پردازش تصاویر پزشکی
ارزیابی پارامتر غیرخطی بودن (B/A) و پارامتر h در انتشار اولتراسوند جهت کمی سازی اثر HIFU

فاطمه باقری؛ حمید بهنام؛ جهانگیر توکلی؛ سیاوش رحیمیان

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1390، ، صفحه 117-125

چکیده
  در این بررسی ارزیابی پارامتر غیرخطی بودن (B/A) و پارامتر h  ازطریق اندازه گیری دامنه اولین و دومین هارمونیک بازگشتی صورت گرفته است. این روش تغییر یافته روش دامنه معین است که با اندازه گیری های پالس-اکو تطبیق داده شده است. این بررسی به صورت غیر تهاجمی روی بافت نرمال و پخته صورت گرفت. برای B/A  نتایج به صورت تصویر و برای h نتایج به صورت ...  بیشتر

پردازش تصاویر پزشکی
حل عددی تعمیم یافته معادله موج غیرخطی KZK در حوزه زمان

مجتبی حاجی حسنی؛ یعقوب فرجامی؛ بیژن وثوقی وحدت؛ جهانگیر توکلی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1388، ، صفحه 67-77

چکیده
  افزایش روزافزون کاربردهای تشخیصی و درمانی اولتراسوند غیرخطی در زمینه پزشکی و بیولوژی سبب ترغیب پژوهشگران در دستیابی به مدلسازی دقیق و شبیه سازی کارامد از رژیم اولتراسوند غیرخطی شده است. در بین مدل های غیرخطی برای مدلسازی انتشار پرتوی اولتراسوند دارای پراش در سیال غیر ایدئال با تلفات، معادله موج غیرخطی KZK بیشترین توجه و استقبال ...  بیشتر