نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه بیومواد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 استادیار، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشجوی دکترا، دانشگاه وسترن آنتاریو

10.22041/ijbme.2009.13392

چکیده

رس های آنیونی یا هیدروکسیدهای دوگانه لایه ای دارای خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بسیار شبیه به کانی رسی هیدروتالسیت با فرمول شیمیایی Mg6Al2 (OH) 16.CO3.4H2O هستند. هیدروکسیدهای دوگانه لایه ای، موادی نانوساختار با بار مثبت هستند که می توانند با بیومولکول های دارای بار منفی مانند ویتامین ها، داروها و رشته هایDNA تشکیل نانوبیوهیبرید بدهند. در این مقاله، Mg/Al-LDH حاوی داروی ایبوپروفن با استفاده از روش های همرسوبی و تعویض آنیونی سنتز شد. ساختار LDH به وسیله روش های مشخصه یابی نظیر پراش پرتو ایکس، طیف سنجی فروسرخ، میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز حرارتی مورد بررسی قرار گرفت. نحوه رهایش دارو از این هیبرید به صورت in vitro با استفاده از دستگاه طیف سنج فرابنفش بررسی شد. با توجه به نتایج به دست آمده، مشخص شد که ترکیب شبه هیدروتالسیت سنتز شده می تواند به عنوان شبکه میزبان عمل کرده و ایبوپروفن را به عنوان مهمان در ساختار خود بپذیرد و دارو را به شکل کنترل شده و در زمان های طولانی تری آزاد کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation Of Structure, Thermal Property And Drug Release Of Nano-Structure Clay (Layered Double Hydroxide) Containing Ibuprofen

نویسندگان [English]

  • Seyede Sara Shafiei 1
  • Mehran Solati Hashjin 2
  • Mehrnaz Salarian 3

1 PhD Student, Biomaterial Group, School of Biomedical Engineering, Amirkabir University of Technology

2 Assistant Professor, School of Biomedical Engineering, Amirkabir University of Technology

3 PhD Candidate, Department of Chemical and Biochemical Engineering, University of Western Ontario

چکیده [English]

Layered double hydroxides (LDHs) are layered solid materials having positively charged layers. A variety of negatively charged biomolecules can be hybridized with LDHs to evolve into bio-LDH Nano hybrids, including vitamins, drugs and DNA strands as well as simple organic acids. In this research, Mg-Al-LDH containing drug was synthesized by coprecipitation and anion exchange methods. The LDH structure was characterized by X-Ray Diffraction XRD, FTIR, SEM and STA techniques. The in vitro release profile of nano hybrids was analyzed by UV spectrophotometer. It was concluded that the present biocompatible hydrotalcite-like compound can be an excellent host material for encapsulating Ibuprofen and can play a role as a delivery vehicle for a controlled release.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Layered Double Hydroxide
  • Nano Bio Hybrids
  • Hydrotalcite-Like
  • Controlled release
  • Anionic Clay
[1]     Khan A., O’Hare D, Intercalation chemistry of layered double hydroxides: recent developments and applications, J. Mater. Chem., 2002; 12: 3191–3198.
[2]     Miyata S, The syntheses of hydrotalcite-like compounds and their structures and phisico-chemical properties, Clays and Clay Minerals, 1975; 23: 369- 375.
[3]     Miyata S, Anion exchange properties of hydrotalcitelike compounds, Clays and Clay Minerals, 1983; 23: 305-315.
[4]     Choy J. H, Kwak S, Y Jeong, Y. J Park J. S, Inorganic layered double hydroxides as nonviral vectors, Angew. Chem , 2000;22 : 4041– 4045.
[5]     Tao Q, Zhang, Y, Zhang X, Yuanb P, He H, Synthesis and characterization of layered double hydroxides with a high aspect ratio, Journal of Solid State Chemistry, 2006; 137: 708–715.
[6]     Choy J, Park M, Oh J, Bio-Nanohybrids Based on Layered Double Hydroxide, Current Nanoscience, 2006; 2: 275-281.
[7]     Tynera, K, Schiffman, S.R Gianneli S, Nanobiohybrids as delivery vehicles for camptothecin, Journal of Controlled Release, 2004; 24: 501– 514.
[8]     Ambrogi V, Fardella G, Grandolini G, Perioli L, Intercalation compounds of hydrotalcite-like anionic clays with antiinflammatory agents — I. Intercalation and invitro release of ibuprofen, International Journal of Pharmaceutics, 2001; 220: 23–32.
[9]     Olanrewaju J, Newalkar B.L, Mancino C, Komarneni S, Simplified synthesis of nitrate form of layered double hydroxide, Materials Letters, 2000; 45: 307–310.
[10] Xu Z.P, Zeng H.C, Decomposition Pathways of Hydrotalcite-like Compounds Mg1-xAlx(OH)2 (NO3)xânH2O as a Continuous Function of Nitrate Anions, Chem. Mater, 2001; 13: 4564-4572.
[11] Ambrogi V, Fardella G, Grandolini G, Nochetti M, Perioli L, Effect of Hydrotalcite-Like Compounds on the Aqueous Solubility of Some Poorly Water-Soluble Drugs, JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 2003;12: 1407-1418 .
[12] Tyner K.M, Roberson M.S, Berghorn K.A, Li L, Gilmour R.F, Carl F, Batt F, Giannelis E.P, Intercalation, delivery, and expression of the gene encodinggreen fluorescence protein utilizing nanobiohybrids, Journal of Controlled Release, 2004;24: 399–409.
[13] Hou X, Bish D, Wang S, JOHNSTON T, KIRKPATRICK R, Hydration, expansion, structure, and dynamics of layered double hydroxides, American Mineralogist, 2003; 88: 167–179.
[14] Xu Z, Zeng Q, Lu G, Yu V, Inorganic nanoparticles as carriers for efficient cellular delivery, Chemical Engineering Science, 2006; 61:1027 – 1040.
[15] Kwak S, Jeong Y, Park J, Choy J, Bio-LDH nanohybrid for gene therapy, Solid State Ionics, 2002; 151: 229– 234.