نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشکده مواد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

2 کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استادیار،گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی-مهندسی، دانشگاه شهرکرد

10.22041/ijbme.2012.13092

چکیده

  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نانو ذرات زیرکونیا بر خواص فیزیکی و مکانیکی سیمان گلاس‌آینومر دندانی انجام شد. جزء سرامیکی سیمان گلاس به روش ذوبی ساخته شد و نانوذرات زیرکونیا در مقادیر 1، 3 و 5 درصد وزنی به آن افزوده شد. آزمون‌های مشخصه‌یابی و اندازه‌گیری استحکام فشاری کامپوزیت گلاس آینومر/زیرکونیا انجام شد. نتایج آزمون پراش پرتو ایکس نشان داد که جزء سرامیکی سیمان گلاس آینومر تولید شده ساختاری کاملاً آمورف دارد کهمی‌تواند به‌عنوان ماده زمینه کامپوزیت، بدون هیچگونه ناخالصی استفاده شود. نتیجه تحلیل عنصری نیزمشخص کرد که ترکیب شیمیایی جزء سرامیکی سیمان گلاس آینومر، با تقریب بسیار خوبی مشابه درصدهای وزنی مورد انتظار بود. نتایج آزمون سنجش استحکام فشاری نشان داد  افزودن نانوذرات زیرکونیا به سیمان گلاس‌آینومر باعث افزایش استحکام فشاری می‌شود و بیشینه این استحکام در حضور 1 درصد وزنی نانوذرات زیرکونیا مشاهده شد. با افزایش مقدار زیرکونیا، میزان استحکام کاهش یافت؛ هرچند این مقدار  همچنان از استحکام نمونه سیمان بدون نانوذرات زیرکونیا (نمونه کنترل) بیشتر بود. برپایه نتایج این پژوهش به نظر می‌رسد مناسب‌ترین کامپوزیت از لحاظ استحکام فشاری، کامپوزیت سیمان گلاس‌آینومر با 1 درصد وزنی نانوذرات زیرکونیا است. نتیجه نهایی این پژوهش، دستیابی به کامپوزیت گلاس آینومر/زیرکونیا است، به طوری که ضمن حفظ خواص فیزیکی، استحکام فشاری آن نیز افزایش یافته است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Adding ZrO2 Nanoparticles on Physical and Mechanical Properties of Glass Ionomer Cements

نویسندگان [English]

  • Masume Khaghani 1
  • Zahra Golniya 2
  • Ali Doostmohammadi 3

1 Msc in Materials Engineering, Materials Engineering Department, Najafabad Branch, Islamic Azad University

2 Msc in Materials Engineering, Materials Department, Isfahan University of Technology

3 Assistant Professor, Engineering Faculty, Materials Department, Shahrekord

چکیده [English]

The aim of this work was evaluating of zirconia nanoparticles’ effect on physical and mechanical properties of dental glass ionomer cements (GICs). Ceramic part of GIC was prepared using melting method and zirconia nanoparticles were added to GIC in 1, 3 and 5 weight percent. Characterization tests and compressive strength evaluation of nanocomposite samples were carried out. The XRD results showed that the prepared ceramic part of GIC was completely amorphous and can be used as the matrix of composite. The result of XRF showed that the chemical composition of ceramic part of GIC was similar to expected composition. Also the results of mechanical properties determination analysis showed that the addition of zirconia nanoparticles to GIC could improve the compressive strength. The maximum of this strength obtained using 1% wt of GIC in zirconia composite. Increasing the nanoparticles content resulted in decrease of compressive strength but the strength of composite with any composition was more than the strength of control sample. According to the results of this study, the most proper composite was the one containing1%wt zirconia nanoparticles. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compressive strength
  • Glass ionomer cement
  • Zirconia nanoparticles
[1] Hench LL., Polak JM., Third-Generation Biomedical Materials; Science, 2002; 295(5557): 1014-1017.
[2] Mount G., Hume W., Preservation and restoration of tooth structure; Mosby 1998.
[3] Mccaghren RR., Retief DH., Bradley EL, Denyis FR., Shear bond strength of light cure glass honomer to enamel dentin; Dent Res, 2000; 69(1): 40-45.
[4] Philips R, Alph W., The glass ionomer cement; JADA, 1999; 120:19-20.
[5] Moshaverinia A., Ansari S., Moshaverinia M., Roohpour N., A.Darr J., and Rehman I., Effects of incorporation of hydroxyapatite and fluroapatitenanobioceramics into conventional glass ionomer cements; Biomaterialia, 2008; 4: 432-440.
[6] Crisp S., Wilson AD., Reaction in glass ionomer cements; Decomposition of the powder. J Dent Res, 1974; 53(6): 1408- 1413.
[7] Pearson GJ, Atkinson AS., Long- Term flexural strength of glass ionomer cements; Bio Mat, 1991; 12(7): 658-660.
[8] Kenji, A., Aimi, Y., Yukari, SH., Keiko, H., Yoko, A., Keizo, N. and  Shigeru, S., Hydroxyapatite particle characteristics influence the  enhancement of the mechanical and chemical properties of conventional restorative glass ionomer cement; Dental Materials, 2011; 30(5): 627-683.
[9] Vu ThiKieu Diem., Martin J., Tyas., Hien C., Ngo, Lam Hoai Phuong, Ngo Dong Khanh, The effect of a nano-filled resin coating on the 3-year clinical performance of a conventional high-viscosity glass-ionomer cement; Clinical Oral Investigations, 2013.
[10] Gu Y.W., Yap A.U.J., Cheang P., Khor K.A., Effects of incorporation of HA/ZrO2 into glass ionomer cement (GIC); Journal of Biomaterials, 2005; 26: 713-720.
[11] Todo, A., Hirasawa, M. and Kato, Sh., Glass powder for dental glassionomer cement; United states patent , Number. 6:136,737.
[12] Doostmohammadi A., Monshi A., Salehi R., Fathi MH., Karbasi S., UwePieles AU Daniels. Preparation, chemistry and physical properties of bone-derived hydroxyapatite particles having a negative zeta potential; Materials Chemistry and Physics, 2012; 132: 445-446.
[13] R.M. Silva., P.H.N. Santos., L.B. Souza., V.C. Dumont, J.A., Soares, M.H., Santos., Effects of cellulose fibers on the physical and chemical properties of glass ionomer dental restorative materials; Materials Research Bulletin, 2012:1-9.
[14] Mount G., Glass ionomers: A review of their current status; Operative Dentistry, 1990; 115-124.
[15] Lucas ME., Arita K., Nishino M., Toughness, Bonding and fluoride release properties of hydroxyapatite-added glass ionomer cement; Biomaterials, 2003; 24:3787-3794.
[16] Fruits TJ., Duncanson MG., Miller RC., Bond strengths of fluorid releasing restorative materials; 1996; 9: 219-222.