نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد بیومکانیک، آزمایشگاه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

10.22041/ijbme.2011.13140

چکیده

در این مقاله، خواص مکانیکی عروق انسان به ویژه رفتار عروقی که برای انجام پیوند بای‌پس قلبی استفاده می‌شوند؛بررسی شده است.متأسفانه بیش از 30% پیوندهایی که از سافنوس استفاده می‌کنند، ظرف مدت 10 سال دوباره مسدود می‌شوند؛ در حالیکه شریان مامری نتایج بهتری را نشان داده است. در این تحقیق به بررسی رفتار الاستومکانیک رگ سافنوس انسان پرداخته شده که در عمل بای‌پس به طور متداول استفاده می‌شود. رفتار تنش کرنش نمونه‌های انسانی تهیه شده در این مطالعه پس از آنکه انجام آزمایش بارگذاری سیکلی و کشش یکنواخت، با یک تابع ریاضی مدلسازی شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که استحکام طولی این رگ به طور متوسط دو برابر استحکام عرضی آن است و این در حالی است که کرنش عرضی سافنوس بطور متوسط 74% از کرنش طولی آن بیشتر است. بنابراین مدول الاستیسیته این رگ در راستای طولی بیشتر از مدول آن در راستای عرضی است. با ادامه دادن کشش تا گسیختگی کامل رگ نمونه‌های طولی پس از استحکام با شیب زیاد تا پارگی کامل پیش می‌روند و رگ به طور کامل گسیخته می‌شود، در حالیکه نمونه‌های عرضی با شیب ملایم‌تری تا گسیختگی کامل پیش می‌روند و این مطلب ناشی از جهت‌گیری فیبرهای کلاژن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Non-linear Behavior of Human Saphenous Vein in Longitudinal and Circumferential Tension

نویسندگان [English]

  • Borhan Alhoseini Hamedani 1
  • Mehdi Navidbakhsh 2
  • Hosein Ahmaditafti 3

1 M.Sc Graduate, Biomechanics Group, Faculty of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology

2 Associate professor, Biomechanics Group, Faculty of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology

3 Professor, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences

چکیده [English]

In this paper, study of mechanical properties of human blood vessels is considered, especially those of related to the Coronary Artery Bypass Graft (CABG). Unfortunately more than 30% of saphenous grafts are re-occluded within 10 years while mammary artery shows better results. In this study elastomechanical properties of human saphenous vein, which is common in CABG, is studied. Stress-stretch behavior of these samples after a cyclic loading was obtained and large deformation formulation was used to obtain real stress and stretch ratio of these vessels. Then a fourth order polynomial was used to show nonlinear behavior of these results. Results show that blood vessel stiffness in longitudinal direction is two times greater than circumferential direction, while it is more than 74% stretchable in the circumferential direction. So modulus of elasticity in longitudinal direction is greater than circumferential direction. If we continue stretching until final rupture after maximum strength, longitudinal samples will be broken down faster than circumferential samples because of collagen fibers orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saphenous Vein
  • Non-linear behavior
  • Universal Testing Machine
  • Collagen fibers
  • Anisotropic properties
[1] American Heart Association, American Stroke Association, heart disease and stroke statistics; update 2010.
[2] Ross R., Atherosclerosis – an Inflammatory Disease; N. Engl J Med. 1999; 340(2):115-
126.
[3] Shahzad G. Et al., Saphenous Vein Grafts: to Use or Not to Use?; Heart Lung and Circulation 2004;13:150–156.
[4] Valenta, J. et al., Biomechanics (Clinical Aspectsof Biomedicine; Amsterdam: ELSEVIER, 1993; 2: 397, 497.
[5] Veronica Milesi, et al., Mechanical Properties of Human Saphenous Veins From Normotensive and Hypertensive Patients; Ann ThoracSurg 1998;66:455-461
[6] Carolien J. van Ande, et al. “Mechanical Properties of Porcine and Human Arteries: Implications for Coronary Anastomotic Connectors”. Ann ThoracSurg 2003, (76) pp:58–65
[7] Peter B. Matthews, et al., Comparison of Porcine Pulmonary and Aortic Root Material properties; Ann ThoracSurg, 2010;89:1981–9
[8] Jenn Stroud Rossmann, Elastomechanical properties of bovine veins; JOURNAL OF THE MECHANICAL BEHAVIOR OF BIOMEDICAL MATERIALS, 2010; 3: 210-215
[9] ZhongzhaoTeng, Dalin Tang., An experimental study on the ultimate strength of the adventitia and media of human atherosclerotic carotid arteries in circumferential and axial directions; Journal of Biomechanics, 2009; 42: 2535–2539
[10] Assoul N., Mechanical properties of rat thoracic and abdominal aortas; Journal of Biomechanics, 2008; 41: 2227–2236.
 [11] TiborBalázs, et al., Mchanical Properties of Coronary Vein –in vitro Evaluation of Longitudinaland Transversal samples; BiomechanicaHungarica III, Gépészet 2008.
[12] TiborBalázs, et al., Mechanical properties of coronary veins; Budapest, 2009: 29-30.
[13] Stephanis C.G., Mourmouras D.E., Tsagadopoulos D.G., On the elastic properties of arteries; Journal of Biomechanics, 2003; 36: 1727–1731.
[14] Alderson H., Zamir M., Smaller, stiffer coronary bypass can moderate or reverse the adverse effects of wave reflections; Journal of Biomechanics, 2001; 34: 1455–1462.
[15] Raja SG, Haider Z, Ahmad M, Zaman H., Saphenous vein grafts: to use or not to use?; Heart Lung Circ, 2004;13(4):403-9.
[16] Donovan DL, Schmidt SP, Townshend SP, NjusGO, Sharp WV. Material and structural characterization of human saphenous vein;  JVascSurg, 1990;12:531-7.
[17] Holzapfel GA, Sommer G, Gasser CT, RegitnigP.”Determination of layer-specific mechanical properties of human coronary arteries with nonatheroscleroticintimal thickening and related constitutive modeling; Am J Physiol Heart CircPhysiol.2005;289:2048–2058.
[18] MarcioMiyamotto, et al., Comparative analysis of rupture resistance between glutaraldehyde-treated bovine pericardium and great saphenous vein; J. vasc. Bras, 2009; 8(2).
[19] Archie J.P., Green J.J., Saphenous J.R., vein rupture pressure, rupture stress, and carotid endarterectomy vein patch reconstruction; Surgery, 1990; 107: 389-396.