پردازش سیگنال‌های حیاتی
جداسازی سیگنال فیبریلاسیون بطنی بر مبنای مشخصات آشوبگون سیگنال های قلبی

محمد رضا نوروزی؛ محمد جواد یزدان پناه

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1386، ، صفحه 53-62

چکیده
  در این تحقیق، با استخراج خواص پدیده های آشوبگون و بررسی سه دسته سیگنال قلبی شامل سیگنال های طبیعی، تاکیکاردی بطنی و فیبریلاسیون بطنی مشاهده شد که این خواص به صورت مشخصی در سیگنال فیبریلاسیون بطنی وجود دارند. از یک شبکه عصبی پس انتشار خطا برای جدا سازی سیگنال فیبریلاسیون بطنی نسبت به دو نوع دیگر سیگنال قلبی استفاده گردید. شبکه در دو ...  بیشتر