نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه بیومتریال

10.22041/ijbme.2005.13528

چکیده

میکرواسفرهای پلی یورتانی به منظور استفاده در سیستم های انتقال کنترل شده دارو، با روش تبخیر حلال و با استفاده از روغن کرچک، پلی کاپرولاکتون، هگزا متیلن دی ایزوسیانات (HMDI) و اتیلن دی آمین سنتز شدند. رفتار رهایش از میکرواسفرها با بهره گیری از رنگ برموکرسول پرپل مورد بررسی قرار گرفت. از روش های FTIR، SEM، میکروسکوپ نوری، دستگاه Dissolution و اسپکتروفتومترUV به ترتیب برای بررسی فرآیند پلیمریزاسیون، مورفولوژی سطحی، تعیین اندازه ذرات، تعیین سرعت رهایش و اندازه گیری غلظت رنگ آزاد شده استفاده گردید. نتایج بیانگر آن است که پیوندهای یورتانی در cm-1 3400-3300 و cm-1 1700-1650 تشکیل شده اند. تصاویرSEM نشان دهنده سطحی ناهموار است که نتیجه ای از فرآنید تبخیر حلال به شمار می رود. میکروذرات پلی یورتانی بر پایه روغن کرچک / HMDI دارای ابعاد بزرگتری نسبت به ذرات بر پایه پلی کاپرولاکتون / HMDI هستند و در هر دو مورد، با افزایش نسبت NCO/OH، اندازه ذرات و رهایش ماده رنگی برموکرسول پرپل افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect Of Chemical Composition On Release Behavior And Morphology Of Polyurethane Microspheres Prepared By Solvent Evaporation Method

نویسندگان [English]

  • Fariba Ourang
  • Mohammad Rafienia

Biomaterials Group, Department of Biomedical Engineering, Amir Kabir University of Technology

چکیده [English]

Polyurethane micro spheres have been synthesized by solvent evaporation technique with castor oil, Polycaprolacton (PCL), Hexamethylen diisocyanate (HMDI) and Ethyl diamine (ED) as carriers for controlled drug delivery systems. Release behavior of micro spheres has been investigated using Bromocresol purple die. Fourier transmission infrared (FTIR), Scanning Electron Microscope (SEM), Optical microscope, dissolution instrument and UV spectrophotometer were used to investigate the polymerization process, surface morphology, particle size, rate of release and calibration curve respectively. Results showed that urethane bonds were formed at 3300-3400cm-1 and 1650-1700 cm-1. SEM micrographs showed surface irregularities as a result of solvent evaporation. Particle sizes were higher for castor oil/HMDI rather than PCL/HMDI microbe ads and in both cases, particle size and Bromocresol purple die release increased with rising NCO/OH ratio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microencapsulation
  • Microsphere
  • Polyurethane
  • Solvent Evaporation
  • Controlled release
[1]     Leong KW; Drug delivery related to tissue engineering, in: Atala A, Mooney D, Vacanti JP, Langer R, editors, Synthetic Biodegradable Polymer Scaffolds; Boston, MA Birkhauser; 1997: 97.
[2]     Mathiowitz E (Editor); Encyclopedia of Contr- rolled Drug Delivery; New York, John Wiley & Sons Inc; 1999; 493-495.
[3]     Wise DL (editor); Handbook of Pharmaceutical Controlled Release Technology, USA, Marcel Dekker Inc; 2000; 329-330.
[4]     Domb AJ (editor); Polymeric Site-Specific Pharmacotherapy; New York, John Wiley & Sons Inc; 1994; 211-213.
[5]     Jabbari E, Khakpour M; Morphology of and release behavior from porous polyurethane microspheres; Biomaterials 2000; 21: 2073-2079.
[6]     ODonnell PB, McGinity JW; Preparation of microspheres by the solvent evaporation technique; Advanced Drug Delivery Review 1997; 28: 25-42.
[7]     Shantha KL, Pandranga Rao K; Drug release behavior of polyurethane microspheres; J of Applied Polymer Science 1993; 50: 1863-1870.
[8]     Hong KJ, Park SM; Preparation and characterization of polyurea microspheres with different diamines; Materials Research Bulletin 1999; 34: 963-969.
[9]     Subhaga CS, Ravi KG, Sunny MC, Jayarishnan A; Evaluation of an aliphatic polyurethane as a micro ‐ spheres matrix for sustained theophylline delivery; J Microencapsulation 1995; 12: 617.
[10] Kim JE, Kim SR, Lee SH, Lee CH, Kim DD; The effect of pore formers on the controlled release of cefadroxil from a polyurethane matrix; International J of Pharmaceutics 2000; 201: 29-36.
[11] Shukla PG, Kalidhass B, Shah A, Palaskar DV, Preparation and characterization of microcapsules of water-soluble pesticide monocrotophos using polyurethane as carrier material, J Microencapsulation 2002; 19(3): 293-304.
[12] Marconi W, Francolini I, Piozzi A; Antibiotic releasing urethane polymers for prevention of catheter related infections, J of Bioactive and Compatible Polymers 2001; 16: 393-407.
[13] www.sigmaaldrich.com
[14] Brosse C, Soutif JC, Brosse JC; Preparation of skin allergy testing by the solvent evaporation process, J Microencapsulation 2000; 17: 111-116.
[15] Xiao H, Friesch H and Friesch K: J Polym Sci: Polym Chem Ed 1983: 21: 2547.
[16] Prashantha K, Vsasanth Kumar Pai K, Sherigara BS, Prasannakumar S, Bull Mater Sci 2001; 24 (5): 535- 538.
[17] Rehman I, Andrews EH, Smith R; In vitro degradation of poly(ester-urethanes) for biomedical applications, J Materials Science: Materials in Medicine 1997; 7: 17- 20.