مقاله کامل پژوهشی پردازش تصاویر پزشکی
ارزیابی، تحلیل و طراحی یک سیستم آزمایشی کمک تشخیصی کامپیوتری به منظور بررسی تصاویر ماموگرام های دیجیتال در ایران

نادر ریاحی عالم؛ رضا آقایی زاده ظروفی؛ معصومه گیتی؛ آرین دلداری؛ علیرضا احمدیان

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1386، صفحه 157-165

چکیده
  در این تحقیق، ضرورت وجود یک سیستم CAD ماموگرافی و قابلیت های آن مورد بررسی و نرم افزار نمونه ای برای یک سیستم CAD مناسب بیماران بومی ایران ارایه گردیده است. بدین منظور ابتدا تصاویر بیماران توسط یک اسکنر با جداسازی 56 و 112 میکرومتر رقمی شده و سپس توسط نرم افزار نمونه مورد پردازش قرار گرفت. تحلیل و جزییات فنی مربوط به طراحی و پیاده ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی پردازش تصاویر پزشکی
طبقه بندی اختلالات قلبی با استفاده از شبکه کوانتیزه کننده برداری و بر اساس ویژگی های استخراج شده از تبدیل ویولت

جمال اسماعیل پور؛ ستار میرزاکوچکی؛ جلیل سیف علی هرسینی؛ عبدالرحیم کدخدا محمدی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1386، صفحه 167-176

چکیده
  در این مقاله کارکرد شبکه عصبی کوانتیزه کننده برداری (LVQ) در طبقه بندی شش نوع سیگنال الکتروکاردیوگرام (ECG) با استفاده از ویژگی های استخراج شده به وسیله تبدیل ویولت مرتبه شش خانواده دابیچی بررسی شده است. شش سیگنال مورد نظر عبارت اند از: ECG نرمال و ECG مربوط به اختلالات بلوک شاخه چپ دسته دهلیزی بطنی، بلوک شاخه راست دسته ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی بیومکانیک استخوان
تاثیر ریزساختار و خصوصیات مکانیکی استخوان متراکم هاورس بر مسیر رشد میکروترک ها

احمد رییسی نجفی؛ احمدرضا عرشی؛ محمدرضا اسلامی؛ شهریار فریبرز؛ منصور معین زاده

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1386، صفحه 177-188

چکیده
  در این تحقیق، یک مدل میکرومکانیک المان محدود برای استخوان متراکم هاورس انسان به صورت دو بعدی ارایه شده است. با توجه به شباهت استخوان متراکم هاورس انسان با مواد مرکب فیبری- سرامیکی، بافت بینابینی، استخوانک و بافت سمنت لاین به ترتیب به عنوان زمینه، فیبر و فصل مشترک این دو فاز در نظر گرفته شد. سپس با اعمال تئوری مکانیک شکست الاستیک خطی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی پردازش سیگنال‌های حیاتی
طبقه بندی سیگنال الکترومایوگرام سطحی با استفاده از آمارگان مرتبه بالا

کیانوش نظر پور؛ احمدرضا شرافت؛ سید محمد فیروزآبادی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1386، صفحه 189-199

چکیده
  در این مقاله یک روش کارآمد برای طبقه بندی سیگنال الکترومایوگرام سطحی را با استفاده از آمارگان مرتبه بالا ارایه می دهیم. چون تابع توزیع احتمال سیگنال الکترومایوگرام سطحی که در شرایط انقباض عضلانی ایزومتریک ثبت می گردد در بعضی موارد به توزیع گوسی بسیار نزدیک است، در بسیاری از تحقیقات گذشته این تابع توزیع گوسی فرض گردیده است. چون این ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی پردازش گفتار
روش های اتصال گرای جدید بر گرفته از سامانه ادراک گفتار انسان به منظور بهبود بازشناسی گفتار ماشینی

محمدرضا یزدچی؛ سید علی سیدصالحی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1386، صفحه 201-213

چکیده
  بازشناسی خودکار گفتار در شرایط عدم تطابق دادگان آموزش و آزمون، یکی از چالش های مهم در این مورد است. به منظور کاهش هر چه بیشتر این عدم تطابق، روش های مرسوم، سعی در بهسازی گفتار یا تطابق مدل آماری دارند. در این زمینه از جمله روش های دیگر می توان به آموزش مدل در شرایط مختلف اشاره کرد. موفقیت در این روش ها، در مقابل کارایی سیستم درک و بازشناسی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی مهندسی بافت
اثر فشار عمودی پیوسته، تکرار شونده و متناوب بر ویژگی های بیومکانیکی و بافت شناسی پوست خوکچه هندی

گیتی ترکمان؛ علی فلاح؛ محمود مفید؛ صدیقه غیاثی؛ قدمعلی طالبی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1386، صفحه 215-225

چکیده
  در این مطالعه از 22 خوکچه هندی نر از نژاد آلبینو 4 تا 6 ماهه به وزن 400 تا 450g استفاده شده است. فشار کنترل شده به وسیله ایندنتور کنترل شونده با کامپیوتر، بر پوست ناحیه برجستگی استخوان ران اندام عقبی حیوان اعمال شد. میزان فشار 291 mmHg بود که به مدت 3 ساعت در سه گروه به صورت پیوسته (3 ساعت)، تکرار شونده (دو دوره 90 دقیقه ای اعمال فشار ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی پردازش گفتار
تولید خودکار نوای گفتار به کمک مدل آمیختار عصبی-آماری با امکان انتخاب واحد در سنتز

منصور شیخان

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1386، صفحه 227-240

چکیده
  در این مقاله با هدف ایجاد بهبود در عملکرد اولین ویرایش از سیستم تبدیل متن به گفتار طبیعی ارایه شده برای زبان فارسی، که در آن از یک شبکه عصبی بازگشتی برای تولید همزمان عوامل نوای گفتار (الگوی فرکانس گام، دیرش، انرژی و درنگ) و نیز سنتزکننده «مدل هارمونیک + نویز» با دادگان تک واحدی از دو واجی ها، برای تولید گفتار استفاده شده بود، چگونگی ...  بیشتر