نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه بیومواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشیار، گروه بیومواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

10.22041/ijbme.2007.13494

چکیده

هیدروکسی آپاتیت کاربرد فراوانی در پزشکی و دندانپزشکی و از جمله جایگزین سازی، بازسازی و خلق دوباره بافت استخوانی و پوشش دهی کاشتنی های بدن دارد. هیدروکسی آپاتیت نانوبلورین، خواص مکانیکی بالاتر و زیست سازگاری مطلوب تری نسبت به نمونه های میکرومتری در محیط بدن نشان می دهد. هنگامی این خواص بهینه خواهد بود که ذرات نانومتری هیدروکسی آپاتیت از اندازه و شکل یکنواخت و کمترین میزان کلوخه شدن برخوردار باشند. هدف از پژوهش حاضر، تولید هیدروکسی آپاتیت نانوبلورین به روش رسوب دهی زیستی بود. بدین منظور از یک سویه بومی باکتری سراشیا (باکتری سراشیا مارسسنس سویه (PTCC 1187 برای تولید پودر هیدروکسی آپاتیت نانوبلورین استفاده شد. این سویه باکتریایی در شرایط مناسب رشد داده شد. سپس توده زیستی آن جمع آوری و با محلول حاوی گلیسرول 2- فسفات و کلرید کلسیم به عنوان منابع کلسیم و فسفات مخلوط شد. پس از گرمخانه گذاری در دمای 37oCبه مدت 14 روز رسوب حاصل جمع آوری شد. پودر تولید شده پس از انجام عملیات تکلیس در دمای 600oC با استفاده از روش های میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، آزمون پراش پرتوی ایکس و آزمون طیف سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه مشخصه یابی و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که پودر هیدروکسی آپاتیت نانوبلورین با بلورینگی مناسب تولید شده است. ارزیابی ها حاکی از آن بود که ذرات پودر تولیدی تک بلور بوده و اندازه ذرات 25 تا 30 nm است. همچنین ذرات از اندازه و شکل یکنواخت تر و میزان کلوخه شدن کمتری نسبت به نمونه های تولید شده به روش های معمول تولید هیدروکسی آپاتیت برخوردارند. به دلیل خواص ویژه پودر تولیدی همچون میزان پایین کلوخه بودن و تک بلور بودن ذرات، از این پودر می توان در ترمیم ضایعات استخوانی، ساخت کاشتنی های مورد استفاده در پزشکی و دندانپزشکی و در رسانش محصولات زیستی در بدن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Bacterial Synthesis Of Nano-Crystalline Hydroxyapatite

نویسندگان [English]

  • Babak Mostaghasi 1
  • Mohammad Hossein Fathi 2
  • Mahmoud Sheikh Zeinaddin 3
  • Sabihe Soleimanianzad 3

1 PhD Candidate, Biomaterials Department, Materials Engineering School, Isfahan University of Technology

2 Associate Professor, Biomaterials Department, Materials Engineering School, Isfahan University of Technology

3 Assistant Professor, Food Science and Technology Department, Agriculture School, Isfahan University of Technology

چکیده [English]

Hydroxyapatite (HA) is a well known candidate for many applications in dentistry and medicine such as bone replacement and regeneration and coatings for medical implants. Nano-crystalline HA exhibits improved mechanical properties and biocompatibility. To optimize the benefits of nano-sized precursors, the particles must be of a uniform shape and size and have minimum degree of agglomeration. The aim of this study was to synthesize of nano-crystalline HA via the biomineralization route. For this purpose, an Iranian strain of Serratia (Serratia marcescens PTCC 1187) was utilized for the synthesis of nano-crystalline HA. The strain was cultivated. Then the pellet of S. marcescens PTCC 1187 was separated and exposed to Glycerol 2-phosphate and Calcium chloride. After 14 days of incubation at 37oC, the white precipitated material was separated. After drying and calcination at 600oC the powder was characterized using scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), X-ray diffraction (XRD) and fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) techniques. The results showed that nano-structured HA powder was synthesized and the crystallinity of the powder was relatively high according to the standard. The particles of the powder were single crystal with the size of 25-30 nm. Moreover, the shape and size of the particles were relatively uniform and the agglomeration was lower comparing to the conventional methods. This powder could be used in the regeneration of bone defects, fabrication of medical, dental implants and also as a vector for pharmaceuticals and biological materials such as the genes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydroxyapatite
  • Phosphatase
  • Serratia
  • Biomineralization
  • Nanobiotechnology
[1]     Vallet-Regi M and Gonzalez-calbet JM; Calcium Phosphates as Substitution of Bone Tissues; Progress in Solid State Chemistry 2004; 32:1–31.
[2]     Gabriel CTM, Orton DG, Hollister SJ, Feinberg SE, Halloran W; Mechanical and in-vivo Performance of Hydroxyapatite Implants with Controlled Architectures; Biomaterials 2002; 23:1283-1293.
[3]     Murray MGS, Wang J, Ponton CB, Marquis PM; An Improvement in Processing of Hydroxyapatite Ceramics; Journal of Materials Science 1995; 30:3061- 3074.
[4]     Sarig S and Kahana F; Rapid Formation of Nanocrystalline Apatite; Journal of Crystal Growth 2002; 237:55–59.
[5]     Legeros R; Biodegradation and Bioresorption of Calcium Phosphate Ceramics; Clinical Materials 1993; 14:65-68.
[6]     Yeong KCB and Wang J; Fabricating Densified Hydroxyapatite Ceramics from a Precipitated Precursor, Materials Letter 1999; 38:208-213.
[7]     Stupp SI and Ciegler GW; Organoapatites: Materials for Artificial Bone, Journal of Biomedical Materials Resource 1992; 27:169-183.
[8]     Webster TJ, Siegel RW, Bizios R; Enhanced surfaceand mechanical properties of nano phase ceramics to achieve orthopaedic/dental implant efficacy. Key Engineering Materials 2001; 192-195:321-324.
[9]     Webster TJ, Ergun C, Doremus RH, Siegel RW, Bizios R; Enhanced functions of osteoblasts on nanophase ceramics. Biomaterials 2000; 21:1803-1810.
[10] Webster TJ; Specific proteins mediate enhanced osteoblast adhesion on nanophase ceramics. J Biomed Mater Res 2000; 51:475-483.
[11] Akahane M, Ohgushi H, Kuriyama S, Akahane T et al.; Hydroxyapatite Ceramics as a Carrier of Genetransduced Bone Marrow Cells, Journal of Orthopedic Science 2002; 7:677–682.
[12] Zhu SH, Hydroxyapatite Nanoparticles as a Novel Gene Carrier; Journal of Nanoparticle Research 2004, 6:307–311.
[13] Thackray AC, Sammons RL, Macaskie LE, Yong P et al.; Bacterial Biosynthesis of a Calcium Phosphate Bone-substitute Material; Journal of Materials Science: Materials in Medicine 2004; 15:403-406.
[14] Bigi A, Boanini E, Rubini K; Hydroxyapatite Gels and Nanocrystals Prepared Through a Sol–gel Process, Journal of Solid State Chemistry 2004; 177:3092-8.
[15] Kuo MC and Yen SK; The Process of electrochemical Deposited Hydroxyapatite Coating on Biomedical Titanium at Room Temperature; Materials Science and Engineering C 2000; 20:153–160.
[16] Baeuelein E; Biomineralization; 2nd Ed; Germany; Wiley-VCH 2004:vii.
[17] Goodsell DS; Bionanotechnology; USA; Wiley-LISS 2004:181-184.
[18] Macaskie LE, Yong P, Paterson-Beedle M, Thackray AC et al.; A Novel non Line-of-sight Method for Coating Hydroxyapatite onto the Surfaces of Support Materials by Biomineralization; Journal of Biotechnology 2005; 118:187–200.
[19] Pompei R, Cornaglia G, Ingianni A, Satta G; Use of a novel phosphatase test for simplified identification of species of the Tribe Proteeae; Journal of Clinical Microbiology 1990; 28:1214-1218.
[20] Soro O, Grazi G, Varaldo PE, Satta G; Phosphatase Activity of Staphylococci is Constitutive in Some species and Repressed by Phosphate in others; Journal of Clinical Microbiology 1990; 28:2707-2710.
[21] Fathi MH and Hanifi A; Evaluation and Characterization of Nanostructure Hydroxyapatite Powder Prepared by Simple Sol gel Method; Materials Letters 2007; 61:3978-3983.
[22] Pang YX and Bao X; Influence of Temperature, Ripening Time and Calcination on the Morphology and Crystallinity of Hydroxyapatite Nanoparticles; Journal of the European Ceramic Society 2003; 23: 1697-1704.
[23] Satta O, Pompei R, Grazi G, Cornaglia G; Phosphatase Activity is a Constant Feature of all Isolates of all Major Species of the Family Enterobacteriaceae; Journal of Clinical Microbiology 1988; 26:2637-2641.
[24] JCPDS Standard Card No. 9-432; 1994.
[25] Annual Book of ASTM Standards; USA ASTM 1990; Section 13 F: 1185-1188.
[26] Williamson GK and Hall WH; X-ray Line Broadening from Filed Aluminium and Wolfram; Acta Metall 1953; 1:22-31.
[27] Xiaoying L, Yongbin F, Duchun G, Wei C; Preparation and Characterization of Natural Hydroxyapatite from Animal Hard Tissue; Key Engineering Materials 2007; 343:213- 216.
[28] Tsuda H; Raman Spectra of Human Dentin Mineral; European Journal of Oral Science 1996; 104:123-131.
[29] Ferraz MP, Monterio FJ, Manuel CM; Hydroxyapatite nanoparticles: A review of preparation methodologies; Journal of Applied Biomaterials & Biomechanics 2004; 2:74-80.