نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی

2 دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک

10.22041/ijbme.2004.13515

چکیده

در این مقاله، شرایط سنتز تکرار پذیر کلسیم فسفات آمورف با رعایت مبانی کریستالیزاسیون تشریح گردیده است. دمای پایین،pH  بالا، خروج فوری آب و استفاده از محلولهای حاوی کاتیون کلسیم و آنیون فسفات با غلظت مشخص، از جمله شرایط دستیابی به فاز کاملا آمورف کلسیم فسفات به شمار می رود. الگوی پراش اشعه ایکس نمونه های آمورف تهیه شده نشانگر حضور یک تک پیک پهن مشخصه مواد آمورف است. با افزایش نسبت Ca/P در محلول، مقدار این نسبت در محصول افزایش می یابد هر چند که آهنگ افزایش این تغییر نسبت در محصول، در مقایسه با محلول به مراتب کمتر است. بررسی انحلال پذیری کلسیم فسفاتهای سنتز شده در محیط شبیه سازی شده آکتیویته استئوکلاستی حاکی از آن است که کلسیم فسفات آمورف از انحلال پذیری بالایی برخوردار است. با افزایش بلورینگی، میزان انحلال در نمونه های متبلور کاهش می یابد. به کارگیری کلسیم فسفاتهای آمورف سنتز شده می تواند به تنهایی یا همراه با سایر کلسیم فسفاتهای بلورین به شکل سیمان، پاسخ مناسبی به چالش سرعت جذب کم بیومواد در حوزه مهندسی بافت سخت باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Synthesis Of Amorphous Calcium Phosphate And Its Solubility Behavior In Simulated Osteoclastic Activity Conditions

نویسندگان [English]

  • Abdorreza Sheikh Mehdi Mesgar 1
  • Zahra Mohammadi 2

1 Bioceramics Lab, Department of Biomedical Engineering, AmirKabir University of Technology

2 School of Mechanical Engineering, Iran University of Science & Technology

چکیده [English]

The conditions for synthesis of amorphous calcium phosphates (ACPs) according to the crystallization principles were described. By selecting reaction parameters correctly (low temperature, high pH, immediate removing of water and using solutions containing calcium cations and phosphate anions at low concentrations), full ACPs can be reproducibly synthesized. The X-ray diffraction patterns of synthesized amorphous specimens were showed a characteristic broad peak. The Ca/P ratio of the resulting precipitates was weakly dependent on the initial Ca/P ratio. Solubility of synthesized specimens in simulated osteoclastic activity conditions was showed that the rate of dissolution would be decreased with increasing crystallinity level. The synthesized amorphous calcium phosphates showed the highest dissolution rate in the simulated solution, and can be a suitable candidate for using in the field of hard tissue engineering applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amorphous Calcium Phosphates
  • Calcium phosphate cement
  • Hard Tissue Engineering
  • Solubility
  • Osteoclastic Activity
  • Synthesis Of Amorphous Materials
[1]     Suchaneck W, Yoshimura M; Processing and properties of hydroxyapatite – based biomaterials for use as hard replacement implants; Journal of Materials Research Jan 1998; 13(1):95-117.
[2]     Temenoff JS, Mikos AG; Injectable biodegradable materials for orthopedic tissue engineering; Biomaterials 2000; 21:2405 2412.
[3]     Vaccaro AR; The role of the osteoconductive scaffold in synthetic bone graft; Orthopedics May 2002; 25(5):571- 578.
[4]     Oonishi H, Oomamiuda K; Degradation/resorption in bioactive ceramics in orthopedics, in Handbook of Biomaterial Properties ed by Black J; Chapmann & Hall 1998; 406-419.
[5]     Ramselaar MMA, Driessens FCM, Kalk W, De Wijn JR, Van Mullem PJ; Biodegradation of four calcium phosphate ceramics: in vivo rates and tissue interaction; Journal of Materials Science: Materials in Medicine 1991; 2:63-70.
[6]     Koerten H, van der Meulen J; Degradation of calcium phosphate ceramics; Journal of Biomedical Materials Research 1999; 44:78-86.
[7]     Ravaglioli A, Krajewski A, Celotti GC, Piancastelli A, Bacchini B, Montanari L, Zama G, Piombi L; Mineral evolution of bone; Biomaterials 1996; 17:617-622.
[8]     Dorozhkin SV, Epple M; Biological and medical significance of calcium phosphates; Angew Chem Int Ed 2002; 41:3130 3146.
[9]     Fernandez FJ, Gil FJ, Driessens FCM, Planell JA, Best SM; Calcium phosphate bone cements for clinical applications Part II; Journal of Materials Science: Materials in Medicine 1999; 10:177-183.
[10] Tadic D, Peters F, Epple M; Continuous synthesis of amorphous carbonated apatite; Biomaterials 2002; 23: 2553-2559.
[11] Raynaud S, Champion E, Bernache-Assollant D, Thoams P; Calcium phosphate apatites with variable Ca/P atomic ratio Part I; Biomaterials 2002; 23:1065-1072.
[12] آشوری حسین؛ بلورشناسی؛ جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان، 1365، 159-169.
[13] Krill CE, Birringer R; Estimating grain – size distribution in nanocrystalline materials from X − ray diffraction profile analysis; Philosophical Magazine A 1998; 77(3) :621-640.
[14] Danilchenko SN, Ukharenko OG, Moseke C, Protsenko IY, Sukhodub LF, Sulkio - Cleff B; Determination of the bone mineral crystallite size and lattice strains from diffraction line broadening; Crystal Research Technology 2002; 37(11):1234-1240.
[15] Kanzaki N, Treboux G, Onuma K, Tsutsumi, Ito A; Calcium phosphate clusters; Biomaterials 2001; 22:2921- 2929.
[16] Minkin C, Marinho VC; Role of the osteoclast at the bone – implant interface; Adv Dent Res June 1999; 13:49-56.