نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی

2 استاد دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 استادیار دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4 استادیار پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی

10.22041/ijbme.2007.13490

چکیده

در این تحقیق اثر غلظت های مختلف NaH2PO4.2H2O بر زمان گیرش و استحکام فشاری سیمان استخوانی بر پایه هیدروکسی آپاتیت بررسی شد. سیمان هیدروکسی آپاتیت دسته ای از سیمان های استخوانی کلسیم فسفاتی است که می تواند به عنوان جایگزین بافتهای سخت مطرح شود. قسمت پودری این سیمان از ترکیبات مختلف کلسیم فسفاتی نظیر تری کلسیم فسفات (TCP)، کربنات کلسیم (CaCO3) و مونتیت (CaHPO4) تهیه شد و فاز مایع آن نیز غلظت های مختلفی از سدیم دی هیدرژن فسفات را شامل گردید. زمان های گیرش اولیه و نهایی و استحکام فشاری سیمان در نسبت های مختلفی از فاز مایع به جامد L/P(ml/g) بررسی شد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که در غلظت های معینی از فاز مایع، این سیمان از شرایط بالقوه ای برای کاربردهای پزشکی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect Of Liquid Phase Concentration On Setting Time And Compression Strength Of Hydroxyapatite Bone Cement

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahmoud Rabiei 1
  • Fathollah Moztarzadeh 2
  • Mehran Solati Hashjin 3
  • Saeed Hesaraki 4

1 Assistant professor, Mechanical Engineering School, Babol Noshirvani University of Technology

2 Professor, Biomedical Engineering School, Amirkabir University of Technology

3 Assistant Professor, Biomedical Engineering School, Amirkabir University of Technology

4 Assistant Professor, Department of Ceramics, Material and Energy Research Center

چکیده [English]

In this research, the influence of NaH2PO4.2H2O with different concentrations on setting time and compressive strength of bone cement based on hydroxyapatite was investigated. Hydroxyapatite cement is of calcium phosphate bone cements, which can be considered as the best substitute for hard tissues. The powder phase of the cement was prepared from various compositions of calcium phosphates such: tricalcium phosphate (TCP), calcium carbonate (CaCO3) and montite (CaHPO4) as constant and the liquid part using NaH2PO4.2H2O solution with different concentrations. The influences of liquid/powder ratio L/P (ml/g) was investigated on the initial and final setting times and compressive strengths of the cement. According to the obtained results, with optimum concentrations of the liquid phase, this cement seems suitable for clinical applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bone tissue engineering
  • Bone Cement
  • Hydroxyapatite
  • Nah2po4.2h2o
  • Setting Times
  • Compressive strength
[1]     Shakckelford J.F; Bioceramics: Applications of Ceramic and Glass Materials in Medicine; Trans Tech Publications Ltd; Switzerland; 1999: 546-555.
[2]     Ravaglioli A, Krajewski A; Bioceramics, Materials, Properties, and Application; Chapman and hall; London; 1992; 162-173.
[3]     Yamamuro T, Nakamura T, Iida H, Kawanabe K, Matsuda Y; Development of bioactive bone cement and its clinical applications; J Biomaterials 1998; 19: 1479-1482.
[4]     Bermudez L, Boltong M.G, Driessens F.C.M, Planell J.A; Development of some calcium phosphate cements from combinations of α-Tcp, MCPM and CaO;J Mater.Sci. Mater. Med 1994; 5:160-163.
[5]     Monroe E.A, Ward V, Mullen J.M; New calcium phosphate ceramic material for bone and tooth implants; J Dent. Res 1971; 50: 860-866.
[6]     Ravaglioli A, Krajewski A; Bioceramics, Materials, Properties, and Application; Chapman and hall; London; 1992; 234-241.
[7]     Takagi S, Chow L.C; Formation of hydroxyapatite in new calcium phosphate cements; J Biomaterials 1998; 19: 1593-1599.
[8]     Doi Y, Shimizu Y; Development of calcium phosphate cement that contains sodium calcium phosphate; J Biomaterials 2001; 22: 847-854
[9]     Yamamoto H, Niwa S. N; Mechanical strength of calcium phosphate cement in vivo and in vitro; J Biomaterials 1998; 19: 1587-1591.
[10] Khairun I, Boltong M.G; Limited compliance of some apatite calcium phosphate bone cements with Clinical requirements; J. Mat. Sci, Material in Medicine 1998; 9: 667-671.
[11] Fan H.S, Lu W.W, Leong J.C.Y, Cheng J.Q; In vitro primary of an injectable and fast setting calcium phosphate based biomaterials; Key Engineering Materials 2002; 218-220 :321-324.
[12] Khairun I, Boltong M.G; Some factors controlling the injectability of calcium phosphate bone cements; J. Mat. Sci, Material in Medicine 1998; 9: 425-428.
[13] Driessens F.C.M, Boltong M.G; Applied aspects of calcium phosphate bone cement application; J Biomaterials Engineering and Devices, Human Applications 1999; 2: 253-259.
[14] Wolke J.G.C, Ooms E.M, Jansen J.A; In vivo resorption of a high strength snjectable calciumphosphate cement; Key Engineering Materials 2002; 192-195: 793-796.
[15] Yamamoto H, Niwa S; Mechanical strength of calcium phosphate cement invivo and invitro; J Biomaterials 1998; 19:1587 1591.
[16] Burg K.J.L,. Porter S.T, Kellam J.F; Biomaterial developments for bone tissue engineering; J Biomaterials 2000; 21: 2347 2359.
[17] International standards organization; Specification for Dental water-based Cements 1991; ISO 9917.
[18] Tofighi A, Mounic S, Chakravarthy P, Rey C, Lee D; Setting reactions involved in injectable cements based on amorphous calcium phosphate; Key Engineering Materials 2002; 192-195: 769-772
[19] Boudeville P, Ppauvert B, Ginebra M.P, Fernandez E; Dry mechanochemical synthesis of apatites and other calcium phosphates; Key Engineering Materials 2002; 192-195: 115-118.
[20] صولتی هشجین مهران، تاثیر روش سنتز پودر بر ریزساختار و خواص هیدروکسی‌آپاتیت، پژوهشگاه مواد و انرژی (1376).
[21] Lerner Eٍ, Sarig S, Azoury R; Enhanced maturation of hydroxyapatite from aqueos solution using microwave irradiation; J Mater. Med 1991; 2: 138-141.
[22] Goncalves S, Brouchet A, Freche M, Rodriguez F, Delisle B, Lacout J.L; Formation of an injectable phosphocalcium cement; Key Engineering Materials 2002; 192-195: 789-79.