مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی
مدل محاسباتی توسعه یافته ی پخش اکسیژن ناشی از رگ زایی در یک تودینه ی سرطانی

محمود برزوئی؛ مجتبی عمادی بایگی؛ محمد مردانی؛ حسن ربانی

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 51-60

چکیده
  بررسی و تحلیل دینامیک رشد و تغییرات تودینه‌های مهاجم در پاسخ به شرایط ریزمحیطی متفاوت، جهت طراحی رویکرد‌های درمانی بسیار مهم است. رسیدن یک تودینه به حداکثر میزان رشد غیرعروقی سبب شروع رقابت یاخته‌های آن جهت رسیدن به منابع غذایی و اکسیژن بیشتر شده و فرآیندهای پیچیده‌ای را در مسیر تحول خود آغاز می‌کند. فهم توزیع اکسیژن در محیط تودینه ...  بیشتر