بیومکانیک، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، تحلیل سیستم پایداری وضعی انسان، اهمیت زیادی پیدا کرده است. شناخت این سیستم به دلیل فرایند پیچیده‌ی خودسازماندهی آن که متناسب با هر الگوی حرکتی فعال می‌شود، ضروری است. استخراج شاخص‌هایی موثر از این سیستم می تواند در تشخیص ناهنجاری‌های وضعی به پزشکان کمک کرده و در فرایند توان‌بخشی بیماران موثر باشد. سیگنال‌ مرکز فشار، به عنوان یک متغیر تجمعی، حاوی اطلاعاتی از سیستم تعادلی انسان است. نحوه‌ی شکل‌‌گیری ترژکتوری این سیگنال در بازه‌های زمانی مختلف، بیان‌گر فعال شدن فرایندهای کنترلی متنوع است که با ظهور بستر جاذب‌های متفاوت در فضای فاز آن بروز می‌یابد. الگوی هماهنگی دینامیک پایداری سیستم، تعیین کننده‌ی چگونگی سوییچ بین این جاذب‌ها می‌باشد. در بخش اول این مقاله، به منظور کمی‌سازی اطلاعات محلی سیگنال مرکز فشار، دو شاخص "بعد همبستگی محلی" و "دینامیک هماهنگی فاز" تعریف می‌شوند. سپس در یک آزمایش طراحی شده، الگوی تغییر رفتار محلی این سیگنال بر مبنای شاخص‌های پیشنهادی محاسبه می‌شود. در ادامه، با طراحی مدلی که توانایی تولید دینامیک‌های غنی با جاذب‌های چندگانه را دارد، سعی می‌شود که تغییر رفتارها در دادگان دنبال شود. این مدل پیشنهادی بر مبنای نگاشت بوده و پارامترهای آن به کمک شاخص هماهنگی دینامیک فاز، به گونه‌ای هدایت می‌شوند که الگوی تغییر  جاذب‌ها در این مدل با الگوی تغییر بعد همبستگی محلی سیستم هماهنگ شود. دنبال نمودن الگوهای رفتاری سیستم پایداری وضعی از نتایج برجسته‌ی این پژوهش است. مدل پیشنهادی نه تنها قابلیت دنبال کردن رفتار متنوع محلی سیستم را دارد، بلکه دینامیک سراسری آن را نیز دنبال می‌کند. طبق نتایج به دست آمده، تشابه روند کاهشی-افزایشی مقدار بعد همبستگی خروجی مدل و دادگان در تکرارهای آزمایش، یک بازنمایی از الگوی تغییرات درجه‌های آزادی دینامیک این سیستم است.  این مدل پیشنهادی، نخستین مدل رفتاری برای سیستم پایداری وضعی به شمار آمده که می‌توان از روش‌های پیشنهادی در آن برای کمی‌سازی روند تغییر اطلاعات در سایر سیستم‌های زیستی نیز بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A New Multi-Attractor Model of Human Posture Stability to Follow Self-Organized Dynamics

نویسندگان [English]

  • Mehdi Yousefi Azar Khanian 1
  • Seyed Mohammad Reza Hashemi Golpayegani 2
  • Mostafa Rostami 3

1 Ph.D. Student, Biomechanic Department, Biomedical Engineering Faculty, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

2 Professor, Bioelectric Department, Biomedical Engineering Faculty, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Biomechanic Department, Biomedical Engineering Faculty, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Recently, analysis of the human postural stability has gained increasing interest. This is mainly due to the necessity of understanding the self-organization mechanisms in this system activated in response to any motion pattern. The extraction of effective indicators from this system could help clinicians to diagnose patients’ postural disorders and guide the rehabilitation processes. The center of pressure (CoP) signal, as a collective variable, contains information from the human equilibrium system. Through the CoP trajectory production, various control mechanisms are activated at different time intervals, which is equivalent with emerging different basin of attractors in the phase space. The dynamical coordination of this system patterns determines how system switches between these attractors. In this paper, first to quantify the local information of CoP, two indicators are defined; "local correlation dimension (LCD)" and "phase dynamic coordination (PDC)". Then, for a designed experiment, the local behavior pattern of CoP time series is calculated based on the suggested indicators. Next, by designing a model that can generate rich dynamics with multiple attractors, we attempt to follow data behavioral changes. The proposed model is map based. The model parameters are tuned by PCD to follow the pattern of sub-attractors changes with the system LCD. Tracking the behavioral patterns of the posture system is one of the prominent results of this research. The proposed model not only can follow the local behavior of system, but also follows the global dynamics. Accordingly, the similarity of the decreasing-increasing trend of the correlation dimension variations for the model output and data demonstrates the variations of system’s degrees of freedom in the test trials. The proposed model is the first behavioral model for the posture system, which can be used to quantify the variation of information in other biological systems based on the proposed methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postural Stability System
  • Multistability
  • Correlation Dimension
  • Basin of Attractor
  • Self-Organization
[1]   H.-D. Chiang, M. W. Hirsch, and F. F. Wu, “Stability regions of nonlinear autonomous dynamical systems,” IEEE Trans. Automat. Contr., vol. 33, no. 1, pp. 16–27, Jan. 1988.
[2]   Y. Hurmuzlu and C. Basdogan, “On the measurement of dynamic stability of human locomotion,” J. Biomech. Eng. - Trans. ASME, vol. 118, no. 3, pp. 405–11, 1994.
[3]   J. B. Dingwell and L. C. Marin, “Kinematic variability and local dynamic stability of upper body motions when walking at different speeds.,” J. Biomech., vol. 39, no. 3, pp. 444–452, 2006.
[4]   H. Hemami, K. Barin, L. Jalics, and D. G. Heiss, “Dynamics, stability, and control of stepping.,” Ann. Biomed. Eng., vol. 32, no. 8, pp. 1153–1160, 2004.
[5]   T. Kawasaki and T. Higuchi, “Improvement of Postural Stability During Quiet Standing Obtained After Mental Rotation of Foot Stimuli,” J. Mot. Behav., vol. 48, no. 4, pp. 357–364, Jul. 2016.
[6]   C.-Y. Hong, L.-Y. Guo, R. Song, M. L. Nagurka, J.-L. Sung, and C.-W. Yen, “Assessing postural stability via the correlation patterns of vertical ground reaction force components,” Biomed. Eng. Online, vol. 15, no. 1, p. 90, 2016.
[7]   A. Dutt-Mazumder, J. Challis, and K. Newell, “Maintenance of postural stability as a function of tilted base of support,” Hum. Mov. Sci., vol. 48, pp. 91–101, 2016.
[8]   G. Shi, C. Dong, T. Zhang, H. Liu, H. Su, J. Wang, and Z. Wang, “Improvement of human postural stability criterion using ZMP simplification and optimization algorithms,” in Cyber Technology in Automation, Control, and Intelligent Systems (CYBER), 2016 IEEE International Conference on, 2016, pp. 360–364.
[9]   R. Chiba, K. Takakusaki, J. Ota, A. Yozu, and N. Haga, “Human upright posture control models based on multisensory inputs; in fast and slow dynamics,” Neurosci. Res., vol. 104, pp. 96–104, 2016.
[10]D. Hamacher, D. Hamacher, M. Krowicki, and L. Schega, “Gait Variability in Chronic Back Pain Sufferers With Experimentally Diminished Visual Feedback: A Pilot Study,” J. Mot. Behav., vol. 48, no. 3, pp. 205–208, 2016.
[11]M. Bures, T. Görner, A. Miller, and M. Kaba, “Methodology of Digital Firearm Ergonomic Design,” in Advances in Ergonomics Modeling, Usability & Special Populations, Springer, 2017, pp. 221–230.
[12]D. R. Howell, B. J. Shore, E. Hanson, and W. P. Meehan III, “Evaluation of postural stability in youth athletes: the relationship between two rating systems,” Phys. Sportsmed., no. just-accepted, 2016.
[13]R. S. Mohammadi, M. Salavati, I. E. Takamjani, B. Akhbari, S. Sherafat, H. Negahban, P. Lali, and M. Mazaheri, “Dual-Tasking Effects on Dynamic Postural Stability in Athletes With and Without Anterior Cruciate Ligament Reconstruction.,” J. Sport Rehabil., 2016.
[14]Punakallio.A., “Balance abilities of workers in physically demanding jobs: with special reference to firefighters of different ages,” J Sports Sci Med, vol. 4 (suppl 8, no. November 2004. pp. 1–47, 2005.
[15]R. T. Harbourne and N. Stergiou, “Movement variability and the use of nonlinear tools: principles to guide physical therapist practice.,” Phys. Ther., vol. 89, no. 3, pp. 267–282, 2009.
[16]A. H. Nayfeh and B. Balachandran, Applied nonlinear dynamics: analytical, computational and experimental methods. John Wiley & Sons, 2008.
[17]S. M. Bruijn, O. G. Meijer, P. J. Beek, and J. H. van Dieën, “The effects of arm swing on human gait stability.,” J. Exp. Biol., vol. 213, no. Pt 23, pp. 3945–52, Dec. 2010.
[18]P. B. Pascolo, A. Marini, R. Carniel, and F. Barazza, “Posture as a chaotic system and an application to the Parkinson’s disease,” Chaos, Solitons & Fractals, vol. 24, no. 5, pp. 1343–1346, Jun. 2005.
[19]L. H. Ting, K. W. van Antwerp, J. E. Scrivens, J. L. McKay, T. D. J. Welch, J. T. Bingham, and S. P. DeWeerth, “Neuromechanical tuning of nonlinear postural control dynamics,” Chaos An Interdiscip. J. Nonlinear Sci., vol. 19, no. 2, p. 26111, 2009.
[20]M. G. Jorgensen, M. S. Rathleff, U. Laessoe, P. Caserotti, O. B. F. Nielsen, and P. Aagaard, “Time-of-day influences postural balance in older adults.,” Gait Posture, vol. 35, no. 4, pp. 653–7, Apr. 2012.
[21]M. Karpinsky and N. Kizilova, “Computerized posturography for data analysis and mathematical modelling of postural sway during different two-legged and one-legged human stance.,” J. Vibroengineering, vol. 9, no. 3, 2007.
[22]E. O. Haeggström, P. M. Forsman, A. E. Wallin, E. M. Toppila, and I. V Pyykkö, “Evaluating sleepiness using force platform posturography.,” IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. 53, no. 8, pp. 1578–85, Aug. 2006.
[23]W. H. Gage, D. A. Winter, J. S. Frank, and A. L. Adkin, “Kinematic and kinetic validity of the inverted pendulum model in quiet standing.,” Gait Posture, vol. 19, no. 2, pp. 124–132, 2004.
[24]A. Shumway-Cook and M. H. Woollacott, Motor control : translating research into clinical practice. 2017.
[25]H. Tanabe, K. Fujii, Y. Suzuki, and M. Kouzaki, “Effect of intermittent feedback control on robustness of human-like postural control system,” Sci. Rep., vol. 6, 2016.
[26]A. D. Goodworth, Y.-H. Wu, D. Felmlee, E. Dunklebarger, and S. Saavedra, “A trunk support system to identify posture control mechanisms in populations lacking independent sitting,” 2016.
[27]M. C. Kilby, S. M. Slobounov, and K. M. Newell, “Augmented feedback of COM and COP modulates the regulation of quiet human standing relative to the stability boundary,” Gait Posture, vol. 47, pp. 18–23, 2016.
[28]M. C. Kilby, P. C. M. Molenaar, S. M. Slobounov, and K. M. Newell, “Real-time visual feedback of COM and COP motion properties differentially modifies postural control structures,” Exp. Brain Res., pp. 1–12, 2016.
[29]G. Medrano-Cerda, J. Shapiro, M. Brown, H. Dallali, P. Kowalczyk, and P. Glendinning, “Modelling human balance using switched systems with linear feedback control,” J. R. Soc. Interface, vol. 9, no. 67, pp. 234–245, 2011.
[30]C. W. Eurich and J. G. Milton, “Noise-induced transitions in human postural sway,” Phys. Rev. E - Stat. Physics, Plasmas, Fluids, Relat. Interdiscip. Top., vol. 54, no. 6, pp. 6681–6684, 1996.
[31]H. Tanabe, K. Fujii, and M. Kouzaki, “Intermittent muscle activity in the feedback loop of postural control system during natural quiet standing,” Sci. Rep., vol. 7, no. 1, pp. 1–21, 2017.
[32]A. Dutt-Mazumder, T. J. Rand, M. Mukherjee, and K. M. Newell, “Scaling oscillatory platform frequency reveals recurrence of intermittent postural attractor states,” Sci. Rep., vol. 8, no. 1, pp. 1–10, 2018.
[33]P. A. Fransson, M. Magnusson, and R. Johansson, “Analysis of adaptation in anteroposterior dynamics of human postural control,” Gait Posture, vol. 7, no. 1, pp. 64–74, 1998.
[34]F. Heylighen, “Self-organization of complex, intelligent systems: an action ontology for transdisciplinary integration,” Integr. Rev., pp. 1–39, 2011.
[35]A. Crétual, “Which biomechanical models are currently used in standing posture analysis ? Quels sont les modèles biomécaniques utilisés actuellement,” Neurophysiol. Clin. / Clin. Neurophysiol., vol. 45, no. 4–5, pp. 285–295, 2015.
[36]C. Hooker, “From Being to Becoming: Time and Complexity in the Physical Sciences . Ilya Prigogine,” Philos. Sci., vol. 51, no. 2, pp. 355–357, Jun. 1984.
[37]A. Dutt-Mazumder, A. C. King, and K. M. Newell, “Recurrence dynamics reveals differential control strategies to maintain balance on sloped surfaces,” Gait Posture, vol. 69, no. August 2018, pp. 169–175, Mar. 2019.
[38]R. Grönqvist, J. Abeysekera, G. Gard, S. M. Hsiang, T. B. Leamon, D. J. Newman, K. Gielo-Perczak, T. E. Lockhart, and C. Y. C. Pai, “Human-centred approaches in slipperiness measurement,” Ergonomics, vol. 44, no. 13, pp. 1167–1199, 2001.
[39]Y. Liu, M. Wiercigroch, J. Ing, and E. Pavlovskaia, “Intermittent control of coexisting attractors.,” Philos. Trans. A. Math. Phys. Eng. Sci., vol. 371, no. 1993, p. 20120428, Jun. 2013.
[40]F. Attneave, “Multistability in perception,” Sci. Am., vol. 225, no. 6, pp. 62–71, Dec. 1971.
[41]T. Mergner, G. Schweigart, C. Maurer, and A. Blümle, “Human postural responses to motion of real and virtual visual environments under different support base conditions.,” Exp. Brain Res., vol. 167, no. 4, pp. 535–56, Dec. 2005.
[42]F. T. Arecchi, R. Meucci, G. Puccioni, and J. Tredicce, “Experimental evidence of subharmonic bifurcations, multistability, and turbulence in a Q-switched gas laser,” Phys. Rev. Lett., vol. 49, no. 17, pp. 1217–1220, Oct. 1982.
[43]M. B. Kennel, R. Brown, and H. D. I. Abarbanel, “Determining embedding dimension for phase-space reconstruction using a geometrical construction,” Phys. Rev. A, vol. 45, no. 6, p. 3403, 1992.
[44]S. A. Jolad, “Poincare Map of a Magnet in an oscillating field,” vol. 16803, 2005.
[45]R. S. Sutton and A. G. Barto, Introduction to reinforcement learning, vol. 135. MIT press Cambridge, 1998.
[46]B. A. Kay, “The dimensionality of movement trajectories and the degrees of freedom problem: A tutorial,” Hum. Mov. Sci., vol. 7, no. 2–4, pp. 343–364, Oct. 1988.
[47]P. Grassberger and I. Procaccia, “Measuring the strangeness of strange attractors,” Phys. D Nonlinear Phenom., vol. 9, no. 1–2, pp. 189–208, Oct. 1983.
[48]D. S. Marigold and A. E. Patla, “Strategies for Dynamic Stability During Locomotion on a Slippery Surface: Effects of Prior Experience and Knowledge,” J. Neurophysiol., vol. 88, no. 1, pp. 339–353, 2002.
[49] M. O’Sullivan, C. Blake, C. Cunningham, G. Boyle, and C. Finucane, “Correlation of accelerometry with clinical balance tests in older fallers and non-fallers.,” Age Ageing, vol. 38, no. 3, pp. 308–13, May 2009.
[50]W. R. Ashby and J. R. Pierce, “An introduction to cybernetics,” Phys. Today, vol. 10, no. 7, pp. 34–36, 1957.