بیوالکترومغناطیس
بهبود شاخص‏های رشدی گیاه ذرّت (Zea mays L.) تحت آبیاری با آب مغناطیده

سمیه محمد علیخانی؛ فائزه قناتی؛ مریم سلیمانی؛ حسن زارع مایوان؛ اباذر حاج نوروزی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 173-181

چکیده
  بیش­از 75% حجم سلول­های گیاهی را آب تشکیل می­دهد، لذا می­تواند بخش عمده­ی تأثیر میدان‏های مغناطیسی بر گیاهان به واسطه­ی مغناطیده شدن آب باشد. درین تحقیق، نمونه آب لوله کشی با عبور از یک دستگاه هم­زن یون مغناطیسی110 میلی‏تسلایی مغناطیده شد. ازین آب برای آبیاری بذرهای ذرّت به کار رفت. نمونه‏های شاهد نیز با آب لوله کشی (غیر ...  بیشتر