بیومکانیک استخوان
تأثیر کلاژن بر سنتز نانوذرات کلسیم فسفات

هدا سالمی؛ علی‌اصغر بهنام‌قادر؛ محمدرضا باغبان اسلامی‌نژاد؛ محمد عطایی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 249-255

چکیده
  کلاژن و ترکیبات کلسیم فسفاتی، بویژه نانوهیدروکسی آپاتیت ترکیبات اصلی استخوان طبیعی هستند. در سنتز همزمان هیدروکسی آپاتیت در حضور کلاژن، ذرات کلسیم فسفات در امتداد فیبریل کلاژن رشد کرده؛ میکروساختار متفاوتی را ایجاد می‌کنند. از این رو تأثیر کلاژن بر ویژگی‌های میکروساختاری و فازی ذرات کلسیم فسفات، بررسی شد. با توجه به سنتز همزمان ...  بیشتر

نانوبیومتریال
سنتز نانوذرات کلسیم فسفات دارای منیزیم در محیط حاوی اسیدهای آمینه

روزبه کاظم زاده؛ علی‌اصغر بهنام‌قادر؛ سعید حصارکی؛ فاطمه حضرتی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1388، ، صفحه 127-133

چکیده
  پودر هیدروکسی آپاتیت دارای منیزیم به روش شیمی تر و با استفاده از پیش ماده های نیترات کلسیم، نیترات منیزیم و دی آمونیوم هیدروژن فسفات در حضور اسید گلوتامیک سنتز شد. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل حرارتی، نمونه ها در دماهای مشخص کلسینه شده و به روش های پراش پرتو ایکس، اسپکتروسکوپی مادون قرمز با انتقال فوریه و میکروسکوپ الکترونی عبوری ...  بیشتر

نانوبیومتریال
سنتز و بررسی خواص نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت، فلوئورهیدروکسی آپاتیت و فلوئورآپاتیت تهیه شده به روش سل- ژل

بابک فرسادزاده؛ علی‌اصغر بهنام‌قادر؛ صدیقه جوقه‌دوست

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1388، ، صفحه 151-160

چکیده
  در این پژوهش پودرهای هیدروکسی آپاتیت (HA)، فلوئورهیدروکسی آپاتیت (FHA) و فلوئورآپاتیت (FA) در ابعاد نانومتری با روش سل- ژل سنتز شدند. این پودرها قابلیت استفاده بالقوه در ترمیم استخوان و دندان را دارند. نیترات کلسیم آبدار [Ca(NO3)2, 4H2O MERK] و تری اتیل فسفیت [TEP, (C2H5O) 3P MERK)] به عنوان پیش ماده در اتانل استفاده شدند. برای دست یابی به مقدار استوکیومتری Ca/P برابر ...  بیشتر