مقاله کامل پژوهشی بیوالکترومغناطیس
اثر میدان مغناطیسی ایستا بر درصد سلول‌های زنده و چرخه سلولی در سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسانی

مریم صدری؛ پرویز عبدالمالکی؛ سعید آبرون؛ بهاره بیکی؛ فاضل سامانی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 91-98

چکیده
  سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسان که از بندناف نوزادان جدا و کشت داده شده بودند، به مدت 24 ساعت در معرض میدان مغناطیسی ایستا با شدت 24 میلی‌تسلا قرار گرفتند و درصد سلول‌های زنده و میزان پیشرفت در چرخة سلولی در نمونه‌های تابش دیده با شاهد مقایسه شد. نتایج نشان داد مجاورت با این میدان به مدت 24 ساعت در زمان‌های 36، 48 و60 ساعت پس از اعمال میدان ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی بیوالکترومغناطیس
اثر حفاظتی عصارة آبی زعفران بر اختلالات تثبیت حافظه در موش‌های سفید بزرگ آزمایشگاهی در معرض تابش میدان‌های مغناطیسی

سمانه صدیقی؛ کیوان کرامتی؛ علی صفری واریانی؛ احمد نیک‌پی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 99-106

چکیده
  مواجهه مزمن با میدان‌های مغناطیسی می‌تواند آثار نامطلوبی بر حافظه و یادگیری داشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی اثر حفاظتی عصاره زعفران بر اختلالات تثبیت حافظه در رت‌های در معرض تابش میدان مغناطیسی انجام شد. 120 موش صحرایی نر از نژاد ویستار در 12 گروه ده‌تایی به مدت 5 روز، هر روز به مدت 1، 3 و 5 ساعت در معرض تابش میدان مغناطیسی با شدت 5/2 ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی بیوالکترومغناطیس
اثر میدان الکترومغناطیس پالسی کم‌فرکانس بر میزان اضطراب و غلظت کورتیزول خون در موش آزمایشگاهی

سوسن کهزاد؛ بهرام بلوری؛ فرناز نیکبخت؛ زهرا کهزاد

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 107-111

چکیده
  افزایش استفاده از امواج الکترومغناطیس کم‌فرکانس باعث نگرانی در مورد آثار بیولوژیک آنها شده است. در این محدوده امواج، فرکانس 217 هرتز به علت حضور در پنجره فرکانسی و همچنین مدوله‌کننده امواج پرفرکانس سیستم جهانی تلفن همراه مورد توجه است. هدف این مطالعه بررسی اثر امواج الکترومغناطیس پالسی با فرکانس 217 هرتز و شدت 200 میکرو تسلا بر میزان ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی مهندسی ژنتیک / اصلاح ژنتیکی / دست‌کاری ژنتیکی
القای تولید تاکسول توسط میدان مغناطیسی در کشت سلولی فندق (CorylusavellanaL)

آیت‌اله رضایی؛ فائزه قناتی؛ مهرداد بهمنش

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 113-122

چکیده
  در این تحقیق رشد سلولی، برخی پارامترهای فیزیولوژیک، تولید الکالوئید ضد سرطان تاکسول و بیان ژن در کشت سلولی فندق تحت اثر میدان مغناطیسی بررسی شد. سلولها در کشت تعلیقی با میدان مغناطیسی ایستا با شدت 30 میلی تسلا و در روزهای 8-11 بعد از واکشت، روزی 4 ساعت تیمار شدند. نتایج نشان داد میزان رشد و زنده‌مانی سلولها تحت اثر میدان قرار نگرفت؛ اما ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی بیوالکترومغناطیس
تأثیر میدانهای مغناطیسی کم‌فرکانس بر ویژگی‌های غیرخطی سلول عصبی حلزون باغی

هدی توکلی؛ علی مطیع نصرآبادی؛ سید محمد فیروزآبادی؛ مهری کاویانی مقدم

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 123-131

چکیده
  در سالهای اخیر طبیعت به شدت تحت تأثیر طیف وسیعی از میدان‌های مغناطیسی، قرار گرفته است؛ لذا همواره مطالعات گسترده‌ای بمنظور بررسی آثار بیولوژیک این میدان‌ها انجام می‌شود. آثاری نظیر مهار عملکرد سلول عصبی- که با شواهدی نظیر کاهش فرکانس یا کاهش دامنه پتانسیل عمل خود را نشان می دهد- نشان داده شده است.  در توجیه و بررسی این آثار، اخیراً ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی بیوالکترومغناطیس
روشی نوین برای محاسبه میدان‌های الکترومغناطیسی القایی در سلول‌های زیستی بر اساس توالی توابع تبدیل

مهرداد ساویز؛ سینا شیرین‌پور؛ اشکان عابدی؛ رضا فرجی‌دانا

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 133-140

چکیده
  این مقاله رویکرد محاسباتی جدیدی را معرّفی می‌کند که می‌تواند تخمین مناسبی را از میدان‌های القایی در کلّی‌ترین تا جزئی‌ترین اجزای بدن حاصل کند. اساس نظری این رویکرد استفاده از تحلیل چندمقیاسی و تحریک مدل‌های مقیاس‌های کوچک‌تر با میدان‌های به دست آمده در حل مقیاس بزرگ‌تر است. شیوه اجرای روش در این مقاله تشریح و با مثالی کاربردی، ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی پردازش سیگنال‌های حیاتی
آشکارسازی حرکت پا در سیستم واسط مغز-رایانه کاربرفرما با استفاده از روش طبقه‌بندی مبتنی بر نمایش تنک سیگنال

راحله محمدی؛ علی محلوجی‌فر

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 141-152

چکیده
  سیستم‌های BCIکاربرفرما در مقایسه با سیستمهای BCIسنکرون، ارتباط طبیعی‌تر کاربر را با فضای خارج امکان‌پذیر می‌کنند. آشکارسازی بازه‌های وقوع حرکت در سیگنال پیوسته EEGمسأله‌ای کلیدی در طراحی سیستم‌های BCI  کاربرفرما مبتنی بر حرکت است. در این مقاله با استفاده از ویژگی بعد فرکتالی در باندفرکانسی 6 تا 36 هرتز و طراحی طبقه‌بند مبتنی بر ...  بیشتر