بیومکانیک دندان
مدلسازی ریاضی نیروی اصطکاک بین لیگاچور و سیم ارتودنسی

جلیل رضایی پژند؛ سید محمد چاوشی

دوره -1، شماره 2 ، بهمن 1383، ، صفحه 153-158

چکیده
  هدف از این مطالعه، دستیابی به یک مدل ریاضی برای محاسبه نیروی بین سیم و لیگاچور الاستومری در حرکت لغزشی دندان است. با استفاده از این مدل ریاضی می توان اصطکاک را از زوایای مختلف، از نقطه نظر کیفی و کمی تحلیل نمود. در اثر کشش لیگاچور، نیروی فشاری بین سطوح تماس لیگاچور و سیم ارتودنسی ایجاد می شود، از این رو، هنگام حرکت دندان، نیروی اصطکاک ...  بیشتر