نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی-بیومکانیک، گروه مهندسی علوم زیستی، دانشکده‌ی علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، بخش مهندسی پزشکی، گروه مهندسی علوم زیستی، دانشکده‌ی علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22041/ijbme.2021.141559.1652

چکیده

ریزسوزن‌ها نوعی سوزن با ابعاد میکرونی بوده که پس از تحویل دارویی از طریق دهانی و تزریقی سومین سیستم تحویل پرکاربرد هستند. با توجه به هزینه‌ی بالای ساخت ریزسوزن، شبیه‌سازی عددی نفوذ ریزسوزن در پوست می‌تواند برای بررسی استحکام ریزسوزن و هم‌چنین اثر آن روی پوست در حین نفوذ مفید باشد. در این پژوهش نفوذ ریزسون‌های زیست‌الهام بر اساس نیش زنبور عسل در پوست با استفاده از المان‌های کوهسیو در حالت سه‌بعدی در نرم‌افزار آباکوس شبیه‌سازی شده است. هم‌چنین مدل پوست بر اساس داده‌های آزمایشگاهی و بر اساس مدل اوگدن انتخاب شده است. ریزسوزن به عنوان جسم صلب در نظر گرفته شده و به آن سرعت ثابت 6/0 میلی‌متربرثانیه اعمال شده است. ریزسوزن دارای بالک با عنوان‌ زیست‌الهام بررسی شده و پارامترهای مهم آن مانند ارتفاع، تیزی و زاویه‌ی بالک ارزیابی شده است. در انتها چند مدل پیشنهادی از ریزسوزن‌ها به همراه شیارهای طولی برای افزایش تمرکز تنش روی پوست و جلوگیری از اصطکاک ارائه شده است. مقایسه‌ی ریزسوزن بالک‌دار طراحی شده با ریزسوزن بدون بالک نشان داده که ریزسوزن بالک‌دار تمرکز تنش بیش‌تری (حدود دو برابر) روی پوست ایجاد کرده اما نیروی نفوذ را به اندازه‌ی 15% کاهش داده که در نتیجه راحت‌تر در پوست نفوذ می‌کند. نتایج حاصل بیان می‌کند که شیارهای طولی کاهشی تا حدود 10% تنش ایجاد شده در پوست را افزایش داده اما تاثیر ناچیزی روی نیروی نفوذ در پوست دارد. نتایج این پژوهش می‌تواند در زمینه‌ی دارورسانی، نمونه‌برداری، جوان‌سازی به وسیله‌ی ریزسوزن و هم‌چنین برای ساخت چسب‌های پزشکی و ریزسوزن‌های مورد استفاده در ثبت سیگنال زیستی مانند الکتروکاردیوگرافی، الکترومایوگرافی و الکتروانسفالوگرافی مفید باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Quantitative Analysis of Biomechanical Parameters of Bioinspirational Designed Medical Microneedles in Interaction with Skin using Finite Elements Method

نویسندگان [English]

 • Yasaman Amiri, 1
 • Bahman Vahidi 2

1 M.Sc., Biomedical Engineering-Biomechanics, Faculty of New Sciences and Technologies (FNST), University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Biomedical Engineering Department, Faculty of New Sciences and Technologies (FNST), University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Microneedles are a type of micron-sized needle that is the third most widely used delivery system after oral and injectable drug delivery, used in a variety of fields including drug release and rejuvenation. Optimizing the geometry of microneedles to reduce pain and inflammation has been important in recent years. Due to the high cost of microneedle fabrication, numerical simulation of microneedle penetration into the skin can be useful to evaluate the microneedle strength as well as its effect on the skin during penetration. In this study, first a new simulation method in Abaqus software with explicit method using cohesive elements to investigate the penetration of microneedles in the skin of the human forearm was presented. The skin was considered as Ogden and bilayer hyperelastic models. The microneedle was considered as a rigid body and a constant velocity of 0.6 mm/s was applied to it .The microneedle with bulk with bio-inspired titles was examined and its important parameters such as height, sharpness and bulk angle were evaluated. Finally, some proposed models of microneedles with longitudinal grooves are presented to increase the concentration of stress on the skin and prevent friction. A comparison of the designed microneedle with the barbless microneedle shows that the barbed microneedle concentrates more than twice as much stress on the skin, but reduces the penetration force by as much as 15%, making it easier to penetrate the skin. The results show that the reduction longitudinal grooves increase the tension created in the skin by about 10%, but have little effect on the penetrating force on the skin.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abaqus
 • Bioinspiration
 • Microneedle
 • Cohesive Element
 • Finite Element Method
 1. -C. Kim, J.-H. Park, and M. R. Prausnitz, "Microneedles for drug and vaccine delivery," Advanced drug delivery reviews, vol. 64, no. 14, pp. 1547-1568, 2012.
 2. Hao, W. Li, X. Zhou, F. Yang, and Z. Qian, "Microneedles-based transdermal drug delivery systems: a review," Journal of biomedical nanotechnology, vol. 13, no. 12, pp. 1581-1597, 2017.
 3. Ma and C. Wu, "Microneedle, bio-microneedle and bio-inspired microneedle: A review," Journal of Controlled Release, vol. 251, pp. 11-23, 2017.
 4. Z. Loizidou, N. T. Inoue, J. Ashton-Barnett, D. A. Barrow, and C. J. Allender, "Evaluation of geometrical effects of microneedles on skin penetration by CT scan and finite element analysis," European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, vol. 107, pp. 1-6, 2016.
 5. Kong, P. Zhou, and C. Wu, "Numerical simulation of microneedles' insertion into skin," Computer methods in biomechanics and biomedical engineering, vol. 14, no. 9, pp. 827-835, 2011.
 6. Chen, N. Li, and J. Chen, "Development and experimental verification of a nonlinear hyperelastic model for microneedle-skin interactions," in 2012 IEEE 6th International Conference on Nano/Molecular Medicine and Engineering (NANOMED), 2012, pp. 61-65: IEEE.
 7. Ling et al., "Effect of honeybee stinger and its microstructured barbs on insertion and pull force," Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, vol. 68, pp. 173-179, 2017.
 8. Nan, L. Xie, and W. Zhao, "On the application of 3D finite element modeling for small-diameter hole drilling of AISI 1045 steel," The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 84, no. 9-12, pp. 1927-1939, 2016.
 9. C. Meliga, J. W. Coffey, M. L. Crichton, C. Flaim, M. Veidt, and M. A. Kendall, "The hyperelastic and failure behaviors of skin in relation to the dynamic application of microscopic penetrators in a murine model," Acta biomaterialia, vol. 48, pp. 341-356, 2017.
 10. Hernández and E. Peña, "Failure properties of vena cava tissue due to deep penetration during filter insertion," Biomechanics and modeling in mechanobiology, vol. 15, no. 4, pp. 845-856, 2016.
 11. Oldfield, D. Dini, G. Giordano, and F. Rodriguez y Baena, "Detailed finite element modelling of deep needle insertions into a soft tissue phantom using a cohesive approach," Computer methods in biomechanics and biomedical engineering, vol. 16, no. 5, pp. 530-543, 2013.
 12. -L. Lin and G.-J. Lan, "A computational approach to investigate optimal cutting speed configurations in rotational needle biopsy cutting soft tissue," Computer methods in biomechanics and biomedical engineering, vol. 22, no. 1, pp. 84-93, 2019.
 13. B. Groves, S. Coulman, J. C. Birchall, and S. L. Evans, "Quantifying the mechanical properties of human skin to optimise future microneedle device design," Computer methods in biomechanics and biomedical engineering, vol. 15, no. 1, pp. 73-82, 2012.
 14. Sahlabadi and P. Hutapea, "Novel design of honeybee-inspired needles for percutaneous procedure," Bioinspiration & biomimetics, vol. 13, no. 3, p. 036013, 2018.
 15. Chen et al., "Additive manufacturing of honeybee-inspired microneedle for easy skin insertion and difficult removal," ACS applied materials & interfaces, vol. 10, no. 35, pp. 29338-29346, 2018.
 16. Kong and C. Wu, "Measurement and prediction of insertion force for the mosquito fascicle penetrating into human skin," Journal of Bionic Engineering, vol. 6, no. 2, pp. 143-152, 2009.
 17. W. Coffey, S. C. Meliga, S. R. Corrie, and M. A. Kendall, "Dynamic application of microprojection arrays to skin induces circulating protein extravasation for enhanced biomarker capture and detection," Biomaterials, vol. 84, pp. 130-143, 2016.
 18. Chen, L. Ren, Z. Chen, C. Pan, W. Zhou, and L. Jiang, "Fabrication of micro-needle electrodes for bio-signal recording by a magnetization-induced self-assembly method," Sensors, vol. 16, no. 9, p. 1533, 2016.
 19. Ren, Q. Jiang, K. Chen, Z. Chen, C. Pan, and L. Jiang, "Fabrication of a micro-needle array electrode by thermal drawing for bio-signals monitoring," Sensors, vol. 16, no. 6, p. 908, 2016.
 20. Xue, X. Zhang, Y. J. Chuah, Y. Wu, and Y. Kang, "Flexible PEGDA-based microneedle patches with detachable PVP–CD arrowheads for transdermal drug delivery," RSC Advances, vol. 5, no. 92, pp. 75204-75209, 2015.
 21. -S. Hsu, S.-W. Tung, C.-H. Kuo, and Y.-J. Yang, "Developing barbed microtip-based electrode arrays for biopotential measurement," Sensors, vol. 14, no. 7, pp. 12370-12386, 2014.