مقاله کامل پژوهشی برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی
بررسی تأثیر حرکت دیوارة قلب بر دبی جریان ضربانی در شریان الاستیک کرونری

علیرضا هاشمی فرد؛ ناصر فتورائی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 1-12

چکیده
  شریان کرونری وظیفة خون‌رسانی به عضله قلب را بر عهده ‌دارد. این شریان در هر چرخه قلبی بر اثر حرکت قلب تغییرشکل می‌دهد. در این پژوهش تأثیر این تغییر شکل، بر همودینامیک شریان کرونری بررسی شده است. حرکت به صورت اعمال انحنایی متغیر با زمان، بر هندسة شریان کرونری مدلسازی شده است. به طوری که یک مدل از شریان کرونری ساخته شده و حرکت انتهای آن ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی بیومکانیک استخوان
تحلیل تنش دینامیکی دندان سانترال فک بالا به روش المان محدود: تأثیر ویسکوالاستیسیته اجزای دندانی

محمد مهدی خانی؛ محمد تفضلی شادپور؛ فرزانه آقاجانی؛ پیمان نادری

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 13-20

چکیده
  تحلیل تنش، ابزار مناسبی در براورد نواحی آسیب‌پذیر در مقابل بارگذاری‌های متناوب ناشی از جویدن و دیگر کارکردهای فیزیولوژیک بافت دندانی است. این مطالعه تأثیرویژگی ویسکوالاستیسیته اجزای دندانی را در توزیع تنش دردندان سانترال فک بالا، تحت بارگذاری دینامیکی بااستفاده از مدلسازی اجزای محدود بررسی کرده است. حساسیت تنش به خاصیت ویسکوالاستیک ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی بیومکانیک استخوان
مدلسازی المان محدود تقارن محوری پروالاستیک دیسک بین مهره‌ای برای بررسی رفتار بیومکانیکی ستون فقرات کمری

محمد نیکخو؛ محمد حق‌پناهی؛ جا لین وانگ؛ محمد پرنیان‌پور

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 21-32

چکیده
  پیش‌بینی نحوة ارتباط انواع بارهای مکانیکی با ضایعات دیسک بین مهره‌ای-که برای شناسایی عوامل ریسک بسیار مهم است- صرفاً با انجام آزمایش بر روی موجودات زنده یا بر روی نمونه‌های جسد انسان بسیار مشکل است. روش‌های المان محدود می‌تواند راه‌حل مناسبی در مطالعات یاد شده محسوب شود و رفتار بیومکانیکی دقیق‌تری را از دیسک حاصل کند. لذا هدف ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی بیومکانیک استخوان
بررسی نوسازی استخوان در اطراف پیچ اورتوپدی هدفمند و مقایسه با پیچ فلزی با استفاده از روش اجزای محدود

بهنود حقیقی؛ مسعود طهانی؛ غلامرضا روحی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 33-44

چکیده
  پیچ‌های اورتوپدی ابزار رایجی برای تثبیت استخوان شکسته محسوب می‌شوند. شل شدن پیچ‌ها در اثر نبودن تنش کافی در استخوان مجاور پیچ و جذب استخوان ناشی از آن، یکی از عوامل موفق نبودن ترمیم شکستگی‌ها است. در این مطالعه، پیچ اورتوپدی هدفمند از ماده تیتانیوم و هیدروکسی اپتایت، Ti-Hap، همراه استخوان‌های اسفنجی و متراکم در نرم‌افزار اجزای ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی
مطالعه تجربی و تحلیل رفتار غیرخطی رگ سافنوس انسان تحت کشش طولی و عرضی

برهان الحسینی همدانی؛ مهدی نویدبخش؛ حسین احمدی تفتی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 45-56

چکیده
  در این مقاله، خواص مکانیکی عروق انسان به ویژه رفتار عروقی که برای انجام پیوند بای‌پس قلبی استفاده می‌شوند؛بررسی شده است.متأسفانه بیش از 30% پیوندهایی که از سافنوس استفاده می‌کنند، ظرف مدت 10 سال دوباره مسدود می‌شوند؛ در حالیکه شریان مامری نتایج بهتری را نشان داده است. در این تحقیق به بررسی رفتار الاستومکانیک رگ سافنوس انسان پرداخته ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی انتقال حرارت زیستی
بررسی اثر محیط و تبخیر بر دمای پوست

محمد شمس کلاهی؛ عطاءاله هاشمی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 57-66

چکیده
  با گسترش تکنولوژی در سطح دنیا و افزایش روزافزون تجهیزات اشتعال‌زا و به سبب آن افزایش میزان مرگ و میر بر اثر جراحات ناشی از سوختگی شایسته است پدیده سوختگی از مبحث مهندسی پزشکی و دیدگاه بیومکانیکی بررسی شود. علاوه بر این آب و هوای گرم نیز باعث ایجاد صدمات سوختگی و تخریب بافت پوستی می‌شود. در روزهای گرم تابستان افراد زیادی بر اثر گرمازدگی، ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی
مقایسه الگوهای توزیع تنش در بازسازی شریان الاستیک با استفاده از روش برهم‌کنش سیال-جامد

حامد خالصی؛ هانیه نیرومند اسکویی؛ فرزان قالیچی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1390، صفحه 67-78

چکیده
  محققان بیومکانیک معتقدند که شریان‌ها تحت تأثیر عوامل همودینامیکی و مکانیکی بازسازی می‌شوند. عوامل بیومکانیکی مانند زاویه باز و کشش طولی می‌توانند تأثیر مهمی در این فرایند داشته باشند. در این مطالعه تأثیر زاویه باز و کشش طولی در روند بازسازی در اثر افزایش سن برای شریان آئورت بررسی شده است. برای شبیه‌سازی عددی از نرم‌افزار ADINAاستفاده ...  بیشتر