بیوپلیمر / زیست‌بسپار
چسبندگی باکتری اشرشیاکلی در شرایط آزمایشگاهی به سطح پلی اتیلن ترفتالات تابش دیده با لیزرهای دی اکسید کربن و کریپتون فلوئوراید

روح اله مهدی نوازمقدم؛ حمید میرزاده؛ مرتضی دلیری جوپاری؛ علیرضا زارع

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1386، ، صفحه 19-27

چکیده
  اخیرا مطالعاتی در زمینه توسعه روش های جدید برای افزایش چسبندگی باکتریایی روی سطوح پلیمری وجود دارد که در کاربرد های بیولوژیکی از جمله بیوسنسور های پایه سلولی استفاده می شوند. در این مطالعه، سطح فیلم پلی اتیلن ترفتالات (PET) در معرض نور لیزر های اکسایمر کریپتون فلوئوراید (KrF) و دی اکسید کربن (CO2) ضربه ای قرار گرفت و رفتار ...  بیشتر